Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. května 2012

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 28. května 2012, 19:30

Přítomní členové předsednictva:

Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Jakub Jeřábek, Jan Royt, Josef Staša


Přítomní hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Pravidla pro organizaci studia na PedF

  • Pravidla pro přiznávání stipendií na PedF

  • Stanovisko děkana KTF k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Pozměňovací návrh Jednacího řádu VR KTF a Volebního a jednacího řádu AS KTF

  • Stanovisko děkana 3.LF k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Stanovisko děkana FTVS k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Stanovisko AS 1.LF k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Stanovisko AS FTVS k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Stanovisko ředitele CERGE k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Stanovisko děkana a AS PřF k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Stanovisko děkana LF HK k návrhu změny Řádu celoživotního vzdělávání

  • Žádost o jmenování nových členů VR CERGE

  • Zápis ze zasedání Studijní komise ze dne 15. května 2012

  • Návrh na jmenování nových členů Vědecké rady CERGE bude plénu senátu předložen v případě, že do lhůty pro předkládání podkladových materiálů budou senátu doručeny životopisy navržených kandidátů.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor informoval o projednávání Programů rozvoje vědních oblastí. Po projednání všech projektů ve skupinách děkanů a zástupců Vědecké rady UK budou projekty předloženy k definitivnímu schválení Vědecké radě UK. Při projednávání ve velkých skupinách je většina projektů hodnocena kladně, k některým projektům byly v průběhu projednávání uplatněny připomínky. Vědecké radě UK budou projekty předloženy s doporučením bez připomínek, nebo doporučeny s drobnými připomínkami, nebo doporučeny s výhradami do doby průběžné hodnotící zprávy. Kvůli zásadnějším připomínkám budou pravděpodobně moci být některé projekty opakovaně předloženy na červnové nebo zářijové zasedání Vědecké rady. Vzhledem k průběhu projednávání projektů před odsouhlasením Vědeckou radou UK však není možné předložit v předpisové lhůtě plénu senátu ke schválení definitivní rozpis rozdělování finančních prostředků.

  Předsednictvo AS UK na žádost vedení univerzity diskutovalo o způsobu projednávání návrhu na rozpis prostředků na jednotlivé projekty rozvoje vědních oblastí na UK (PRVOUK), který vedení UK podá na základě návrhů děkanů fakult a koordinátorů programů. Protože konkrétní projekty budou na základě nyní běžícího hodnocení projednány Vědeckou radou UK ve čtvrtek 31. května 2012, bylo by možné podkladový materiál předložit až po desetidenní lhůtě stanovené Volebním a jednacím řádem AS UK. Proto se J. M. pan rektor po diskusi s předsednictvem AS UK rozhodl po výše zmíněném projednání požádat ve stanovené lhůtě (minimálně 3 dny předem) o svolání mimořádného zasedání AS UK, které se bude s velkou pravděpodobností konat v pátek dne 8. června 2012 ve 13:00 hod. v Malé aule Karolina. Bude-li v té době ještě probíhat řádné zasedání AS UK, bude ve 13:00 přerušeno a bude se v něm pokračovat až po skončení mimořádného zasedání AS UK. Předsednictvo mimořádné zasedání oficiálně svolá bezprostředně po obdržení žádosti a podkladového materiálu.

  Dále pan rektor předsednictvo podrobně seznámil s návrhem doplnění Vědecké rady UK.

  Stručně pak pan rektor předsednictvo informoval, že se u příležitostí 80. letého životního jubilea pana kardinála Miloslava Vlka, rozhodl medailí a čestným uznáním ocenit osobní vlastnosti pana kardinála a jeho vztah k Univerzitě Karlově a k akademickým hodnotám.

  Pan rektor dále informoval o stavu přípravy reformy vysokých škol. Část České konference rektorů se sešla s novým ministrem školství, který rektory informoval, že hodlá věcné záměry předložené do vlády stáhnout a pracovat na dvou novelách stávajícího vysokoškolského zákona.

  Dále pan rektor informoval o přípravě rozpočtu na vědu v roce 2013, zejména s průběhem projednávání financování vědy na výjezdním zasedání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo 27. dubna 2012 a probíhalo takovým obskurním způsobem, že bylo v rozporu s jednacím řádem rady. Kromě rozhodnutí o rozdělení prostředků, které neodpovídá zákonné podmínce rozdělování na základě výsledků, není součástí rozhodnutí zákonem požadované meziroční srovnání.

  Pan kancléř předsednictvo seznámil s návrhem výroční zprávy o činnosti univerzity za rok 2011 a výroční zprávy o hospodaření univerzity za rok 2011 předkládaným k projednání plénu senátu.

  Dále pan kancléř předsednictvo informoval o předloženém návrhu vlastního hodnocení třetí role na univerzitě a srovnání obsahu dlouhodobého záměru univerzit s dlouhodobými záměry fakult, které jsou také předkládány k projednání plénu senátu.

  Stručně pan kvestor informoval o návrzích právních úkonů předkládaných k vyjádření plénu senátu.

 3. Předsednictvo AS UK rozsáhle diskutovalo o problematice způsobu projednávání záměrů uzavření smluv. Vyslechlo informace o jednání Miroslava Makajeva s panem kancléřem o možnostech zveřejňování podkladových materiálů, vzalo na vědomí stanovisko Marka Nečady k možnostem zveřejňování podkladových materiálů a doporučilo způsob zveřejňování podkladových materiálů pro projednávání právních úkonů takto:

  Text smlouvy bude dán k dispozici členům senátu jako příloha k návrhu právního úkonu prostřednictvím uzavřené internetové stránky s pokladovými materiály text http://www.cuni.cz/UK-902.html. Předmětem vyjadřování pléna senátu však budou určujicí parametry právních úkonů (podstatné náležitosti smluv) a v případě změny v těchto údajích po vyjádření senátu, bude návrh právního úkonu předložen senátu k novému projednání.

 4. Předsednictvo AS UK diskutovalo o způsobu nominace tří kandidátů za Akademický senát UK do konkurzní komise pro výběr nového ředitele Kolejí a menz, o kterou požádalo vedení univerzity. Rozhodlo, že způsob volby bude takový, aby byl zvolen alespoň jeden student a alespoň jeden akademický pracovník. Zda o návrzích pro volbu rozhodne předsednictvo samo nebo bude možné návrhy učinit při projednávání na plénu senátu, stanoví předsednictvo na svém příštím řádném zasedání. Do té doby mohou členové senátu předsednictvu doporučit osoby k návrhu pro volbu.

 5. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2013 – 2016 na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu podle Přílohy č. 3 Statutu Univerzity Karlovy v Praze přidělené do I. části:

  • Lékařskou fakultu v Plzni,

  • Farmaceutickou fakultu,

  • Evangelickou teologickou fakultu,

  • Fakultu sociálních věd,

  • Přírodovědeckou fakultu,

  • Fakultu humanitních studií a

  • další součásti.

 6. Předsednictvo AS UK svolává řádné zasedání Akademického senátu UK na pátek 8. června 2012 v 10:00 hod. do Malé auly, Karolina a projednalo návrh a schválilo návrh programu zasedání senátu AS UK dne 8. června 2012

  1. Zahájení, určení skrutátorů a předání osvědčení novým členům AS UK

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 30. března 2012

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora

  4. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2011

  5. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2011

  6. Zmocnění předsednictva AS UK jednat v neodkladných záležitostech jménem AS UK

  7. Vědecká rada UK

  8. Konkurzní komise

  9. Vědecká rada CERGE

  10. Hodnocení třetí role

  11. Porovnání Dlouhodobého záměru UK a dlouhodobých záměrů fakult

  12. Změna Rádu celoživotního vzdělávání UK

  13. Vnitřní předpisy fakult

  14. Opatření rektora ve věci poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK

  15. Právní úkony

  16. Informace z pracovních komisí

  17. Informace z Rady vysokých škol

  18. Různé

 7. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Časového plánu zasedání senátu. Navrhuje zasedání pléna senátu takto:

 8. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 8. června 2012 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám