• Aktuality

Aktuality

27. března 2023

Vyjádření vedení Univerzity Karlovy k financování veřejných vysokých škol

Univerzita Karlova se tímto prohlášením veřejně vyjadřuje k aktuální situaci v souvislosti s plánovanou celorepublikovou akcí „Hodina pravdy“, která se bude konat u příležitosti Dne učitelů 28. března 2023, za avizované účasti mnoha fakult veřejných vysokých škol napříč ČR. Tato výzva je navzdory nepříznivým ekonomickým podmínkám důležitým příspěvkem do současné diskuze a snahy obrátit dlouhodobě negativní trendy v oblasti financování veřejných vysokých škol.


Vedení Univerzity Karlovy vyjadřuje velké znepokojení nad strukturálním podfinancováním sektoru veřejného vysokého školství, což dopadá na řadu jejích zaměstnankyň a zaměstnanců. V oblasti výdajů na regionální školství se již několik let postupně daří nedostatečné financování posilovat. V oblasti VŠ sice financování v posledních letech v absolutních částkách rostlo, v současnosti je ale nárůst daleko pod úrovní inflace, nedostatečné financování lze doložit na řadě makroekonomických údajů i v mezinárodním srovnání. Vedení Univerzity Karlovy důrazně upozorňuje, že robustní a kvalitní vysokoškolský sektor je podmínkou nezbytnou pro konkurenceschopnost České republiky ve všech jejích oblastech a napříč mnoha profesemi. Navýšení rozpočtu veřejného vysokého školství je podstatné nejen v kontextu rovných podmínek celého systému vzdělávání v ČR a resilience VŠ, ale i v souvislosti s narůstající demografickou křivkou, a tedy nutností strategického plánování zajištění dostatečných kapacit pro přicházející uchazeče. Podfinancování vysokoškolského sektoru je pak nejvíce patrné právě ve mzdové oblasti, a to nejen na fakultách sociálně-vědního či humanitního zaměření. Spolu s ne zcela standardní strukturou mezd, kdy oproti jiným sektorům je značná část vázána na projektové prostředky, je pak dopad nedostatečného institucionálního financování za současné ekonomické situace zcela zásadní.


Vedení Univerzity Karlovy od svého nástupu před více než rokem aktivně s vedením jednotlivých fakult řeší konkrétní kroky pro zlepšení situace a prospektivní rozvoj, kdy právě vedení fakult musí být realizátorem dalších vnitřních opatření, a to ve vzájemné a zároveň nezbytné shodě se zbytkem akademické obce univerzity. Aktuálně se jedná o otevření diskuze o parametrických úpravách vnitřních mechanismů rozdělování prostředků, posílení podpory a možností investičního rozvoje pro kvalitnější zajištění činností fakult či systematické podpoře pro zapojování do projektových schémat. V neposlední řadě si je vedení univerzity vědomo role Univerzity Karlovy jako centra vzdělanosti v celém spektru (nejen) společensko-vědních a humanitních oborů a snaží se hledat způsoby kvalitního naplnění této role. Vedení Univerzity Karlovy je také připraveno k diskuzi s příslušnými orgány státní správy o možném využití mechanismu pro podporu tzv. společenské poptávky, který je již existujícím nástrojem podpory strategických a dlouhodobých společenských priorit, které vysoké školy nemohou řešit v rámci své samosprávné působnosti.


Jakkoli vedení Univerzity Karlovy přistupuje k řadě konkrétních a analyticky podložených opatření, není reálné, aby vnitřní mechanismy samostatně vyřešily dlouhodobé a systematické podfinancování celého sektoru, navíc nyní v synergickém efektu s bezprecedentní ekonomickou situací, jejíž dopady pociťujeme ve všech oblastech fungování akademického prostředí. V rámci celého spektra studijních programů pěstovaných na Univerzitě Karlově, a nejen na ní, je tato situace více než zřejmá. Vedení univerzity se bude i nadále snažit realizovat účinná opatření k efektivnějšímu fungování, očekává pak ale zásadní podporu ze strany vlády a MŠMT ČR při vyjednávání k navýšení prostředků. Vedení Univerzity Karlovy komunikuje s MŠMT a očekává, že výsledkem spolupráce bude vyjednání odpovídajících prostředků jak v letošním roce, tak s výraznou dynamikou růstu při přípravě rozpočtu pro rok 2024 a navazujícím střednědobým výhledem.


Návazně na výše uvedené vedení Univerzity Karlovy zcela podporuje usnesení orgánů reprezentace vysokých škol, konkrétně prohlášení České konference rektorů z 17. 2. 2023 (zde) a 24. 3. 2023 (zde), a ztotožňuje se s unesením Rady vysokých škol ČR z 9. 2. 2023 (zde), která shrnují alarmující vývoj podílu rozpočtu VŠ na rozpočtu MŠMT ČR a poměru podílu rozpočtu VŠ k HDP.


Vedení Univerzity Karlovy je přesvědčeno, že na základě objektivně doložitelných dat, politické shody a opakovaně deklarovaných příslibů se podaří současnou situaci napravit, a to spoluprací všech zainteresovaných a zúčastněných stran. Právě nyní je navzdory nepříznivé ekonomické situaci jedinečná příležitost napravit současný stav a neohrozit tak možnost kvalitního studia na vysokých školách budoucím generacím.


podepsáno vedení Univerzity Karlovy


ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova

tel: +420 721 285 565

e-mail: pr@cuni.cz


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám