Usnesení AS UK přijatá na zasedání dne 15. března 2013

 1. AS UK schválil program zasedání ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 8. února 2013.

 3. AS UK vzal na vědomí informace J. M. pana rektora a členů kolegia rektora.

 4. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2013.

 5. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2013.

 6. AS UK projednal návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a schvaluje uvolnění následujících částek:

  Modernizace budovy teor. ústavů LF HK - MOTUL, 5 678 tis. Kč

  Revitalizace infrastruktury FaF – REVIFAF, 7 275 tis. Kč

  Celkem, 12 953 tis. Kč.

 7. AS UK schválil:

  • Pravidel pro organizaci studia na LF HK (poř. č. 28/2012, čj. 46/2013),

  • Disciplinární řád FTVS (poř. č. 47/2008, čj. 48c/2013),

  • Rigorózní řád FTVS (poř. č. 49/2008, čj. 48d/2013) a

  • Organizační řád ÚJOP (poř. č. 2/2013, čj. 51/2013).

 8. AS UK projednal záměr uzavřít darovací smlouvu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, jejímž předmětem je převod pozemků parc. č. 493/34, 493/35, 493/36, 493/37, 493/20 a 493/21, vše v k.ú. Libeň, obec Praha do vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze a doporučuje návrh darovací smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 9. AS UK projednal návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze a společností GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 10. AS UK projednal návrh na uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor a nemovitosti ve správě Kolejí a menz, v areálu „Vltava“, Weilova 1144/2, Praha 10 – Hostivař, se stávajícím nájemcem, společností Sound Trust, s. r.o., se sídlem Weilova 1144/2, Praha 10 – Hostivař, IČ: 25063359, a vyjadřuje k návrhu kladné stanovisko.

 11. AS UK vzal na vědomí hodnocení internacionalizace.

 12. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

 13. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.
Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v Praze


Za správnost:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám