Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. června 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. června 2012, 9:00


Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Změna Pravidel pro organizaci studia na FHS

  • Pravidla pro organizaci studia a Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF

  • Žádost o svolání mimořádného zasedání AS UK

  • Stanovisko Legislativní komise k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Žádost o navýšení prostředků v rozpisu na rok 2012

  • Zápis ze zasedání Ekonomické komise ze dne 5. 6. 2012

  • Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV

 2. Předsednictvo AS UK projednalo návrh kandidátů pro volbu členů konkurzní komise pro výběr nového ředitele Kolejí a menz. Předsednictvo navrhlo dr. Jakuba Jeřábka, Ph.D. (FSV), mgr. Marka Radeckeho (MFF) a MUDr. Martina Kuthana (PřF), s tím, že na plénu budou v průběhu projednávání členové senátu moci nominaci doplnit, a pověřilo tajemníka senátu přípravou hlasovacích lístků, které budou upraveny tak, aby umožňovaly způsob úpravy hlasovacího lístku napsáním jména nejvýše tří kandidátů.

  V případě, že pro volbu členů konkurzní komise bude navrženo více kandidátů, výsledek volby bude takový, že zvolený bude vždy alespoň jeden zástupce studentů a alespoň jeden zástupce akademických pracovníků, a dalším zvoleným bude kandidát, který získá nejvyšší počet hlasů. Povinnost získání většiny hlasů přítomných členů senátu tímto není dotčena.

 3. Předsednictvo AS UK pověřilo tajemníka senátu přípravou hlasovacích lístků pro tajné hlasování o návrzích na doplnění Vědecké rady UK a Vědecké rady CERGE formou úpravy hlasovacího lístku křížkem u jmen kandidátů uvedených na hlasovacích lístcích.

 4. Předsednictvo AS UK stanovilo Časový plán zasedání senátu v zimním semestru akademického roku 2012/2013 takto:

  19. října 2012,

  7. prosince 2012,

  18. ledna 2013 a

  8. února 2013.

 5. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 9. října 2012 v 17:30 na sekretariátu AS UK. V případě nutnosti bude stanoveno další zasedání do tohoto termínu.


Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám