Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. srpna 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. srpna 2012, 17:30


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Výroční zpráva o činnosti 1.LF

  • Volební a jednací řád akademického senátu 2.LF

  • Faktura za toner

  • Pravidla pro organizaci studia na 1.LF

  • Pravidla pro organizaci studia na PřF

  • Dopis ředitele CERGE k vyjádření AS UK ke jmenování členů Vědecké rady CERGE

  • Faktura za výměnu fotoválce

  • Změna pravidel pro přiznávání stipendií na FF

  • Změna pravidel pro organizaci studia na FF

  • Žádost bc. Pavlíny Kroupové (FHS) o jmenování do legislativní komise senátu

  • Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fyzikálního ústavu AV ČR za rok 2011

  • Vnitřní předpisy FTVS: Volební a jednací řád AS FTVS, Disciplinární řád pro studenty FTVS a Rigorózní řád FTVS.

  • Oznámení místopředsedkyně Moravské asociace uměleckých terapií (MAUT) o důvodném podezření z veřejné pomluvy

  • Statut FTVS

  Předsednictvo AS UK postoupilo návrhy vnitřních předpisů Legislativní komisi senátu a jmenovalo bc. Pavlínu Kroupovou členkou Legislativní komise senátu.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.Pan rektor informoval předsednictvo o záměru vedení univerzity zpřístupnit členům senátu přihlášky do Programu rozvoje vědních oblastí na UK včetně příloh podle usnesení senátu ze dne 8. června 2012 a požádal předsednictvo o společné projednání vhodného způsobu jejich zpřístupnění.

  Předsednictvo AS UK projednalo s vedením jako vhodný způsob prezenční zpřístupněny všech přihlášek včetně příloh v průběhu 9. října 2012 od 13:00 do 18:00.

  Pan rektor dále podrobně informoval o přípravě výstavby kampusů v Plzni a v Hradci Králové v rámci projektů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V uplynulém období proběhly veřejné soutěže na zhotovitele staveb. Doposud však nebyly uplatněny námitky neúspěšných účastníků soutěže, v případě podobně velkých staveb bývá uplatnění námitek přitom zcela obvyklé. Protože lhůta pro uplatnění námitek k soutěži na zhotovení kampusu v Hradci Králové uplyne 10. srpna 2012 a k soutěži na zhotovení kampusu v Plzni uplyne 20. srpna 2012 a do patnácti dnů od uplynutí této lhůty bude Univerzita Karlova povinna uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem na zhotovení stavby, hodlá pan rektor požádat senát o vyjádření stanoviska k těmto právním úkonům. V této lhůtě se též počítá se schvalováním příslušných smluv ve Správní radě UK.

  Předsednictvo AS UK bude žádosti o vyjádření stanoviska k právním úkonům na zhotovení staveb kampusů v Hradci Králové a v Plzni projednávat na zasedání 14. srpna 2012. O projednávání těchto žádostí budou písemně i elektronicky informováni členové senátu, zároveň budou členům senátu návrhy smluv zpřístupněny na uzavřených stránkách AS UK.

  Dále pan rektor stručně informoval o změně manažera projektu BIOCEV operačního programu VaVpI a o výběru budoucího vědeckého ředitele tohoto projektu.

  Dále pan rektor informoval o projektu národním KREDO. Ministerstvo školství by chtělo tento projekt realizovat takovým způsobem, aby vysoké školy vypracováním vlastních strategických plánů byly subdodavateli.

  Pan rektor stručně informoval o přípravě novely zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu z veřejných zdrojů a o výběru nového ředitele Kolejí a menz, kterým se stal ing. Jiří Macoun.

 3. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 14. srpna 2012 v 17:30 na sekretariátu AS UK.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKPoslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám