Usnesení AS UK přijatá na zasedání dne 26. dubna 2013

 1. AS UK schválil program zasedání ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 15. března 2013.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK na základě informace J. M. pana rektora vyjadřuje vážné znepokojení nad postupem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace při přípravě státního rozpočtu na vědu v roce 2014, střednědobého výhledu financování vědy do roku 2016 a nad obsahem dosavadního návrhu, který je zejména na úkor institucionálního financování vysokých škol, což ostře kontrastuje s dynamikou jejich vědeckého a výzkumného výkonu

 5. AS UK podporuje návrat k tradičnímu názvu univerzity a diskusi na toto téma na půdě ČKR.

 6. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 7. AS UK schválil komplexní změnu Studijního a zkušebního řádu UK ve znění schválené modifikace a schválených pozměňovacích návrhů.

 8. AS UK schválil dílčí změnu Stipendijního řádu UK ve znění schválené modifikace.

 9. AS UK schválil dílčí změnu přílohy č. 6 Statutu UK ve znění schválené modifikace.

 10. AS UK schválil dílčí změnu čl. 23 Statutu UK ve znění schválené modifikace.

 11. AS UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy, schválil harmonogram volby:

  Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

  Představování kandidátů

  Volba kandidáta

  středa 25. září 2013, 18:00 hod.

  pátek 18. října 2013 a

  pátek 25. října 2013,

  v případě neúspěšné volby:

  Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta

  Představování kandidátů

  Volba kandidáta

  pátek 8. listopadu 2013, 18:00 hod.

  pátek 15. listopadu 2013 a

  pátek 22. listopadu 2013,

  a zmocňuje předsedu AS UK, aby o této skutečnosti písemně informoval děkany a předsedy Akademických senátů fakult UK, ředitele součástí UK, a zároveň je požádal, aby v tomto smyslu informovali členy akademické obce.

 12. AS UK vzal na vědomí informace o přípravě novely vysokoškolského zákona.

 13. AS UK projednal návrh změny opatření rektora, kterým se stanoví Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů a vyjádřil s tímto návrhem svůj souhlas.

 14. AS UK podporuje stanovisko SK RVŠ a MŠMT k návrhu MD na zrušení státem garantovaných studentských slev na jízdné („Problematika státem nařízených slev jízdného ve veřejné osobní dopravě“).

  Zrušení státem garantovaných slev na studentské jízdné bude mít citelný dopad na sociální situaci nejen studentů vysokých škol, ale i žáků základních, středních škol a jejich rodin.

  Návrh prohlubuje sociální nerovnosti v přístupu ke studiu a omezuje dostupnost vzdělávání.

  AS UK shledává, že státem garantované studentské slevy na jízdné jsou ve veřejném zájmu, a žádá její zachování.

 15. AS UK nominoval prof. PhDr. ing. Jana Royta, DrSc. do komise pro udílení ceny Jana Jirsy.

 16. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 17. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 18. AS UK vzal na vědomí vystoupení doc. ing. Daniela Münicha, Ph.D.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám