Zápis ze zasedání studijní komise AS UK ze dne 8. 12. 2014

Přítomni: Mgr. Roman Šolc (PřF), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Jakub Horký (PF), Mgr. Jan Kříž (PřF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF)


Hosté: doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), Bc. Tereza Svobodová (FSV/PF)


Program:


1. Změny v poplatcích za studium

2. Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

3. Jiná témata související s oblastí studia

4. Různé


1. Změny v poplatcích za studium

Paní doc. Králíčková představila krátce materiál „Opatření rektora – Postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem“, které sjednocuje předchozích pět opatření týkajících se úlev na poplatcích a navíc reflektuje novou judikaturu. Podrobněji se zabývala opatřením 16/2006, které nebylo možné vzhledem k rozsudku Městského soudu v Praze reflektovat plně, nicméně vzhledem k tomu, že bylo studenty hojně využíváno, byly jeho podmínky přeformulovány a alespoň částečně převzaty. Pan kancléř dodal, že již podal senátu návrh na změnu Přílohy č. 6 Statutu UK související také s poplatky za studium.

Prof. Hodek navrhl jednu formulační změnu týkající se propočtu poplatků. Dále upozornil na některé nejasnosti v tabulce.

Diskuze se týkala prominutí poplatků na žádost studenta v případě, že absolvuje do 30 dní po vzniku poplatkové povinnosti (navazuje právě na opatření 16/2006). Těchto 30 dní je v podstatě zpřísněním původního předpisu, kde nebyl počet dní přesně stanoven. Členové komise se ptali, zda by bylo možné těmto studentům poplatky vůbec nevyměřovat, resp. je vyměřovat opožděně tak, aby bylo jasné, zda již nestihli absolvovat. Doc. Králíčková odpověděla, že to možné není, neboť musí univerzita vyměřovat poplatky z povinnosti. Doc. Cvrčková se ptala, zda je možné zjistit, kolika lidí se zpřísnění týká, zda se taková změna vůbec někoho dotkne. Reakcí bylo, že na některých fakultách nikoli, na jiných však změna může potenciálně ovlivnit mnoho studentů. Dále se paní docentka ptala, zda by bylo možné promíjet tyto poplatky automaticky. Na to bylo odpovězeno, že by to možné nebylo, prominutí musí předcházet žádost studenta, což plyne ze zákona o vysokých školách.


Usnesení: Studijní komise AS UK doporučuje přijmout předložené opatření rektora se změnami doporučenými komisí.

Poměr hlasů: 6 pro – 0 proti – 1 zdržuje se


2. Přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015

Vzhledem k tomu, že tento materiál by nový a nebyl ještě projednán na kolegiu rektora, bude tento bod přesunut až na lednové zasedání studijní komise.


Přijato tichým souhlasem


3. Jiná témata související s oblastí studia

Pan kancléř informoval o další agendě, která bude čekat studijní komisi na začátku nového roku. Bude to například výjimka ze Studijního a zkušebního řádu UK týkající se dohod v oblasti mezinárodních oborů. Tento předpis by podle pana kancléře měl být projednáván na zasedání AS UK 23. ledna 2014. Výjimky budou třeba i v Řádu přijímacího řízení a Stipendijního řádu. Do novely zákona o vysokých školách se podařilo prosadit ustanovení umožňující univerzitě postupovat u těchto programů odlišně.

Dalším bodem na programu komise by mělo být hodnocení výuky na fakultách, které by měl předkládat pan prorektor Štech.


Zapsala: Tereza Svobodová

zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám