Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK dne 21. ledna 2014

Přítomni: dle prezenční listiny


Program:

1) Principy rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2014        

2) Různé


Ad 1) Kancléř uvedl základní informace k Principům rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově v Praze pro rok 2014, včetně rozdílů oproti předchozím Principům. Stávající Principy vycházejí z předběžných údajů o možné výši jednotlivých příspěvkových a dotačních titulů a lze předpokládat mírný meziroční růst celkových prostředků. V diskusi byly zodpovězeny dílčí dotazy členů komise a projednán obsah pozměňujících návrhů. Samostatně bylo hlasováno o procentním zastoupení jednotlivých parametrů v ukazateli „K“ v těchto konfiguracích změn oproti předloženému návrhu:


a) započítané body RIV +0,5%, účelové neinvestiční prostředky na výzkum +0,5% a zaměstnanost absolventů –1,0% (hlasování 1–5–8)

b) započítané body RIV +2,0 % a mezinárodní granty –2,0% (hlasování 4–0–10)

c) zaměstnanost absolventů –1,0% a vážený počet profesorů a docentů +1,0% (hlasování 8–2–4)


Zároveň bylo projednáno nové znění čl. 1 bodu 4, ve kterém je definován paušální příspěvek teologickým fakultám a CERGE ze zdrojů na celouniverzitní kohezi.


2.věta bodu 4 v čl. 1 zní:

"Katolické teologické fakultě, Evangelické teologické fakultě a Husitské teologické fakultě přísluší též paušální příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč pro fakultu, CERGE přísluší paušální příspěvek ve výši 1,5 mil. Kč; tyto příspěvky se poskytují ze zdroje na celouniverzitní kohezi."


Na závěr bylo hlasováno o konečném znění předloženého materiálu včetně výše uvedených změn (15–0–1) a komise doporučuje plénu AS UK Principy rozdělování na rok 2014 upravené ve smyslu bodu 1c tohoto zápisu a paušálního příspěvku teologickým fakultám a CERGE schválit.


Ad 2) Komisi byl předložen k předběžnému seznámení materiál k poptávkovému řízení na provozovatele Studentského klubu. Kvestor objasnil základní parametry poptávky a jejich účel, předmětem následné diskuse byly především role spolupracujících účastníků a kriteriální hodnocení předpokládaných nabídek. Komise vzala materiál na vědomí. Zapsal: Kuthan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám