Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. září 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 10. září 2014.


2. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o stavu novely vysokoškolského zákona. Dále uvedl, že rozpočet pro vysoké školy by měl být příští rok stejný jako letos. Kolegium rektora pracuje na dlouhodobém záměru Univerzity Karlovy v Praze. J. M. pan rektor seznámil předsednictvo AS UK se slavnostním programem Univerzity v den 17. listopadu 2014. Na příštím Kolegiu rektora se bude probírat otázka otevřeného přístupu (open access) Univerzity.


3. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí, že se náhradník studentského zástupce v AS UK za FSV Mgr. Miroslav Jašurek vzdal dne 25. září 2014 nominace. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o vyhlášení doplňovacích voleb na FSV.


5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Jakuba Vondraše (LF P) podanou k 30. září 2014. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Tomáše Gryce (FTVS) podanou k 30. září 2014. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí prohlášení Mgr. Viléma Anzenbachera dle čl. 9 odst. 4 Volebního a jednacího řádu AS UK podanou ke dni 30. září 2014.


8. Předsednictvo AS UK projednalo materiál „Výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě výstavby Kampusu Albertov“, který byl na sekretariát AS UK doručen dne 25. září 2014. Předsednictvo po konzultaci s vedením Univerzity vyčká na upřesnění od Ing. Miroslavy Oliveriusové, kvestorky UK, a podle toho bude materiál zařazen na zasedání AS UK dne 10. října 2014.


9. Předsednictvo AS UK jednalo o zasedání sociální komise AS UK konané dne 29. září 2014, konkrétně o Střednědobém plánu rozvoje kolejí. Mgr. Miroslav Makajev (PF), člen Rady Kolejí a menz (KaM), přeposlal tento interní materiál KaM sociální komisi AS UK bez předchozí konzultace. PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, na zasedání sociální komise zdůraznila, že materiál je interní, patří Radě KaM a ta na něm nyní pracuje.


10. Předsednictvu AS UK byla dne 30. září 2014 doručena stížnost Mgr. Daniela Štrobla. Předsednictvo stížnost projednalo, ale neshledává stížnost relevantní a v tomto znění mu bude také odpovězeno.


11. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o stavu přípravy elektronické komunikace AS UK od člena MUDr. Josefa Fontany ve věci vnitřní komunikace AS UK. Doména senat.cuni.cz by měla být zřízena do středy 1. října 2014 a následně budou zřízeny i přístupové účty senátorům, kteří vyjádřili svůj souhlas se zřízením účtu.


12. Předsednictvo AS UK jednalo o změnách ve Volebním a jednacím řádu AS UK.


13. Předsednictvo AS UK jednalo s Ing. Miroslavou Oliveriusovou, kvestorkou UK o cestovních příkazech.


14. Předsednictvo AS UK děkuje paní Křížové, sekretářce AS UK, za přípravu stěhování nového nábytku na sekretariát AS.


15. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 10. října 2014 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK  


.pdf verze zápisuPoslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám