Přednášky v roce 2013

Jak se stát prezidentem


Cyklus přednášek, v nichž se tři odborníci věnují z různých úhlů pohledu historicky první přímé volbě hlavy našeho státu, neboli nestranný a kvalifikovaný přednáškový "manuál" pro vaši lepší orientaci


3. ledna 2013

PhDr. JOSEF MLEJNEK, Ph.D.

POTÍŽE S PREZIDENTY: VÝVOJ INSTITUCE A ZPŮSOBU VOLBY V DEMOKRATICKÝCH SYSTÉMECH


7. ledna 2013

doc. Mgr. MARTIN PUTNA, Dr.

MYSTIKA PRAŽSKÉHO HRADU: KRÁLOVSKÉ A PREZIDENTSKÉ TRADICE

Archetyp krále a posvátnosti jeho moci patří k základním prvkům kulturní antropologie. V českých dějinách přetrvává i v nové době, a to jak díky kontinuitě sídla českých králů a československých prezidentů, tak i zásluhou vědomé práce s příslušnou symbolikou u tvůrců novodobé státnosti.


10. ledna 2013

doc. JUDr. JAN KYSELA, Ph.D.

DEBATA O PŘÍMÉ VOLBĚ HLAVY STÁTU V ČESKÉM VEŘEJNÉM PROSTORU

Návrhy ústavních změn, okolnosti vzniku a projednávání nakonec úspěšného návrhu novely české ústavy. Charakterizace možných dopadů změny způsobu volby na náš právní systém.
Amnestie


V cyklu, realizovaném nedlouho po kontroverzním rozhodnutí prezidenta Václava Klause, nahlíželi přednášející z různých fakult UK na ožehavou tematiku ze svých příslušných úhlů, která se ve výsledku složily v komplexní mozaiku.


21. ledna 2013

doc. PhDr. JIŘÍ ŠÍPEK, CSc., Ph.D.

AMNESTIE I JAKO PSYCHOLOGICKÝ PROBLÉM

Psychologie se může vyjádřit i k otázkám prožitků svobody a jejího významu pro psychickou stabilitu. Ztráta svobody i její znovunabytí je spojené se stresem jak pro danou osobu, tak pro její sociální okolí. Jak jej snížit?

doc. PhDr. JIŘÍ BURIÁNEK, CSc.

AMNESTIE JAKO VÝZVA VEŘEJNÉMU MÍNĚNÍ

Hlavní téma netvoří sama amnestie, ale její dopady na veřejnost. Reakce občanů je možno vysvětlovat i na základě poznatků z výzkumů obav z korupce či obecně punitivních postojů veřejnosti. Samo téma přípravy institucí a odsouzených na tak náhlou změnu jejich situace může být rovněž posuzováno z hlediska poznatků kriminologického výzkumu.


28. ledna 2013

PhDr. ANNA ŠABATOVÁ, Ph.D.

JE AMNESTIE VHODNÝM NÁSTROJEM KE SNIŽOVÁNÍ POČTU LIDÍ VE VĚZNICÍCH?

Přednáška osvětlila záležitosti, spjaté především s trestní politikou státu, a dotkla se i aktuálního tristního stavu českého vězeňství.

prof. PhDr. MARTIN POTŮČEK, CSc., MSc.

AMNESTIE Z POHLEDU VEŘEJNÉ POLITIKY

Odborník se zaměřil na oblast, vytvářející obecnější rámec chování lidí v České republice – včetně těch, kteří měli či mají problémy se zákonem.


4. února 2013

doc. PAVEL HOŠEK, Th.D.

TREST, VINA A ODPUŠTĚNÍ Z HLEDISKA BIBLICKÉ VÍRY A TRADICE

Úvaha nad spravedlivým trestem za provinění a podmínkami odpuštěni, jak se s nimi setkáváme v křesťanské a církevní tradici.

prof. PhDr. JAN RYCHLÍK, DrSc.

PRINCIP UDĚLOVÁNÍ AMNESTIE A ABOLICE V RAKOUSKO-UHERSKU A ČESKOSLOVENSKU

Zaměření příspěvku renomovaného historika je zcela jasně definováno už jeho názvem.Papežské volby


11. března 2013

PhDr. ThLic. DRAHOMÍR SUCHÁNEK, Ph.D., Th.D.

PAPEŽSKÉ VOLBY: OD DÁVNÉ HISTORIE PO ŽHAVOU SOUČASNOST

Historik z Ústavu světových dějin při Filozofické fakultě Drahomír Suchánek se ve svém obsáhlém speciálu, aktuálně uskutečněném pouhé dva dny před zvolením aktuálního papeže Františka I., a přímočaře nazvaném Papežské volby, zaměřil na dlouhou a bohatou historii neustále se vyvíjejích metod výběru nové hlavy katolické církve. V centru jeho zájmu stály především jednotlivé formy určování kandidáta papežského úřadu (mimo jiné nominace, designace a volba), volební legislativa, praktické fungování volebního konkláve a v neposlední řadě postupné kroky mýty obestřeného převzetí papežského úřadu.
Poznávání světa z bicyklu: Cesta od nás do Jeruzaléma a ještě kousek


prof. MUDr. JAROSLAV DRŠATA, CSc.

Poznávání světa z bicyklu: Cesta od nás do Jeruzaléma a ještě kousek


Přední osobnost Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ve svém volném čase s oblibou cestuje a o své zážitky se posléze dělí formou poutavých přednášek. Poslední dvě ze série, v níž proměnil vyprávění o své cestě z Čech až do Svaté země, jsou k dispozici v následujících záznamech:


18. března 2013

SVATOU ZEMÍ K RUDÉMU MOŘI

Cesta z Damašku na začátku revoluce. Do Jeruzaléma a Madaby, poznámky k historii „Svaté země“ od starověku po dnešek. Vznik státu Izrael, Jordánsko a Palestinci. A konečně Královskou cestou – z Madaby do Aqaby u Rudého moře přes Petru a Wádí Ram.


25. března 2013

KOLEM ARARATU A DNEŠNÍM TURECKÝM KURDISTÁNEM

Tureckým Kurdistánem se střípky biblické krajiny. Zbytky říše Arménů, která přijala křesťanství ještě před Římskou říší, hora Ararat. A pár slov i o národnostních vztazích Arménů, Turků a Kurdů.
665 let Univerzity Karlovy


8. dubna 2013

prof. PhDr. JIŘÍ PEŠEK, CSc.

665 LET UNIVERZITY KARLOVY

Univerzita Karlova, založená 7. dubna 1348, je již více než šest a půl století jednou z nejdůležitějších vzdělávacích, vědeckých a v širokém slova smyslu kulturních institucí střední Evropy. Je to zemská i evropská univerzita s klíčovým významem pro společnost českých zemí a specificky pro český národ, ale zároveň také akademická obec, zajišťující intenzivní komunikaci našich duchovních elit s Evropou i celým světem. Její velké osobnosti od Husa přes Masaryka až po Patočku jsou klíčovými postavami dramatických dějin této země.

Zdravější = spokojenější


15. dubna 2013

prof. MUDr. MICHAL ANDĚL, CSc.

VÝVOJ CHOROB A VÝZVY MODERNÍ DOBĚ

Od neolitické zemědělské revoluce před osmi až deseti tisíci let se zásadně změnila naše výživa a od průmyslové revoluce před 250 roky postupně ubývá svalové práce. Tyto změny kulminují ve druhé polovině dvacátého století a nyní ve století  jedenadvacátém. Důsledkem je nárůst výskytu obezity, diabetu 2. typu, nárůst počtu nemocných s infarktem myokardu a mozkovými cévními příhodami. Tyto choroby léčíme mnohem lépe než před třemi desetiletími, stále však představují obrovské zdravotní  problémy pro mnoho lidí. Významná je však také zátěž finanční a důsledky pro organizaci zdravotnictví a sociální péče. Moderní společnost je tak vystavena další výzvě, která vyžaduje zásadní řešení, přesahující oblast zdravotnictví a zasahující do ekonomie, sociálních a zdravotních systémů, do kultury, politiky i do oblasti medií.


22. dubna 2013

doc. MUDr. JAN HELLER, CSc.

BIOLOGICKÉ ASPEKTY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

Evoluční změny v genetickém kódu člověka souvisí s jeho habituální aktivitou – současný genetický profil je odrazem životního stylu člověka v minulých tisíciletích. V rámci živočišné říše se člověk vyznačuje výraznou kvalitativní heterogenitou a plasticitou tkání. Biologický základ zdatnosti člověka je dán geneticky a geneticky jsou podmíněny i individuální limity jeho rozvoje. Rozhodující adaptační procesy podmiňující zdatnost a výkonnost člověka se odehrávají na buněčné úrovni, ale celkový efekt adaptačních procesů je determinován kvalitou integračních a regulačních fyziologických procesů.

doc. PhDr. IRENA SLEPIČKOVÁ, CSc.

TRIUMVIRÁT ZDRAVÍ, SPORTU A ŽIVOTNÍHO STYLU Z POHLEDU SOCIOLOGIE

Vyšší životní úroveň, nárůst volného času, technický pokrok a poznatky vědy na jedné straně život lidí v dnešní společnosti usnadňují, na druhé mohou způsobovat i problémy. Sociologický pohled na zdraví, životní styl a sport (v jeho širokém pojetí, nikoli výkonnostním a soutěžním), poukazuje na provázanost těchto fenoménů a na možnosti sportu jako jednoho z prostředků podpory sociální a psychické dimenze zdraví.


29. dubna 2013

doc. MUDr. JAROSLAV KŘÍŽ

ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATELSTVA, PODPORA ZDRAVÍ A PREVENCE NEMOCÍ

Vývoj hlavních ukazatelů zdravotního stavu populace v České republice, srovnání s vyspělými státy a faktory, které zdraví v České republice ovlivňují. Konkrétně jde zejména o socioekonomické podmínky, životní styl, zdravotnické služby a životní prostředí. Stav zdraví má významný vliv na ekonomickou prosperitu a efektivní podpora zdraví a prevence nemocí mohou mít vysoký společenský a národohospodářský přínos.
Pohyb a výchova


6. května 2013

doc. PhDr. PAVEL STRNAD, CSc

POHYB A VÝCHOVA

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy nabízí vyučovací program, které jsou připravovány pro zájemce o Celoživotní vzdělávání a jsou uváděny v život tak, aby teoreticky i prakticky vysvětlily, proč je rozumné se pohybovat – a především jak. Společným základem těchto programů jsou praktické zkušenosti z vyučování předmětu zdravotní tělesná výchova, a proto v přednášce bude zdůrazněn význam zdravotní tělovýchovy pro všechny věkové kategorie, žákovské i dospělých, aby si posluchači učinili alespoň představu o teoretickém zázemí této formy tělovýchovy.
Spokojenější = zdravější


13. května 2013

PhDr. VÁCLAV MERTIN 

SPOKOJENĚJŠÍ = ZDRAVĚJŠÍ

O tom, že ve "zdravém těle zdravý duch", víme již dávno. Do běžného povědomí se postupně dostává i opačné propojení, tedy že spokojený člověk je odolnější a pravděpodobně i zdravější. Současná pozitivní psychologie sbírá zkušenosti v tomto směru. Proto se také na pořad psychologického zkoumání dostávají takové jevy, jako je láska, soucit, odpuštění, moudrost. Existují základní zdroje možné spokojenosti: partnerské vztahy, výchova dětí (včetně vnoučat) či práce. Obecným zdrojem spokojenosti je aktivita, činnost. Jakkoli jedinec může vlastním působením ovlivnit pouze část svého života, jde o část dostatečně velkou na to, abychom jen s malou nadsázkou mohli konstatovat, že o své spokojenosti i o svém zdraví rozhoduje sám.
Jak funguje naše tělo v extrémních podmínkách


17.června 2013

prof. RNDr. VÁCLAV HAMPL, DrCs. 

JAK FUNGUJE NAŠE TĚLO V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH

Lidské tělo má mimořádnou schopnost nejen krátkodobě přežít, ale i dlouhodoběji se přizpůsobit extrémním zevním podmínkám. Rektor Univerzity Karlovy v přednášce seznámí posluchače s tím, jak tyto stavy na náš organismus působí, jak se jim tělo přizpůsobuje, a jak můžeme napomoci tomuto přizpůsobení na podmínky, jak jsou nedostatek kyslíku v nadmořských výškách, vysoký tlak při potápění, horko a zima, ale kupříkladu i extrémy poněkud exotičtější typu vysokého přetížení nebo naopak beztíže.

Svatí Cyril a Metoděj: Zpráva ve srozumitelném jazyce


24.června 2013

Mgr. MAREK VÁCHA, Ph.D. 

SVATÍ CYRIL A METODĚJ: ZPRÁVA VE SROZUMITELNÉM JAZYCE

O svatých Cyrilovi a Metodějovi se právem říká, že se stali mostem mezi východem a západem. Možná, že Evropa dneška má podobný úkol: Tedy být mostem, a to i mezi dálným východem a dálným západem. Bratři jej svého času vystavěli tím, že přinesli Slovanům jejich písmo. I zde zůstává jejich odkaz překvapivě moderní. Evangelium přeložené do moderního jazyka již máme... co ještě chybí, je přeložit jej do řeči srozumitelné.


Akademické volby v průběhu věků


18.října 2013

doc. PhDr. IVANA ČORNEJOVÁ, CSc.

AKADEMICKÉ VOLBY V PRŮBĚHU VĚKŮ

Jen několik dní před volbou nového rektora Univerzity Karlovy, která se odehrála 25. října (kdy byl do čela instituce zvolen profesor MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.), promluvila její přední historička právě na téma voleb rektorů a děkanů fakult od středověku až po současnost. zabývala jak formálním průběhem voleb, tak i analýzou pravomoci akademických hodnostářů a jejich postavení v rámci akademické obce i celé společnosti.
Významné památky Univerzity Karlovy


4. listopadu 2013

prof. PhDr. Ing. JAN ROYT, Ph.D.

VÝZNAMNÉ PAMÁTKY UNIVERZITY KARLOVY

Nejstarší univerzita na našem území prodělala během své existence velmi bouřlivý vývoj. Založena byla roku 1348 císařem a králem Karlem IV., jehož syn Václav věnoval v roce 1383 univerzitě velký palác patricijské rodiny Rotlevů, který se stal základem historických budov Karolina. S univerzitou jsou neodmyslitelně spojeny mnohé symboly, jako zakládací listina, pečeť či historické žezlo – nejen s nimi je divák během přednášky mezinárodně proslulého odborníka seznámen.


Sedmnácté listopady - milníky soudobých dějin Univerzity Karlovy


18. listopadu 2013

prof. PhDr. JIŘÍ PEŠEK, CSc.

SEDMNÁCTÉ LISTOPADY - MILNÍKY SOUDOBÝCH DĚJIN UNIVERZITY KARLOVY

17. listopady let 1939, 1989 i nerad vzpomínaný 17. listopad roku 1929 značí tři milníky na cestě Univerzity Karlovy jejími soudobými dějinami. V těchto výjimečných dnech opakovaně docházelo k naprostému, násilím poznamenanému, vybočení z každodenního života. Přitom jako by se v těchto časech kumuloval „duch doby“ – ozřejmovaly se klíčové, univerzitu přesahující problémy, a pokusy o jejich řešení končily více či méně krvavě. Když ale uvažujeme o těchto sedmnáctých listopadech, nesmíme zůstat jen u popisu událostí
Mecenáš Josef Hlávka a jeho odkaz


25. listopadu 2013

prof. PhDr. JIŘÍ POKORNÝ, CSc.

MECENÁŠ JOSEF HLÁVKA A JEHO ODKAZ

1. Co je to mecenášství, v jakých oblastech mecenáši působí, jaké mají cíle. Jak se liší od sponzorů. Mecenášství a stát.

2. Čeští mecenáši před Hlávkou.

3. Josef Hlávka, nejslavnější český mecenáš. Jeho život a dílo; jeho mecenášská politika.

4. Druhý život Josefa Hlávky a jeho odkaz; Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v 20. století a dnes.

Nobelova cena za fyziku 2013


9. prosince 2013

prof. Ing. IVAN WILHELM, CSc.

NOBELOVA CENA ZA FYZIKU 2013

Prestižní cena byla v roce 2013 udělena Peteru Higgsovi a Françoisi Englertovi za teoretickou předpověď částice, která je nositelem takzvaného silného působení mezi částicemi mikrosvěta. Přednáška předního odborníka (a bývalého rektora Univerzity Karlovy) je příspěvkem k objasnění významu této předpovědi i jejího experimentálního potvrzení. Uvádí základní důvody, proč k němu došlo po padesáti letech, stručně popisuje využitý urychlovačový komplex, detekční systémy, vhodné k identifikaci procesů, definujících Higgsův boson a výpočetní kapacity, potřebné ke zpracování experimentálních dat. V závěru je pak uveden stručný pohled na současný stav poznání v oblasti fyziky částic i výhled otázek a problémů, které tento obor předkládá.
Průvodce křesťanskými vánocemi


19.prosince 2013

Mgr. MAREK VÁCHA, Ph.D. 

PRŮVODCE KŘESŤANSKÝMI VÁNOCEMI

Současné vánoce jsou pro nás kapr, stromeček, dárky, koledy a chvíle pohody. Co se ale vlastně přesně stalo před 2000 lety a proč jsou vánoce pro křesťany jedním z nejvýznamnějších svátků? V přednášce se zaměříme na původní význam vánoc a bude stručně vysvětleno, jak se zde jednotlivé vánoční zvyklosti postupem času objevily.

Poslední změna: 22. leden 2018 00:05 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro studium a záležitosti studentů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám