Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. listopadu 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. listopadu 2011, 17:30


Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Protokol o výsledku voleb do AS UK na 3.LF

  • Usnesení AS FHS týkající se PRVOUK

  • Změna Disciplinárního řádu pro studenty FSV

  • Protokol o výsledku voleb a doplňovacích voleb do AS UK na FTVS Návrh Statutu KTF

  • Jednací řád Vědecké rady FF

 2. Předsednictvo AS UK jmenovalo prof. RNDr. Jana Bednáře, CSc. členem hlavní volební komise.

 3. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  Pan kvestor v úvodu omluvil nepřítomnost J. M. pana rektora, který zastupuje asociaci evropských univerzit v Jihoafrické republice. Dále pan kvestor předsednictvo informoval o probíhajících kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu a finančního úřadu na investiční plány za období 2003 – 2010. Pan kvestor dále informoval o přípravě investičních plánů na období 2011 – 2015.

  Pan kancléř seznámil předsednictvo s obsahem Pravidel rozdělování prostředků na UK v roce 2012, části týkající se soutěže UNCE a dofinancování utlumovaných výzkumných záměrů z roku 2007. Dále pan kancléř předsednictvo seznámil s obsahem věcného záměru Programu rozvoje vědních oblastí na UK, zejména s ohledem na změny oproti dřívějšímu znění a s harmonogramem jeho projednávání. Pan kancléř dále předsednictvo informoval, že ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo věcný záměr zákona o vysokých školách a věcný záměr zákona o finanční pomoci studentů do vnějšího připomínkového řízení.

  Předsednictvo AS UK s vedením UK diskutovalo o harmonogramu projednávání věcného záměru Programu rozvoje vědních oblastí na UK.

 4. Předsednictvo AS UK schválilo program příštího zasedání AS UK, které se bude konat dne 2. prosince 2011:

  1. Zahájení, určení skrutátorů, předání osvědčení novým členům

  2. Kontrola zápisu ze zasedání AS UK 14. října 2011

  3. Vystoupení J.M. pana rektora UK a členů kolegia rektora UK

  4. Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2012 I.

  5. Zásady programu rozvoje vědních oblastí na UK

  6. Vnitřní předpisy fakult

  7. Delegace do Rady vysokých škol

  8. Věcný záměr zákona o vysokých školách a

   věcný záměr zákona o finanční pomoci studentům

  9. Informace z pracovních komisí AS UK

  10. Informace z RVŠ

  11. Role senátu ve veřejných diskuzích

  12. Různé

 5. Předsednictvo AS UK projednalo návrhy delegátů UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol za Univerzitu Karlovu.

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu delegáta UK v předsednictvu Rady vysokých prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. (pro 4, proti 0, zdrželi se 2).

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu delegáta UK ve sněmu Rady vysokých škol doc. PhDr. Petra Zemánka, CSc. (pro 5, proti 1, zdrželi se 0).

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu delegáta UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol Slavena Elčiće (pro 5, proti 0, zdrželi se 1).

  Předsednictvo AS UK navrhuje plénu senátu pro volbu náhradníka delegáta UK ve Studentské komoře Rady vysokých škol Mgr. Samuela Zajíčka (pro 5, proti 0, zdrželi se 1).

 6. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat úterý 2. prosince 2011 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám