Usnesení přijatá na zasedání pléna ASUK dne 21. března 2014

1. AS UK schválil program zasedání.


2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 7. února 2014.


3. Akademický senát schválil návrh na odvolání řádných členů stávající Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.


4. AS UK schválil návrh, aby čestnými členy Vědecké rady Univerzity Karlovy byli jmenováni prof. Pavel Ambros, Th.D., prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., RNDr. Martin Bilej, DrSc., Doc. PhDr. Hana Bočková, Dr., prof. Ing. Václav Bunc, CSc., prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc., prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc., Doc. PhDr. Jiří Fajt, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc., prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prof. Ing. Richard Hindls, CSc., prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Doc. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DrSc., prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., prof. ThDr. Jan B. Lášek, prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., prof. Ing. Oto Mestek, CSc., prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc., prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc., prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., dr.h.c. mult., prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., prof. Ivana Noble, Ph.D., Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc., prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc., prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr., prof. ThDr. Martin Prudký, prof. PhDr. Lenka Rovná, Csc., prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., prof. RNDr. Petr Solich, CSc., prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Strakoš, DrSc., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., Prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc., prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D., JUDr. Milada Tomková, prof. MUDr. Vladislav Třeška, Ph.D., prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., prof. RNDr. Miroslav Vlček, DrSc., prof. RNDr. Petr Volf, CSc., prof. Ing. Zdeněk Vostracký, DrSc., Dr.h.c., prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc., prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.,


a schválil jmenování prof. PhDr.Marie Dohalské, DrSc., prof. ThDr. Jána Liguše, Th.D., prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., dr.h.c., prof. PhDr. Radima Palouše, Dr.h.c.mult., prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana, prof. Ing. Ivana Wilhelma, Csc. čestnými členy Vědecké rady UK.


5. AS UK schválil návrh na odvolání stávajících členů Vědecké rady CERGE.


6. AS UK schválil jmenování Doc. Ing. Michala Kejaka, M.A., CSc., prof. Randalla K. Filera, Ph.D., prof. Jana Kmenta, Ph.D., Marka Kapičky, Ph.D., prof. Ing. Evžena Kočendy, Ph.D., prof. Gérarda Rolanda, Ph.D., prof. Avnera Shaked, Ph.D., prof. Jana Švejnara, Ph.D., doc. Ing. Josefa Zieleniec, CSc., doc. Krešimira Žigiće, Ph.D. členy Vědecké rady CERGE.


7. AS UK deleguje Mgr. Miroslava Makajeva jako zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol.


8. AS UK deleguje Viléma Anzenbachera jako náhradníka zástupce do Studentské komory Rady vysokých škol.


9. AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k nominaci Bc. Anny Matys a MUDr. Josefa Fontany jako zástupce studentů v kolegiu rektora.


10. AS UK nominoval Mikuláše Ferjenčíka, Adama Kalinu a Bc. Petra Korcsoka jako zástupce do Komise rektora věnované otázce IT.


11. AS UK nominoval PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D. jako zástupce do Komise rektora pro dislokace a investice.


12. AS UK nominoval Doc. Petra Slámu, Th.D. jako pozorovatele do Komise pro humanitní obory v rámci Komise pro hodnocení vysoce kvalitních monografií na UK.


13. AS UK vzal na vědomí informace J.M. pana rektora.


14. AS UK schválil Změnu Vnitřního mzdového předpisu.


15. AS UK schválil Rozpočet UK pro rok 2014.


16. AS UK schválil Rozpis dotací a příspěvků na UK pro rok 2014.


17. AS UK schválil:


- Změnu Jednacího řád Vědecké rady FTVS (č.j.68/2014)


- Změnu Pravidel pro organizaci studia na MFF (č.j.25/2014).


18. Akademický senát projednal záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání díla do 31.5.2014, a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


19. Akademický senát projednal záměr uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni, jehož předmětem je změna celkové ceny za dílo z 213 404 860 Kč bez DPH na 213 712 738 Kč bez DPH a doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 11/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


20. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí AS UK.


21. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.


22. AS UK se připojuje ke stanovisku Předsednictva České konference rektorů k situaci kolem GAČR ze dne 20. 3. 2014 a vyjadřuje znepokojení nad podezřelým jednáním Předsednictva GA ČR. AS UK vyzývá Předsednictvo GA ČR k vyvození osobní zodpovědnosti.


23. AS UK se připojuje k Prohlášení Akademické rady AV ČR a Univerzity Karlovy k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GA ČR ze dne 11. 3. 2014.


24. AS UK upozorňuje na okolnosti prodeje domu Smetanovo nábřeží 334/4, který v dubnu 2013 poškodil výbuch plynu. Unverzita Karlova prokazatelně garantovala mj. dopisem č.j. 39/2014-410-PRIV/6 ministru dopravy Ing. Antonínu Prachařovi (ANO), že dům koupí spolu s Akademií múzických umění za cenu určenou aktuálním znaleckým posudkem (dále odhadní cena), opraví jej a bude využívat pro výukové a výzkumné účely. Správce nemovitosti, státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP), se přes možnosti jiných řešení rozhodl ji prodat v dražbě, které se UK kvůli zákonným omezením nemůže účastnit. Dům tak získává neznámý soukromý investor prakticky za tutéž cenu, kterou nabízela UK. Uvedenou situaci AS UK vnímá tak, že stát prostřednictvím ŘLP dokázal najít cestu, jak státní majetek neprodat veřejné instituci, která o něj měla zájem, ale za tutéž cenu jej poslat do soukromých rukou. AS UK tímto vyzývá ŘLP, aby odtajnilo kupce a ujistilo, že s budovou bude naloženo v souladu s veřejným zájmem – především, že kupní smlouva zajistí, aby budova nebyla stržena. AS UK dále připomíná, že UK a AMU byly a zůstávají zárukou nekomerčního využití objektu a významnou obranou proti majetkové spekulaci, která může lokalitu dlouhodobě znehodnotit.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK v PrazeZa správnost:

Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám