Zasedání ediční komise AS UK dne 14. ledna 2014

Přítomni: A. Jaroš, J. Juhás, J. Michálek, E. Kvašňák, M. Nečada, I. Píšová, J. Feberová, J. Krejčí, J. Kříž, D. Toropila, Š. Bojar, M. Důra, J. Fontana, J. Marek


Omluveni: Prof. Raboch, Prof. Štípek, Š. Stiburek


Hosté: Prof. Tomáš Zima


Schválení zápisu z minulého zasedání

Návštěva prof. Zimy

Seznámení s činností Ediční komise v tomto volebním období

Cíle ediční komise pro toto volební období

- Kol. Jaroš představil vizi činnosti EdASUK z 12-12-2012


Ediční politika na univerzitě

- Kol. Píšová představila materiál mapující instituce podílející se na ediční činnosti na UK.

- Prof. Zima doplnil nové rozvržení kompetencí v rámci nového kolegia rektora:

- Prorektor pro tvůrčí a ediční činnost (Prof. Royt) koncepce ediční politiky, koordinace činnosti Karolina, muzeum,Historická komise, Ústav dějin, etc.

- Ústřední knihovna, jejíž dosavadní role je vytváření metodiky knihovnické činnosti a koordinace ústavů informací (tato role ovšem není dostatečně naplňována) a vykazování dat vědecké činnosti (výhledově přejde kompetence do Odboru vědy pod Prorektora pro vědu, doc. Konvalinky). Tyto změny proběhnou do léta 2014.

- Prorektor pro vnější vztahy (Prof. Kovář): web, elektronické platformy (jejich formální stránka; za obsah zodpovědný Prorektor pro tvůrčí činnost), prezentace UK navenek (výročí, reprezentativní publikace)

- Prorektor pro rozvoj (Prof. Hála): informační systémy 

- elektronická média (Urx)


Anketa ke studijním materiálům

- Kol. Michálek představil metodiku a obsah ankety ke studijním materiálům z 1/2013.


Sonda do dostupnosti studijních materiálů na fakultách z pohledu studentských zástupců

- Kol. Jaroš představil metodiku a obsah sondy z 1/2013


- Prof. Zima považuje elektronické materiály za prioritní z hlediska poslání UK šířit vzdělání, rovněž podpoří jejich mezifakultní sdílení. Rozpočtově nevyrovnané fakulty by měly být podpořeny z centra (za širšího využití motivační nástrojů jako ocenění). Úkolem AS je tlačit na jednotlivé fakulty, aby analyzovaly své studijní materiály a identifikovaly zastaralé.

Do poloviny února bude ustavena Komise pro informační systémy zodpovědná za vypsání výběrového řízení pro externí analýzu systémů.


- Dr. Kvasňák se dotázal, zda by univerzita uvažovala o profesionální platformě iTunesU či prostředí pro placené on-line kurzy.

- Dle Prof. Zimy náleží informační systémy do priorit, vše závisí na rozpočtu. Jedním ze stávajících problémů je nepropojenost dosavadních snah na UK.


Dostupnost kvalifikačních prací absolventů UK

- Kol. Jaroš představil omezený přístup do databáze kvalifikačních prací, důsledkem čehož je nižší viditelnost na internetu.


- Prof. Zima v anonymním zpřístupnění nespatřuje problém, dosavadní argumentaci vedení nepovažuje za smysluplnou, zaměří se na to.


Jednotný vizuální styl UK (Zakotvení znaku do statutu


Pravidla pro používání loga UK

1. Kol. Jaroš se dotázal na relevanci vytvořeného Manuálu pro nastupující vedení.


2. Dle Prof. Zimy by stávající manuál měl být zjednodušen. Všechny kroky ohledně vizuálu budou konzultovány s fakultami a následný tlak na ně bude uměřený: fakulty s novými weby (FF, MFF, PřF) budou obměňovat web až zastará, postarší weby jako KTF či HTF co nejrychleji. Preferuje sjednocující vizuální styl projevující se dvěma formami: webem a znakem/logem. Následující postup bude 1) doladit web UK a 2) přenést sjednocující prvky (kulaté logo s určitou mírou volnosti) na stránky fakult.


3. Časový horizont zavedení: 4 roky.


Podpora projektu Studenti píší Wikipedii

- Projekt prof. Zima jednoznačně podporuje.


Repozitář UK

- Dr. Feberová představila materiál Systém zpřístupňování elektronických výukových materiálů na UK.

- Dle Prof. Zimy bude na konci dubna v rámci kolegia sestaven itinerář úkolů, kam bude toto zařazeno.


Nová nakladatelská politika UK (geneze, současný stav)

- Prof. Zima klade důraz zejména na technickou stránku. Analýzy budou zahájeny do několika týdnů, hotovy do půl roku. Ohledně Open Accessu by rád centralizoval licenční politiku a výhledově se propojil s ostatními institucemi (MU, AV). V tomto vyjednávání spatřuje roli EdASUKu.Zapsala Ina PíšováPoslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám