Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. října 2011

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 4. října 2011, 17:00

Přítomni členové předsednictva:

Jan Hála, Martin Havrda, Jan Royt, Josef Staša, Jan Šatra, Samuel Zajíček


Přítomni hosté:

prof. RNDr. Václav Hampl, J. M. pan rektor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK


 1. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci senátu. Senátu bylo doručeno:

  • Usnesení AS LF P k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách

  • Návrh Statutu KTF

  • Dlouhodobý záměr vzdělávací a vývojové a další tvůrčí činnosti LF HK

  • Výroční zprávu 1.LF za rok 2011

  • Návrh Volebního a jednacího řádu AS FaF

  • Skartační návrh

  • Oznámení o ustavení RVŠ pro funkční období 2012-2014

  • Rezignace Petra Justa (FSV) a Jáchyma Herchera (FSV) na členství v AS UK.

  • Návrh AS FaF na delegování do RVŠ doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka

  • Návrh AS KTF na delegování do RVŠ PhDr. Josefa Bartoně

  • Stanovení termínu voleb do AS UK na 3.LF

 2. Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby na uprázdněné místo člena senátu z řad akademických pracovníků FSV a na uprázdněné místo člena senátu z řad studentů FSV.

 3. Předsednictvo AS UK jmenovalo Mgr. Daniela Toropilu (ÚVT) do ediční komise.

 4. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK.

  J. M. pan rektor předsednictvo senátu seznámil s přípravou státního rozpočtu na vzdělávací činnost i na vědu.

  Dále pan rektor informoval o projednávání zákona o rozpočtových pravidlech, ke kterému byl předložen komplexní poslanecký pozměňovací návrh, jehož důsledkem měly pod působnost zákona o rozpočtových pravidlech podléhat také veřejné vysoké školy, a o projednávání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu.

  Pan kancléř stručně shrnul průběh přípravy pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách, přiblížil a zhodnotil změny v pracovním návrhu a seznámil předsednictvo s usnesením České konference rektorů, ve kterém žádá, aby při vypořádání připomínek v procesu přípravy věcného záměru Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy umožnilo aktivní účast pracovní skupiny reprezentací vysokých škol. Dále pan kancléř informoval o průběhu přípravy věcného záměru zákona o finanční pomoci studentů zejména se skutečností, že příprava tohoto věcného záměru začíná být časově koordinována s přípravou věcného záměru zákona o vysokých škol, zejména s ohledem se zamýšleným předložením tohoto záměru do vnějšího připomínkového řízení, a seznámil předsednictvo s usnesením ČKR, která vyjádřila politování a znepokojení nad dosavadním procesem přípravy věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům.

  Dále pan kancléř informoval, že ministerstvo zdravotnictví zahájilo přípravu věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích.

  J. M. pan rektor dále informoval o rezignaci pani doc. Opatrné na funkci prorektorky. Dále pan rektor informoval o vývoji přípravy jednotného vizuálního stylu UK a seznámil předsednictvo se záměrem zrevidovat strukturu a redakční systém internetových stránek univerzity. Pan rektor poté podrobně informoval o přípravě systému programů rozvoje vědních oborů na UK.

  Pan kvestor informoval o tom, že ministerstvo školství schválilo hospodaření univerzity bez výhrad. Dále pan kvestor informoval o procesu přípravy projektů programů Evropských strukturálních fondů v Plzni, v Hradci Králové a BIOCEV, a investičních projektů na Albertově, části budov v Opletalově ulici v Praze a objektů v Praze Jinonicích.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo program příštího zasedání AS UK, které se bude konat dne 14. října 2011:

  1. Zahájení, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 20. května 2011

  3. Zpráva o činnosti předsednictva v době letních prázdnin

  4. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora

  5. Aktualizace Dlouhodobého záměru UK

  6. Úprava rozpisu UK pro rok 2011

  7. Návrh čerpání růstové rezervy

  8. Vnitřní předpisy fakult

  9. Smlouvy

  10. Informace z pracovních komisí

  11. Informace z Rady vysokých škol

  12. Role senátu ve veřejných diskuzích

  13. Různé

 6. Příští řádné zasedání předsednictva AS UK se bude konat v pátek 14. října 2011 v 9:00 na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Zpráva o činnosti předsednictva AS UK v době letních prázdnin akademického roku 2010/2011

Předsednictvo AS UK pozorně sledovalo přípravu pracovního návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. Předsednictvo AS UK v době od posledního zasedání senátu zasedalo 20. května 2011 odpoledne a 4. října 2011. Na květnovém zasedání předsednictvo stanovilo časový plán možných termínů zasedání předsednictva v průběhu letních prázdnin a vyhlásilo řádné volby do akademického senátu na fakultách zařazených do části III. První zasedání podle časového plánů bylo svoláno na 16. června 2011, avšak z důvodů nemožnosti pro členy předsednictva dostavit se na místo konání zasedání a to v souvislosti s probíhající stávkou dopravních odborů, bylo toto zasedání předsednictva zrušeno. Na svém říjnovém zasedání předsednictvo vyslechlo informace vedení univerzity a věnovalo se přípravě zasedání pléna senátu.


V Praze dne 4. října 2011

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v PrazeVypracoval:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám