Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 4. června 2014


Přítomni: Mgr. Roman Šolc (PřF), Bc. David Hurný (PřF), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Jakub Horký (PF), Bc. Tomáš Macháček (PřF), Paedr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Bc. Anna Matys (FF), Mgr. Martin Michálek (MFF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Omluveni: Mgr. Daniel Toropila (ÚVT), Mgr. Jan Kříž (PřF), Adam Kalina (2. LF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF)


Hosté: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (prorektor UK), prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (prorektor UK), prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (člen kolegia rektora), PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. (členka kolegia rektora), prof. RNDr. Petr Volf, CSc. (člen kolegia rektora), doc. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (3. LF), PhDr. Natálie Švarcová, Ph.D. (FSV), doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D. (FF), Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (FF), Danka Humlová (tajemnice AS UK)


Program zasedání:

1. Schválení programu

2. 11. kolo soutěže GAUK

3. Koncepce a rozvoj doktorského studia

4. Situace postdoků

5. Různé


1. Schválení programu


Předseda komise, Mgr. Roman Šolc zahájil zasedání a vyzval komisi ke schválení programu.

Program byl schválen tichým souhlasem.


2. 11. kolo soutěže GAUK


prof. RNDr. Petr Volf, CSc. představil komisi návrh dílčí Změny Grantového řádu UK, č.j. 82b)/2014.

Návrh usnesení:

Studijní komise doporučuje plénu AS UK změnu novely Grantovému řádu schválit.

Pro 7, Proti 0, Zdržení 0


prof. RNDr. Petr Volf, CSc. představil komisi výsledky 11. kola soutěže GAUK (2014)

V roce 2014 bylo podpořeno 880 projektů, nejčastěji v sekci přírodní vědy. Celková úspěšnost je 34,9%, u studentů magisterských oborů je úspěšnost 27%, u studentů v postgraduálním programu 32,9% (podrobnější rozpracování viz. Příloha 1).

Samuel Zajíček: Nebylo by dobré podpořit fakulty, kterým se oproti loňskému roku zvedla úspěšnost přihlášek?

Petr Volf: Nechceme zavádět do budoucna žádné kvóty za to, kdo je z jaké fakulty. Chceme podpořit excelenci.


3. a 4.  Koncepce a rozvoj doktorského studia a postdoktorského studia


Roman Šolc, předseda komise, zahájil diskuzi o koncepci a budoucím rozvoji doktorského a postdoktorského studia.

Jan Royt: Nyní jsme oslovili děkany fakult s dotazem o budoucnosti doktorského studia na jejich fakultách. Na žádné z fakult nebyl cítit významný pokles v počtu přijatých studentů do doktorského studia. Materiálem se bude zabývat Kolegium rektora. Další důležitou otázkou je elektronizace doktorského studia. Již nyní byl stanoven harmonogram zapojování jednotlivých fakult (ve spolupráci s ÚVT).

Doktorské studium má nejméně předpisů a občas se setkáváme s konflikty mezi těmito předpisy. Rádi bychom se v průběhu prázdniny věnovali úpravám právě těchto předpisů.

Jan Konvalinka: Jako významné vnímám omezený charakter mezinárodní atmosféry. Dvojjazyčnost by měla být automatická. Formálně je stanoveno v doktorském studiu školné, ale existuje možnost požádat o odpuštění školného, informace o této možnosti by měla být lépe dohledatelná.

Václav Hampl: Systém magisterských a doktorandských studijních programů v biomedicíně dává laťku u příbuzných oborů na srovnatelnou úroveň. Je to nejsolidnější způsob, jak do vzdělávání doktorandů vtáhnout kapacity personální i technické. Do budoucna pracovat na administrativně-správním zabezpečení programu ve spolupráci s Koordinační radou. Vize systémového financování biomedicínských programů.

V programu jsou zahrnuty mimopražské fakulty jen ve velmi malé spolupráci s Hradcem Králové a Plzní.

Alice Němcová Tejkalová: Centralizace kurzů profesních dovedností na celé univerzitě. K tomuto tématu byla vytvořena pracovní skupina prorektorů: Stanislav Štech, Alice Němcová Tejkalová, Králíčková.

Důležité je, aby oborově specifické oblasti byly stále na fakultách, ale vytipovali jsme některé oblasti, které jsou pro všechny PhD společné, jako například sebeprezentace a nácvik projevu na veřejnosti, projektové řízení zaměřené na české i evropské projekty, financování vědy a přenos výsledků vědy do praxe, pedagogické minimum pro PhD.

Informačně poradenské centrum (IPC) se přejmenovalo na Informačně poradenské sociální centrum (IPSC). Již nyní je připraveno několik témat, např. seminář k balancování pracovního a osobního života.

Jan Konvalinka: Vymezení doktorských a postdoktorských studentů. Je důležité, aby postdoci byli přicházející a naši doktorandi byli odcházející.

Jan Royt: Vnímá jako významné téma nemožnost ukončit studium PhD studentům, kteří dlouho studují s a vrstvení PhD. Měla by být možnost ukončit studium tomu, kdo neplní povinnosti PhD. Pokusíme se přijít s návrhem.

Fatima Cvrčková: Na PřF pracujeme s PhD v elektronické podobě, ale bohužel je to velice administrativně náročné. Bylo by možné v plánovaném návrhu elektronizace doktorského studia administrativní zátěž zmenšit? Postdoktorští studenti nejsou statutárně členové akademické obce a nemůžou se účastnit se akademické samosprávy.

Natálie Švarcová: Na UK se ročně bere cca 1300 studentů do doktorského studia. Počet studentů by se dal ještě navýšit, ale je to omezené Akreditační komisí. Akreditační komise vnímá jako zásadní problém, že je moc PhD na jednoho školitele.

Roman Šolc: Bude integrální součástí doktorského studia i pedagogická práce, jako například vedení diplomových prací, vedení seminářů, přednášení?


3. Různé


Martin Michálek: Situace na MFF při předkládání návrhu k akreditaci.  Fakulta předložila magisterský obor Informatika ke schválení a první připomínky přišly na fakultu za 5 měsíců.

Jan Royt: Rektor vydal opatření, aby se připomínky posílali do 30 dnů. Čtyři měsíce, které má rektor k připomínkování je záloha , ale budeme se snažit věc urychlit, ne cíleně prodloužit. Nebude hrozit nebezpečí z prodlení.


Zapsala: Danka Humlová


zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám