Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK dne 3. června 2014

Přítomni: Vilém Anzenbacher (PF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Michal Tuláček (PF), Ing. Pavel Vojáček (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Omluveni: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF Plzeň), MUDr. Josef Fontana (3. LF), MUDr. Robert Grill (3. LF), Prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), Mgr. Ladislava Říhová (HTF), Jakub Vondraš (LF Plzeň)


Hosté: Ing. Josef Kubíček (RUK), Ing. Miroslava Oliveriusová (RUK), MUDr. Milan Prášil (RUK), PhDr. Jakub Jeřábek, Ph.D., (FSV), Danka Humlová (2. LF)Program:

1) Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2013

2) Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK – projekt Biocev

3) Právní úkony – návrhy smluv

4) Různé


Ad 1) Ing. Kubíček formuloval základní závěry vyplývající z Výroční zprávy o hospodaření UK za rok 2013. Ve všech ekonomických kategoriích jsou výsledky univerzity pozitivní, zároveň však nesmí být přehlédnut fakt postupného zmenšování prostoru pro její další rozvoj a potřeba zvýšení aktivity zejména v investiční oblasti. V následné diskusi byly podány doplňující informace. O předloženém návrhu výroční zprávy bylo hlasováno (10 – 0 – 0) a komise se shodla na závěru doporučit plénu AS UK tento materiál ke schválení.


Ad 2) Ing. Kubíček informoval členy komise o podstatě návrhu na čerpání mimořádného příspěvku poskytnutého univerzitě v souvislosti se zohledněním zúžených možností některých vysokých škol čerpat prostředky strukturálních fondů EU. V souladu s původním obecným závěrem AS UK čerpat tyto prostředky především na investiční akce celouniverzitního charakteru je navrhováno použít tyto prostředky na kofinancování nezpůsobilých investičních výdajů projektu BIOCEV, v tomto případě ve výši 30 769 tis. Kč, tj. 51% z celkové předmětné částky. V další diskusi bylo připomenuto dosavadní realizované čerpání tohoto mimořádného příspěvku a role jednotlivých účastníků procesu výstavby projektu BIOCEV.  O návrhu bylo hlasováno (11 – 1 – 1) a členové komise se shodli na závěru doporučit plénu AS UK tento materiál ke schválení.


Ad 3) Komise projednala následující návrhy smluv:


a) Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 8. 2012 uzavřené mezi UK v Praze jako objednavatelem a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. jako zhotoviteli na výstavbu "výukového a výzkumného centra UK v Hradci Králové". Po krátké diskusi bylo o návrhu dodatku ke smlouvě hlasováno (12 – 0 – 1) a komise doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


b) Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 9. 2012 uzavřené mezi UK v Praze a společností GEMO Olomouc, spol. s.r.o., na výstavbu Univerzitního medicínského centra LF UK v Plzni.  O návrhu dodatku ke smlouvě bylo hlasováno (12 – 0 – 1) a komise doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


c) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 170/1 k.ú. Třebeš, obec Hradec Králové ve prospěch ČEZ ICT Services, a.s.


d) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 11645/3 a parc. č. 12102/99 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve vlastnictví ČR-právo hospodaření Fakultní nemocnice Plzeň, ve prospěch UK v Praze


e) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 99/8, v k.ú. Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. O návrzích smluv pod body 3 c), d) a e) bylo souhrnně hlasováno (12 – 0 – 1) a komise doporučuje návrhy smluv o zřízení věcného břemene předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


f) Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu areálu CDMS Krystal, José Martího 407/2, Praha 6 - Veleslavín od ČVUT v Praze za kupní cenu 80 000 000 Kč. O návrhu kupní smlouvy bylo hlasováno (11 – 0 – 0) a komise doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy


g) Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení spoluvlastnického podílu nemovitostí v Černé ulici 646/9, Praha 2 od Českobratrské církve evangelické za kupní cenu 90 000 00 Kč a v jejím rámci na zřízení předkupního práva. O návrhu kupní smlouvy bylo hlasováno (10 – 0 – 0) a komise doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy a ke zřízení předkupního práva.


h) Návrh na uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady pro potřeby 3. lékařské fakulty za kupní cenu 9 800 000 Kč. O návrhu kupní smlouvy bylo hlasováno (10 – 0 – 0) a komise doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření kupní smlouvy


i) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a UK v Praze jako objednateli a společností Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na výstavbu "Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci-BIOCEV". O návrhu dodatku ke smlouvě bylo hlasováno (10 – 0 – 0) a komise doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření dodatku.


j) Smlouva o dílo mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a UK v Praze jako objednateli a společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s. jako zhotovitelem na základě výsledku zadávacího zřízení k plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Stavba serveroven" v rámci projektu BIOCEV. O návrhu smlouvy bylo hlasováno (9 – 0 – 0) a komise doporučuje návrh dodatku předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy, za podmínky, že lhůta pro podání námitek proti rozhodnutí zadavatele uplyne marně.


k) Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Praze 10 Hostivaři uzavřené s Galerií hlavního města Prahy. O návrhu dodatku bylo hlasováno (9 – 0 – 0) a komise doporučuje plénu AS UK vyjádřit k tomuto dodatku souhlasné stanovisko


Ad 4) V rámci tohoto bodu byla představena kandidátka na kvestorku univerzity ing. Miroslava Oliveriusová, která prošla vítězně výběrovým řízením na tento post. V diskusi byly poskytnuty informace o členech výběrové komise včetně účasti zástupce předsednictva AS UK a samotném průběhu výběrového řízení. Kandidátka zodpověděla dodatečné dotazy členů ekonomické komise zejména z oblasti dosavadní praxe a informovala komisi o své představě řízení univerzity v hospodářské oblasti. Dále bylo komisí se souhlasným závěrem projednáno zmocnění předsednictva AS UK pro řešení akutních a neodkladných záležitostí v letním období.Zapsali: Humlová, Vojáček

Ověřil: Kuthan


Zápis ze zasedání ekonomické komise ze dne 3. června 2014_pdf


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám