Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 1. září 2014

Přítomni: Mgr. Cyril Brom, Ph.D., doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat., MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D., prof. RNDr. Petr Hodek, CSc., Bc. David Hurný, Adam Kalina, Mgr. Jan Kříž, Mgr. Miroslav Makajev, Mgr. Ladislava Říhová, Mgr. Roman Šolc


Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš, MUDr. Josef Fontana, Jakub Horký, Bc. Tomáš Macháček, PaedDr. Eva Marádová, CSc., Bc. Anna Matys, Jáchym Srb, Mgr. Daniel Toropila, Bc. Michal Tuláček, Mgr. Samuel Zajíček


Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (JM pan rektor), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (předseda AS UK, FSV UK), prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS UK), Mgr. Jiří Šejnoha (MFF UK), Mgr. David Pavlorek (FF UK), Bc. Tereza Svobodová, B.A. (AS FSV UK), doc. RNDr. Viktor Žárský, CSc. (PřF UK), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS UK), doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. (PF UK)


Program:


1. Schválení programu zasedání

2. Projednání paragrafovaného znění novely ZVŠ1. Schválení programu zasedání

Schváleno tichým souhlasem


2. Projednání paragrafovaného znění novely ZVŠ

Jednotlivé změněné paragrafy představil Mgr. Miroslav Makajev. Některé změny vysvětlil JM pan rektor.


K daným paragrafům padly následující připomínky:

· § 1 – doplnit vzdělávací úlohu VŠ (minoritně)

· § 8 (analogicky též § 27) – vložit jako nový odstavec „Akademický senát univerzity a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci. Při výkonu své funkce nejsou členové senátu vázáni příkazy nebo usneseními orgánů akademické samosprávy fakulty, na níž byli zvoleni, ale pouze svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů univerzity jako celku." (konsensuálně)

· § 9 odst. 3 – změnit kalendářní dny na dny pracovní (konsensuálně)

· § 12 odst. 3 písm. f) – doplnit, že se tak stane po vyjádření VR fakulty a § 30 – doplnit, že se VR fakulty vyjadřuje k návrhu podle § 12 odst. 3 písm. f) (konsensuálně)

· § 12a odst. 3 – změnit minimálně jednoho člena z řady studentů na předem dané paritní zastoupení studentů (minoritní názor)

· § 14 odst. 5 vypustit a § 15 odst. 2 ponechat ve stávajícím znění (konsensuálně)

· § 21 – zveřejňovat změny akreditací i na elektronické úřední desce (či na webových stránkách) (konsensuálně)

· § 24 odst. 2 – „dále mají právo rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy“ nahradit textem „dále mají právo rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu, nestanoví-li statut veřejné vysoké školy jinak (většinové)

· § 24 odst. 2 – ponechat stávající účinnou úpravu beze změny (minoritně)

· § 44 – vyškrtnout „cíle studia“, neboť se překrývají s profilem absolventa, ten může být vyjmenován pod písm. a) (minoritní názor)

· § 44 odst. 5 a § 44 odst. 2 věta za středníkem – vyškrtnout (konsensuálně)

· § 47b odst. 4 – doplnit, že „podrobnosti zveřejňování stanoví vnitřní předpis vysoké školy“ (konsensuálně)

· § 47b – doplnit odst. 5 ve znění „Ustanovení odst. 4 se nepoužijí, pokud byla práce zveřejněna již dříve.“ (konsensuálně)

· § 47c odst. 2 písm. b) – upravit stejně jako §74a – za „proti dobrým mravům“ doplnit „(včetně úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby, hrubě porušujícího obecné předpisy o ochraně duševního vlastnictví)“ (konsensuálně)

· § 53 odst. 2 – upřesnit znění, např. „Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři a docenti působící na příslušné vysoké škole. Další odborníci mohou zkoušet, pokud byli schváleni příslušnou vědeckou, uměleckou nebo akademickou radou.“ (minoritně)

· § 58 – přidat další možnost využití prostředků, omezit buď procentuálně nebo/a účelově (např. zaplatit náklady na vybírání poplatků) (minoritní názor)

· § 58 – do studia započítávat předchozí roky neúspěšného studia pouze do doby prvního řádného absolvování některého studia (minoritní názor)

· § 77 odst. 1 – změnit znění druhé věty na „Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa, a u pracovních poměrů uzavíraných na dobu určitou též v případech stanovených vnitřním předpisem veřejné vysoké školy.“ (konsensuálně)

· § 78 odst. 6 a 7 – spojení „souhlasné stanovisko“ nahradit slovem „vyjádření“ (konsensuálně)

· § 79 odst. 2 písm. f) a g) – spojku „že“ změnit na „zda“ a spojení „souhlasné stanovisko“ na „vyjádření“ (konsensuálně)

· upravit proces ustavení hodnotících komisí – podmínit jmenování členů souhlasem rady; omezit možnost VŠ „vetovat“ navržené členy komisí (konsensuálně)

· § 86 – změnit tak, aby účastníkem řízení mohli být i studenti – např. vypustit „pouze“ v odst. 1 nebo vypustit celý paragraf (konsensuálně)

· § 92 odst. 3 – upravit tak, aby byla zřejmá povinnost ministra projednat nejen opatření MŠMT, ale i jiných ministerstev (konsensuálně)


Zapsala: Bc. Tereza Svobodová, B.A.


zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám