Zápis ze zasedání sociální komise ze dne 9. října 2014

Přítomni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Mgr. Martin Holý (HTF), Dana Humlová (2. LF), Bc. Karel Chlouba (FHS), Bc. Peter Korcsok (MFF), PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Roman Šolc (PřF), Veronika Trtková (PF)


Omluveni: Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Mgr. Martin Michálek (MFF), Mgr. Michal Tuláček (PF), David Šíla (3. LF), Mgr. Ladislava Říhová (HTF), Mgr. Marek Radecki (MFF), PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF)


Hosté: Maroš Lauer (SU UK), Sára Vidímová (SU UK)


Program:


  1. Grantové řízení SU UK v roce 2014

  2. Žádost o jednorázovou podporu zájmové činnosti studentů (Studentský jarmark)

  3. Nastavení komunikace mezi sociální komisí AS UK a SU UK


1. Grantové řízení SU UK v roce 2014


Kontrolní a smírčí komise SU UK obdržela stížnost Bc. Markéty Havelkové (FF/FSV) na průběh Grantového řízení SU UK pro rok 2014. Zmíněné grantové řízení v roce 2014 bylo prý manipulováno jednotlivými delegáty ze studentských spolků fakult. Kontrolní a smírčí komise SU UK doporučila pro příští konání grantového řízení změnu ve vnitřním předpisu č. 6 o grantovém řízení.


Martin Holý upozornil SU UK, že pokud bude žádat o finanční podporu Univerzitu Karlovu v Praze v následujícím roce, prosí o změnu ve Vnitřním předpisu č. 6 o grantovém řízení.

Markéta Havelková prosí SU UK o doložení zprávy o průběhu grantového řízení v roce 2014. Sára Vidímová za SU UK odpověděla, že Rada SU UK je od posledního grantového řízení v novém složení a v současné době plně pracuje na tom, aby všechny materiály SU UK byly v pořádku.


Jakub Jeřábek vznesl dotaz, jak bude SU UK žádat o finanční prostředky pro konání grantového řízení v roce 2015? Sára Vidímová odpověděla, že žádat bude Univerzitu Karlovu tak, jako žádala SU UK v loňském roce. Navíc SU UK plánuje požádat o finanční prostředky i Hl. město Prahu.


2. Žádost o jednorázovou podporu zájmové činnosti studentů (Studentský jarmark)


SU UK žádala sociální komisi AS UK o jednorázovou podporu na projekt Studentský jarmark na zasedání sociální komise AS UK na minulém zasedání 19. září 2014, ale kvůli nepřítomnosti žadatelů a nejasnostem v žádosti se komise rozhodla nedoporučit rektorovi finanční podporu projektu. Zároveň doporučila sociální komise AS UK žádost přepracovat a vyšla SU UK vstříc uspořádáním mimořádného zasedání sociální komise AS UK, aby žádost znovu projednala.


Sára Vidímová představila projekt Studentský jarmark. Zmínila, že se jedná o celouniverzitní akci, která je jako jediná na Univerzitě cílená na studenty prvních ročních. Na akci se bude prezentovat 30 – 40 studentských spolků Univerzity, IPSC, nakladatelství Karolinum, Koleje a menzy. Také zmínila, že rozpočet byl oproti minulé žádosti snížen o třicet tisíc (z původních 150 tis. Kč na 120 tis. Kč).


Martin Holý upozornil, že v žádosti SU UK píše, že bude projekt Studentský jarmark prezentovat u zápisů do prvních ročníků a ptá se, jestli se tak doopravdy stalo. Sára Vidímová odpověděla, že byla oslovena většina fakult, většinou skrz studijní oddělení a na pěti fakultách se byla SU UK s projektem Studentského jarmarku prezentovat osobně. Martin Holý se dál ptá, proč v rámci zajištění občerstvení nekontaktovali Studentský klub Celetná a proč vybrali jiného dodavatele a proč jeho zisk nepromítli do rozpočtu projektu? Sára Vidímová odpověděla, že Koleje a menzy a jejich Studentský klub Celetná oslovili, ale neměli o zajištění občerstvení zájem. Poté oslovili provozovatele bufetů na několika fakultách UK. Jako jediný se nám ozval Café Bazaar, kde pracují mladí lidé pocházejícím ze znevýhodněného sociálního prostředí.


Markéta Havelková vznesla dotaz, kdo bude na Studentském jarmarku hrát? Sára Vidímová řekla, že hudební produkce je zajištěna Janem Jelínkem a studenty FHS. Bude s nimi uzavřena DPP.


Markéta Havelková se dále zeptala, kdo bude připravovat pro projekt grafiku, když na logo SU UK má SU UK logo manuál? Sára Vidímová opověděla, že na DPP bude grafiku připravovat jeden student z VŠE.


Zdeněk Bureš se zeptal, jestli na akci bude přítomen zdravotník? Sára Vidímová odpověděla, že zdravotníků bude plný celý stánek.


Maroš Lauer poděkoval, že sociální komise vyšla vstříc opětovným projednáváním žádosti o jednorázový finanční příspěvek na projekt Studentského jarmarku a upozornil na situaci v SU UK, kdy bývalá předsedkyně SU UK Veronika Trtková rezignovala na svoji funkci předsedkyně SU UK a on sám zůstal v Radě sám, než 1. října 2014 nastoupili noví členové Rady SU UK.


Veronika Trtková zdůraznila, že během hlasování o usnesení sociální komise AS UK se bude zdržovat hlasování.


Usnesení: "Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK na projekt Studentského Jarmarku."

Poměr hlasů:7-0-3


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis z mimořádného zasedání sociální komise ze dne 9. října 2014.pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám