Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 10. listopadu 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 30. září 2014 a 10. října 2014.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK projednalo návrh na uzavřeni Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně  jedné a obchodními společnostmi Zlínstav, a.s., a POZIMOS, a.s., jako zhotoviteli na straně druhé, ve zněni Dodatku č. 1 ze dne 31. 01. 2014 a Dodatku č. 2 26 ze dne 04.08.2014. Na zasedání předsednictva AS UK byl osobně přítomen Mgr. Martin Kurhan, Ph. D., předseda Ekonomické komise AS UK, který přednesl dotazy Ekonomické komise AS UK. Po zodpovězení všech otázek kvestorkou Ing. Miroslavou Oliveriusovou, konstatoval, že Ekonomická komise AS UK doporučuje předsednictvu AS UK návrh ke schválení. Předsednictvo AS UK návrh schválilo a doporučilo předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle 15 odst. 1 písm. a) zák. 6. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


4. Předsednictvo AS UK jednalo o nominacích do Rady vysokých škol. Předsednictvo AS UK nominuje jako delegáta do předsednictva RVŠ za UK prof. RNDr. Jana Hálu, DrSc. z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Předsednictvo AS UK nominuje jako delegáta do sněmu RVŠ za UK doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK. Zároveň se předsednictvo AS UK usneslo na organizaci a výběru delegáta a zástupce delegáta do Studentské komory RVŠ, které proběhne dne 19. listopadu 2014 od 17.00 na sekretariátu AS za přítomnosti minimálně čtyř členů předsednictva AS UK a k němuž budou přizváni možní nominanti.


5. Předsednictvo AS UK projednalo Dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (čj. 249/2014). Materiál dorazil od J. M. pana rektora s žádostí o projednání na zasedání pléna AS UK dne 12. prosince 2014. Předsednictvo se po vzájemné dohodě s J. M. panem rektorem dohodlo na přesunutí projednávání materiálu na lednové zasedání pléna AS UK.


6. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o harmonogramu připomínkových akcí k 17. listopadu, které se uskuteční na Univerzitě Karlově v Praze.


7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o ukončení studia MUDr. Miroslavy Čedíkové. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o vyhlášení doplňovacích voleb na LF P.


8. Předsednictvo AS UK na základě žádosti předsedy Ediční komise doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D. nominuje Mgr. Petra Andrease do Ediční komise AS UK.


9. Předsednictvo AS UK jednalo o možnosti setkání s předsednictvy Akademických senátů pražských vysokých škol v úterý 2. prosince 2014 od 19,30 hodin.


10. Předsednictvo AS UK se zabývalo možností mediální prezentace pracovních komisí AS UK v časopise forum a na webu i-forum a žádá předsedy pracovních komisí, aby zvážili možnost přispívat do těchto medií.


11. Předsednictvo AS UK připravilo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 21. listopadu 2014.


12. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 14. listopadu 2014 od 8:00 hod. na sekretariátu AS.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK .pdf verze

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám