Zápis ze zasedání sociální komise AS UK dne 13. března 2014

Přítomni: Hurný (PřF), Anzenbacher (PF), Fontana (3. LF), Humlová (2. LF), Korcsok (MFF), Kříž (PřF), Makajev (PF), Michálek (MFF), Radecki (MFF), Šolc (PřF), Tenkl (PřF), Trtková (PF)


Nepřítomni: Bureš (LF), Čepelová (FHS), Fišárková (2. LF), Havelková (FF), Holý (HTF), Chlouba (FHS), Jašurek (FSV/FF), Jeřábek (FSV), Klepetková (HTF), Mazáčová (HTF), Říhová (HTF), Šíla (3. LF),Šimek (MFF), Tuláček (PF), Vondraš (LF P)


Hosté: Chlaukova (FF), Feyglová (FF), Marešová (FSV), Švadlenka (Rada KaM), Macoun (ředitel KaM), Tejkalová (členka kol. rektora)


Schválení programu


- program byl schválen tichým souhlasem (v pořadí jak je uvedeno dále)


Schválení zápisu z 28. 11. 2013


Hlasování: 8-0-1


Schválení zápisu z 15. 1. 2014


Hlasování: 9-0-1


Žádost o jednorázovou podporu Jinonice Jinak


Vendula Marešová (VM) a Veronika Trtková (VT) seznámili přítomné s žádosti o podporu 2. ročníku Jinonice Jinak. VM vysvětlila důvodů, proč původní žádost stáhli a podali novou s vyšší požadovanou částkou. Budova univerzity UK v Jinonicích leží v obytné části města a vzhledem k tomu, že říjnový ročník pořádali vevnitř i venku a hudební program byl hlasitý, a k tomu, že část občerstvení byla umístěna před vchodem do budovy, na místě, které patří městu a ne škole, Univerzita obdržela několik stížností od sousedů. Vedení FHS z důvodu komplikací po minulém ročníku proto pro tento akademický rok nehodlá schválit peníze přislíbené Akademickým senátem FHS UK (5000 Kč), se kterými jsme počítali a podle toho sepsali žádost o jednorázovou finanční podporu. Z tohoto důvodu (s organizačním týmem lépe známe reálie jinonické budovy a okolí) druhý ročník festivalu hodlají pořádat uvnitř a víceméně akusticky. A s limity polohy jinonické budovy počítáme i do budoucna. Podle informací od Josefa Blažejovského tajemník FHS UK nevylučuje podporu příštího ročníku festivalu JINOnice Jinak, pokud tento jarní proběhne v klidu a bez komplikací. VT podotkla, že pokud by se nevyčerpala celá částka poskytnuta na projekt Jinonice Jinak, tak se vrací. Macoun upozornil pořadatele, že by měli mít obavy - nedávno proběhl Biobar na koleji Arnošta z Pardubic a na akci zasahovala policie. Dodal, že nemá nic proti podobným akcím, ale musí prostorově odpovídat a je třeba najít vhodné prostory.


Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o jednorázové podpoře studentů, JINOnice Jinak v požadované výši (13 600 Kč).


Hlasování: 10-0-1


Žádost o jednorázovou podporu Studentský majáles 2014


VT a Karolína Chloubová představila projekt 2. ročníku Studentského Majálesu, konaného 1. května 2014. Letos se zapojí i VŠE, jako minule AMU. Akce získala oficiální podpora ČVUT. Konání v Karolinu a K4. O proti minulému ročníku se plánuje větší předmajálesové dění. Žádá se o 60 tisíc Kč. Fontana upozornil na překlep v závěrečné zprávě z minulého Majálesu. Macoun přítomným sdělil, že KAM prodává lístky na Pražský Majáles (komerční festival). Tenkl se zeptal na navýšení výdajů o proti minulému ročníku. KCh odpověděla, že je plánováno rozšíření aktivit - předmajálesové dění a dění na ostatních univerzitách a nákladnější propagace. Radecki se zeptal na záštitu rektorů. KCh - je z UK, ČVUT, vyjednává se AMU, VŠE. UK podpoří pouze studentský Majáles, ČVUT oba, ostatní se ještě neví.


Sociální komise AS UK doporučuje rektorovi podpořit, dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze a opatření rektora č. 23/2007, ve znění změny opatření č. 6/2009 a 7/2013, čl. 3, odst. 2a a na základě odst. 4, písmene c), o jednorázové podpoře studentů, Studentský Majáles v požadované výši (60 000 Kč).


Hlasování: 10-0-1


Diskuze nad výsledky auditu KaM UK


Macoun představil Audit. Šlo především o zmapování stavu a snaží se identifikovat problematické objekty. U kolejí jsou některé bezproblémové, ale některé zbytné (Brandýs). Macoun chce vedení UK předat materiál o dalším postupu - jedním z možností je prodej zbytného majetku. Nyní se provádí běžná stavební údržba. Kromě toho se investovalo do Hvězdy a Větrníku, protože tam bude metro. Do studoven na kolejích se připravuje WiFi.


Změna řízení KAM - ubytovaní budou v průběhu dubna vyplňovat dotazník o kvalitě služeb cca 2x do měsíce. Hodnotící budou obměňováni a zaměstnanci KAM nebudou znát jejich identitu. Cílem je zkvalitnit personál a jeho chování. Macoun by rád komunikoval věci směrem ven. Součástí nového webu by měl být intenzivnější komunikační kanál. Letos se ještě plán o rekonstrukcích rodil tak, jak by do budoucna neměl. V budoucnu se nastaví, aby vždy vedoucí koleje svůj plán konzultoval s kolejní radou dané koleje - zatím se ne vždy dělo. Macoun požádal, aby se kdokoli s jakýmkoli návrhem obracel na vedení koleje.

Ochrana majetku a bezpečnost na kolejích - nutno vést diskusi - zda např. nezavést vstupy na čipové karty, nebo jakým jiným způsobem zajistit bezpečnost.


Menzy

Anylýza popisuje současný stav a navrhuje varianty do budoucna. V současnosti menzy málo prozákaznické. Technicky - hygienicky ok, ale z pohledu své skladby (počet jídel) zastaralé, neefektivní. Menzy negativně ovlivněny nerentabilními provozy: výdejte HTF, menza Sport. Východisko je zachování rozsahu míst ke stravování avšak zvažuje se změna některých menz na výdejny.


Některé drobné změny již implementovány (jednotný vzhled oděvu, cedulí, otvírací doba). Na Albertově a na Jednotě se čepuje pivo. Plánují se kávomaty na jednotlivé menzy. Plánuje se rozšíření současné nabídky - např. o těstovinové saláty - “na míru”, zeleninové talíře a minutková jídla (tam kde to je technologicky možné - prvně bude na Sportu).


Pracuje se na zkvalitnění personálu. Spolupráce s asociací kuchařů a cukrářů ČR se rozběhla. Vedoucím je provozní z Interkontinentalu. Tam kde je to možné - klidová zóna v rámci menz - pohodlnější sezení - sezení u piva a kávy. Výdejna v Kamzíkově bude zachována, ale částečně přebudována na univerzitní kavárnu. Současný prostor bude rozšířen. Do budoucna by součástí menz mohly být bufety. V klidových zónách by mělo být WiFi. V plánu je také zavést elektronickou knihu přání a stížností, na všechny menzy dostat velké obrazovky s nabídkou, s výživovými hodnotami a vize je uvádět i alergeny, pokud to půjde. Časový horizont je do konce roku 2014.


Pokud bude mít kdokoli dotazy či náměty, má je zaslat panu řediteli.Tejkalová zmínila, že navštívila jednotlivé menzy. Vyzdvihla konkrétní zpětnou vazbu od studentů.


Na KAM došlo k personálním změnám ke konci roku - odešel Dr. Prajer, na koleje nastoupila Mgr. Bůrová. V rámci KAM by se měl používat helpdesk. Menzám šéfuje nově pan Marek Lukáš. Osvědčil se při rautu JM rektora. V obdobných akcích vidí Macoun další potenciál - minimálně KAM budou vstřícní, když se na ně někdo obrátí.


Kříž pochválil papírové knihy přání a stížností a doporučuje jejich psychologické zpřístupnění (aby byly otevřené, ne pod dohledem, s tužkou ke psaní).


Šolc se zeptal na dojmy dr. Tejkalové z jednotlivých menz. Tejkalové jídlo chutnalo a prostředí menz lze někdy zlepšit. Celkově jí ale přišlo vyhovující. Kolečko po menzách chce pravidelně opakovat. Plánuje inspekce i na kolejích. Oceňuje, že noví lidé ve vedení KAM přicházejí zvenku a mají praxi z komerčního sektoru.


Šolc se zeptal ředitele, jestli se zavádění nových věcí promítne do cen. Macoun - v analýze naznačeno - pokud nedojde ke změně v dotační politice státu, nebude se zdražovat více než o aktuální inflaci. Chtěl by ale rozšířit nabídku, kde bude vždy záležet na ceně vstupů. Tejkalová doplnila, že snaha univerzity bude zefektivnit provoz menz. Případné zisky ze zefektivnění menz či prodeje zbytných kolejí zůstanou v KAM. Univerzita nechce na KAM doplácet.


Radecki - bude docházet k přelévání financí mezi ubytováním a stravováním? V současnosti stravování dotováno z doplňkové činnosti (z hlavní činnosti - ubytování studentů - to ani legislativně nejde). Macoun by rád, aby po zefektivnění menz stravování vycházelo plus minus na nulu.


Tejkalová - dlouhodobě je vize dostat se na úroveň komerčního stravování.


Macoun - co je na KAM, tak univerzita KAM nikterak nedotuje. Jediné peníze co KAM dostává jsou dotace na stravování, což je cca 4 % příjmů KAM. Tejkalová doplnila, že větší rekonstrukce budou nutné řešit a bude otázkou zapojení univerzity. Některé věci z jejího pohledu měly být řešeny dříve (Brandýs, menza 17. listopadu). Tejkalová - v případě stratifikace bude vždy zachována současná úroveň pro studenty a budou doplněny kvalitnější a dražší služby. Macoun - dnes je možné si zaměnit přílohy, na menzách mají povinnost vyhovět. Kříž a Radecki - doporučují zlepšit komunikaci KAM - Facebook, web, oslovování studentů v manzách (cedule, lístečky “napište řediteli”). Tejkalová sdělila, že děkanům odešel dopis, aby na každé fakultě byla pověřená osoba - kontakt pro RUK v sociálních záležitostech.


Michálek se zeptat, jak hodlají menzy řešit nízkou obsazenost kolejí. Macoun zdůraznil, že je potřeba větší diverzity nabídky. Upravit cenu nadstandardních pokojů (nové vybavení, wiffi, televize, jednolůžkový pokoj). Bude se také snižovat počet lůžek (2 lůžkové pokoje na 1 lůžkové pokoje). Michálek se dotázal, proč podle auditu jsou mzdové náklady na jeden oběd různé v různých menzách. Macou odpověděl, že na dotaz odpoví konkrétně později. Ale obecně mzdy jsou srovnatelné. Různost cen jídel na menzách není dána pořizovací cenou surovin. Jediná věc, která může cenu ovlivnit jsou režie. U menz také i nájemní podmínky a počet porcí.


Šolc poprosil ředitele o vyjádření k zavádění turniketů na koleje. Macoun uvedl několik důvodů. Především zajištění bezpečnosti (bezdomovci). Dále vnitřní potřeba KAM - právní úprava hlásit cizí státní příslušníky. (cizí státní příslušníci nehlásí cizinecké polici ztrátu průkazu totožnosti a KAM pak ohlašuje neplatný průkaz, což vede k zásahům policie). KAM nechce nikoho hlídat, ale musí řešit koho na kolej pustí a koho ne. Turniket není definitivní řešení, chce vést diskuzi, jak situaci vyřešit. V plánu je připravit dotazník (1. Jak moc to ubytování vnímají jako problém, 2. Jaké řešení vnímají jako optimální). Tejkalová - není to represe. Naopak má dojít k uvolnění ubytovacího řádu (ubytovaní budou kartou ručit za osoby, které přivedou). Je pro větší autonomii studenta. Macoun doplnil, že podporuje zjednodušení předpisů a umožnit ubytovaným jistou dávku důvěry. Makajev doplnil, že o věci se bude dále jednat na Radě kolejí a menz.


Šolc dále vedl diskuzi s ředitelem o oprávněnosti vstupu policie na akademickou půdu. Hurný se zeptal, zda se již řešily pravidla pro ubytování na následující akademický rok, konkrétně zda je v plánu zavádět přidělování pokojů na základě dražby. Makajev uvedl, že na Radě KAM zatím ne. Tejkalová upozornila, že je proti holandskému systému aukce pokojů.


7. Stanovení agendy komise na rok 2014

Hurný zmínil agendu pro rok 2014 - focení na promocích, studentský dům, analýza systému stipendií, KaM.


8. Bod různé

Hurný položil otázku, jak se staví Univerzita k podpoře fakultních školek. Tejkaková uvedla, že má v plánu zaměřit pozornost i na tuto problematiku. V případě školky Rybička však fakulta situaci neřešila včas. V tuto chvíli jsou na provoz školky velké náklady. Makajev podotkl, že je vhodné do budoucna věnovat této oblasti zvýšenou pozornost (i pro seniory). Tejkalová souhlasila a bude věc komunikovat. Chce být také otevřená více pro lidi s handikepem - bezbarierovost a přístupnost, dále podpora mladých lidí s úvazkem s dětmi (startovací byty), garsonky pro začínající vědce. Chce také upravit pravidla pro čerpání sociálního fondu, aby šlo financovat i jiné věci (školkovné, očkování).Zapsal: D. Hurný


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám