Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. listopadu 2014

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Mgr. Martin Kuthan, Ph. D., předseda Ekonomické komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK


1. Předsednictvo AS UK projednalo návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.09.2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s., a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s., jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.01.2013, Dodatku č. 2 ze dne 30.04.2014, Dodatku č. 3 ze dne 18.07.2014 a Dodatku č. 4 ze dne 26.08.2014. Mgr. Martin Kuthan, Ph. D., předseda Ekonomické komise AS UK, konstatoval, že Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko a doporučuje předsednictvu AS UK návrh ke schválení. Předsednictvo AS UK doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


2. Předsednictvo AS UK konstatuje, že byly dodány všechny potřebné materiály k projednání „Výše finanční spoluúčasti univerzity na přípravě výstavby Kampusu Albertov”, a žádá Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedu Ekonomické komise AS UK, o opětovné zařazení do programu na jednání Ekonomické komise AS UK.


3. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval předsednictvo AS UK, že po dohodě s Mgr. Martinem Kuthanem, Ph.D., předsedou Ekonomické komise AS UK, byl zařazen Dodatek č. 4 - BIOCEV k projednání Ekonomickou komisi AS UK, která se bude konat dne 19. listopadu 2014 a k projednání na zasedání pléna AS UK, které se bude konat dne 21. listopadu 2014.


4. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 21. listopadu 2014 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK 


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám