Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. dubna 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Ing. Josef Kubíček, pracovník ekonomického odboru UK

MUDr. Milan Prášil, MBA, pracovník pověřený výkonem agendy kvestora UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A.1. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


2. Předsednictvo AS UK projednalo změnu prezentace, vnitřní komunikace a zveřejňovaní informací AS UK na webových stránkách. Webové stránky AS UK projdou úpravou struktury dle předloženého návrhu v průběhu května 2014. Pracovní skupina pro otázky IT představí další možné kroky na červnovém zasedání AS UK.


3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace pana rektora k rezignaci pana kvestora UK, k průběhu výběrového řízení a ke jmenování komise pro výběr nového kvestora UK; ke změně ve vedení organizačního oddělení UK; k podávání a vyřizování žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické pracovníky; k čerpání financí z operačních programů a projektů VaVPI; k dislokačním změnám v rámci UK; k novému opatření rektora týkajícího se hospodaření fakult UK; k průběhu projektu BIOCEV a projektu Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové 


4. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne  27. 8. 2012 uzavřené mezi  Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek, Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové“ s výhradou dodatečného potvrzení usnesení na nejbližším zasedání pléna AS UK.


5. Předsednictvo AS UK projednalo formu zmocnění předsednictva AS UK po dobu letních měsíců a pro projekty VaVPI.


6. Předsednictvo AS UK vybralo Danu Humlovou na pozici tajemnice AS UK.


7. Předsednictvo AS UK vybralo Bc. Terezu Svobodovou, B.A. na pozici tajemnice legislativní komise AS UK.


8. Různé.


9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 26. května 2014 od 18:00 hod. na sekretariátu AS.
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v.r.

předseda AS UKZapsala:

Mgr. Lenka Pošíková, tajemnice AS UK  .pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám