Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK dne 18. března 2014

Přítomni: dle presenční listiny


Program:

1) Návrh rozpočtu UK na rok 2014

2) Návrh rozpisu státních neinvestičních prostředků pro UK na rok 2014

3) Právní úkony – návrhy smluv

4) Různé


Ad 1) Kvestor univerzity podal výklad k provozní i kapitálové části „Návrhu rozpočtu UK na rok 2014“. Podrobněji byl popsán věcný obsah dílčích výnosových i nákladových položek provozní části rozpočtu a výdajových a příjmových položek v kapitálové části v rozpočtu univerzity. V následné diskusi byly zodpovězeny otázky k detailnímu obsahu rozpočtu a  vysvětleny rozdíly oproti rozpočtu na předchozí rok. O předloženém návrhu rozpočtu bylo hlasováno (13 – 0 – 0) a komise se shodla na závěru doporučit plénu AS UK tento materiál ke schválení.


Ad 2) Kancléř univerzity informoval členy komise o obsahu „Návrhu rozpisu státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí Univerzity Karlovy v Praze pro rok 2014“ (dále jen rozpis). Předkládaný materiál, projednaný jak kolegiem rektora, tak rozšířeným kolegiem rektora bez dalších výhrad, je ve své podstatě kvantifikací „Principů rozdělování“, které byly akademickým senátem již schváleny. Komise byla seznámena s detailním obsahem dílčích částí rozpisu a použitými postupy. V obsáhlé diskusi byly zodpovězeny otázky směřující zejména k parametrům ukazatele K, B2 a vlivu velikosti počtu studentů na výsledné hodnoty ukazatele A. Detailně byl diskutován vliv jednotlivých parametrů na výsledné hodnoty rozdělovaných prostředků pro jednotlivé fakulty a srovnání s rozpisem na předchozí rok. O návrhu bylo hlasováno (14 – 0 – 1) a členové komise se shodli na závěru doporučit plénu AS UK tento materiál ke schválení.


Ad 3) Komise projednala následující návrhy smluv:


a) dodatek ke smlouvě o dílo se společností GEMO Olomouc, s.r.o., zhotovitelem stavby UNIMEC LFPl, jehož předmětem je změna termínu pro dokončení stavby a předání díla z původních 31.3.2014 na 31.5.2014. Po věcné diskusi bylo o návrhu dodatku ke smlouvě hlasováno (16 – 0 – 0) a komise doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


b) dodatek ke smlouvě o dílo se společností GEMO Olomouc, s.r.o., zhotovitelem stavby UNIMEC LFPl, jehož předmětem je změna celkové ceny za dílo z 213 404 860 Kč bez DPH na 213 712 738 Kč bez DPH. Po věcné diskusi bylo o návrhu dodatku ke smlouvě  hlasováno (16 – 0 – 0) a komise doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


c) na uzavření nové smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání v suterénu domů č.p.  561 jako součásti pozemku parc.č. 557, č.p. 562 jako součásti pozemku parc.č. 558 a č.p. 563 jako součásti pozemku parc.č. 539, k.ú. Staré Město, obec Praha, se vchodem z domu v Celetné ul. č. 20, Praha 1, společnosti HOTEL STYL, s.r.o., se sídlem Strojírenská 411/11, Praha 5, IČ 26150948, k provozování studentského klubu. Při věcné diskusi k předloženému návrhu neshledala komise na proběhlém poptávkovém řízení žádné závady a po následném hlasování (11 – 0 – 1) se členové komise shodli na závěru doporučit plénu AS UK vyjádřit k tomuto materiálu kladné stanovisko. 


Ad 4) V rámci tohoto bodu byl vznesen požadavek na zjištění možnosti uvádět IBAN jako jedinou dostatečnou informaci pro provedení zahraničních plateb přes Komerční banku a.s. i v platebním styku mimo státy EU. Možnosti budou u KB ověřeny. Dále byly bez konkrétních závěrů diskutovány úvazkové a příjmové faktory exponovaných pracovníků univerzity a otázky týkající se souběhu příplatků za vedení.


Zapsal: Kuthan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám