Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. dubna 2013

Přítomni členové předsednictva:

Miroslav Důra, Josef Fontana, Jan Hála, Martin Holý, Josef Staša, Josef Šlerka


Přítomni hosté:

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK 1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu:

  • Upravené znění Pravidel pro přiznávání stipendií na FHS,

  • Stanoviska fakult a součástí k návrhům změn vnitřních předpisů UK (čj. 55/2013 a čj. 58/2013) KaM, Agentura RVŠ, AS 2.LF, AS HTF, děkan FHS, AS 1.LF, děkan 1.LF, AS FHS, FTVS, MFF, PedF, PřF,

  • Stanoviska fakult a součástí k návrhům změn vnitřních předpisů UK (čj. 70/2013 a čj. 71/2013) CPPT, KaM,

  • Návrh změny Statutu MFF a Volebního a jednacího řádu MFF

  • Návrh dílčí změny Vnitřního mzdového předpisu UK,

  • Návrh dílčí změny Statutu UK,

  • žádost J. M. pana rektora, aby AS nominoval svého zástupce do poradní komise k udílení ceny Jaroslava Jirsy

  • Zápis ze zasedání AS LF P ze dne 20. února 2013 a

  • oznámení Heleny Michalíkové (KTF), že se vzdává členství v AS UK.

 2. Předsednictvo AS UK vyslechlo informace vedení UK

  J. M. pan rektor předsednictvo seznámil s vývojem a stavem přípravy novely vysokoškolského zákona. Ministerstvo školství by mělo v pondělí 22. dubna 2013 předložit návrh prvního paragrafovaného znění novely do vnitřního připomínkového řízení. Připomínkovými místy budou také reprezentace vysokých škol. Jednáním reprezentací s ministerstvem o dalším harmonogramu bylo domluveno, že lhůta na předkládání připomínek reprezentací bude stanoven na pátek 10. května 2013. V úterý 7. května 2013 se uskuteční společné jednání strategické a legislativní komise Rady vysokých škol. Ve středu 15. května 2013 bude o návrhu paragrafovaného znění novely jednat pracovní skupina složena ze zástupců reprezentací vysokých škol.

  Dále pan rektor předsednictvo stručně seznámil s obsahem Etického kodexu UK, který byl předložen senátu k projednání.

  Na závěr pan rektor informoval o obsahu předkládané změny opatření rektora ve věci podpory zájmové činnosti studentů.

  V následné diskusi předsednictvo informoval o stavu řízení ve věci žádosti o platech zaměstnanců podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

 3. Předsednictvo AS UK schválilo návrh programu zasedání pléna senátu 26. dubna 2013:

  1. Zahájení, předání osvědčení novým členům, určení skrutátorů

  2. Zápis ze zasedání AS UK dne 15. března 2013

  3. Vystoupení J. M. pana rektora a členů kolegia rektora UK

  4. Vnitřní předpisy univerzity

  5. Stav přípravy novely vysokoškolského zákona

  6. Vnitřní předpisy fakult

  7. Opatření rektora ve věci podpory zájmové činnosti studentů

  8. Etický kodex UK

  9. Sladění Časového plánu zasedání AS UK s harmonogramem volby kandidáta na funkci

  10. rektora UK, případné vyhlášení volby

  11. Informace z Rady vysokých škol

  12. Informace z pracovních komisí

  13. Různé

 4. Příští zasedání předsednictva se bude konat 26. dubna 2013 v 9:00 hod.na sekretariátu senátu.Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal:

Mgr. Daniel Feranc, Ph.D., tajemník AS UK
¨Poslední změna: 21. leden 2018 23:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám