Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. ledna 2012, dopoledne

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. ledna 2012, 9:00


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Usnesení AS 1.LF ke způsobu přípravy a projednávání věcného záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

  • Protokol a průběhu a výsledku doplňovacích voleb do AS UK na FSV

  • Návrh změny Disciplinárního řádu pro studenty FF

  • Usnesení AS 3.LF k věcnému záměru zákona o vysokých školách a věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

  • Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 17. ledna 2012

  • Rezignace dr. Vojtěcha Mezery na členství v AS UK

  • Omluva prof. Ivana Wilhelma ze zasedání AS UK 20. ledna 2012

  • Žádost Jakuba Michálka ve věci vizuálu – zrušení odmítnutí původního rozhodnutí

 2. Předsednictvo AS UK schválilo návrh zprávy o činnosti AS UK za volební období únor 2011 – leden 2012.

 3. Předsednictva AS UK projednalo návrh usnesení senátu ve věci pozvání pana rektora k podání vysvětlení na ministerstvo školství:

  AS UK se ostře ohrazuje proti včerejšímu osočení rektora prof. Václava Hampla z podněcování k nepokojům a považuje prohlášení ministra Dobeše za hanebnost. Napětí ve společnosti vyvolávají ti, kdo dychtivě a bezostyšně prosazují nepromyšlené pseudoreformy, nikoli ti, kdo vnímají nebezpečí z toho vyplývající. Pozvat představitele samosprávné akademické obce „k podání vysvětlení“ na ministerstvo velice nepříjemně zavání totalitními manýrami.

 4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh usnesení senátu ve věci omluvy prof. Ivana Wilhelma ze zasedání senátu:

  AS UK vyjadřuje politování na tím, že pracovní povinnosti znemožnily prof. Ivanu Wilhelmovi dostavit se na dnešní jednání AS.

  AS UK proto pověřuje předsednictvo, aby s náměstkem ministra školství domluvilo alternativní termín setkání, nejlépe na příštím zasedání 10. února 2012.

 5. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 10. února 2012 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UKZpráva o činnosti AS UK za volební období únor 2011 – leden 2012


Akademický senát Univerzity Karlovy v tomto funkčním období jednal na šest řádných zasedáních: 11. února, 25. března, 20. května, 14. října, 2. prosince 2011 a 20. ledna 2012.


Předsednictvo AS UK pracovalo ve složení:

 • Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. (MFF), předseda,

 • Mgr. Jan Šatra (PřF), místopředseda

a další členové předsednictva :

 • MUDr. Martin Havrda (3.LF),

 • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, PhD. (KTF),

 • JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) a

 • Mgr. Samuel Zajíček (FF).


Předsednictvo AS UK jednalo na třinácti řádných a dvou mimořádných zasedáních: 11. února, 9. a 25. března, 7. dubna, 4. a 20. května, 4., 14. října, 14. a 22. listopadu a 2. a 19. prosince 2011 a 5., 10. a 20. ledna 2012.

Předsednictvo AS UK dne 18. května 2010 vyhlásilo volby do AS UK na fakultách zařazených pro účely voleb do senátu univerzity ve 3. sboru. Volby se konaly na

 • 3. lékařské fakultě ve dnech 9. a 10.11.2011

 • 1. lékařské fakultě ve dnech 29. a 30.11.2011

 • Katolické teologické fakultě ve dnech 5., 7. a 8.11.2011

 • Fakultě tělesné výchovy a sportu ve dnech 14. až 16.11.2011

 • na Pedagogické fakultě ve dnech 22. a 23.11.2011


Administrativní práce spojené s činností senátu zabezpečovala kancelář senátu:

 • Mgr. Daniel Feranc (KTF), tajemník AS UK a

 • Antonie Křížová, sekretářka senátu.


Na činnosti senátu se zásadním způsobem podílely tyto pracovní komise:

 • Ekonomická – předseda doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc., (MFF),

 • Legislativní – předseda JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF),

 • Sociální – předseda Mgr. Marek Radecki (MFF),

 • Studijní – předseda Mgr. Jan Šatra (PřF), Mgr. Roman Šolc (PřF) od 15. listopadu 2011,

 • Ediční – předseda Marek Nečada (MFF).

Dne 25. března 2011 AS UK zřídil petiční komisi, předsedou komise se stal RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF), místopředsedou Miroslav Makajev (PF).


V tomto volebním období Akademický senát Univerzity Karlovy věnoval velkou pozornost hospodaření univerzity. Nejdůležitějším úkonem v ekonomické oblasti bylo projednání rozpočtu UK, rozpisu státní neinvestiční dotace a příspěvků na UK, které akademický senát schválil na svém zasedání dne 25. března 2011. Na svém zasedání 14. října 2011 senát projednal úpravu rozpisu a návrh čerpání růstové rezervy. Akademický senát se také věnoval projednávání návrhů smluv či jejich změn. Velkou pozornost senát také věnoval přípravě Univerzitních výzkumných center a Programu rozvoje vědních oblastí na UK.


Důležitými úkony senátu v uplynulém období v oblasti samosprávy bylo delegování zástupců Univerzity Karlovy v Radě vysokých škol, nominoval zástupce do Rady kolejí a menz. V této oblasti dále senát projednal Výroční zprávu o činnosti UK, Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2010 a Aktualizaci Dlouhodobého záměru UK pro rok 2012.


Akademický senát se v tomto období také věnoval legislativní oblasti. V uplynulém období bylo senátu předloženo 14 návrhů vnitřních předpisů fakult a tři vnitřní předpisy univerzity dílčí změny Statutu UK, Přílohy č. 2 Statutu UK a Stipendijního řádu UK.

Velkou pozornost v uplynulém období v této oblasti senát věnoval přípravě věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům.


Akademický senát věnoval prostřednictvím sociální komise pozornost také sociálním otázkám. Komise se zabývala otázkou pravomocí kolejních rad a žádostmi o poskytnutí podpory studentské zájmové činnosti.


Senát s velkou pozorností sledoval činnost Rady vysokých škol a pravidelně se nechal informovat o činnosti delegátů v reprezentaci vysokých škol. Předseda senátu opakovaně obhájil místo předsedy pracovní komise RVŠ, kterou tvoří předsedové akademických senátů vysokých škol.prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Vypracoval: Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám