Zápis ze zasedání sociální komise ze dne 26. listopadu 2014

Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Mgr. Martin Holý (HTF), Dana Humlová (2. LF), Bc. Karel Chlouba (FHS), Bc. Peter Korcsok (MFF), PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Mgr. Marek Radecki (MFF), MUDr. Josef Fontana (3. LF)


Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D. (2. LF), PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF)


Hosté: doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studium), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), Maroš Lauer (SU UK), Sára Vidímová (SU UK), Magdaléna Voldřichová (Studenti FHS UK), Mgr. David Pavlorek (Studentský fond FF UK), Eva Marková (Studentský fond FF UK), Jindřiška Vaněčková (MFF), Martin Vaněčka (FJFI), Evelína Koptišová (festival JINOnice jinak), Tereza Vicková (Debatní klub UK), Ladislav Láska (Kolej 17. listopadu)


Program:

1. Schválení programu a kontrola a schválení zápisu zasedání sociální komise AS UK ze dne 29. září 2014

2. Návrh opatření rektora – postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

3. Dopravní obslužnost na kolej 17. listopadu

4. Studentská Unie UK

a) Letní škola Fakulty humanitních studií (jednorázová finanční žádost o 20 000 Kč)

b) JINOnice Jinak (jednorázová finanční žádost o 30 000 Kč)

c) Vzdělávací semináře pro studentské spolky (jednorázová finanční žádost o 16 000 Kč)

5. Studentský fond FF

6. Debatní klub studentů a přátel UK

a. Mikulášský turnaj v akademickém debatování 2014 (jednorázová finanční žádost o 10 000 Kč)

b. Akademické mistrovství ČR a SR v debatování 2015 (jednorázová finanční žádost o 15 000 Kč)

7. Žádost o jednorázovou finanční podporu pro Jindřišku Vaněčkovou na výjezd na Universiádu 2015 (jednorázová finanční žádost o 50 000 Kč)1. Schválení programu a kontrola a schválení zápisu zasedání sociální komise AS UK ze dne 29. září

Mgr. David Hurný, předseda sociální komise, zahájil zasedání sociální komise AS UK, přivítal přítomné hosty a seznámil všechny s programem zasedání.


Návrh usnesení:

Program zasedání sociální komise AS UK dne 26. listopadu 2014 byl schválen tichým souhlasem.


Následně předložil sociální komisi AS UK ke kontrole a ke schválení zápis ze zasedání sociální komise ze dne 29. září 2014.


Návrh usnesení:

Zápis ze zasedání sociální komise AS UK ze dne 29. září 2014 byl schválen tichým souhlasem.


2. Návrh opatření rektora – postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem

Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, představila členům sociální komise AS UK návrh opatření rektora - postup při posuzování žádostí o úlevy na poplatcích spojených se studiem. Jak sdělila, cílem tohoto jednoho opatření je spojit dohromady pět opatření rektora, které se tohoto tématu týkají.


Mgr. Miroslav Makajev (PF) se zeptal na OR 16/2006 na podmíněné prominutí poplatků. Má za to, že je možný institut podmíněného poplatku jako takový i jako vázaní na událost, o které se v době neví. Nic nebrání vyžádat si vyjádření fakulty, jestli podmínka splnění být může. Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že vyžádat si stanovisko fakulty do čtyř dnů při množství poplatků možné není. A dodala, že tento OR byl připraven tak, abychom se do budoucna vyhnuli soudním řízením, kde UK prohrává.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal, jestli si RUK vede statistiku, kolika případů se nové OR bude týkat? Jaký je to objem financí? Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, odpověděla, že se cca jedná o 12 mil/r a na poplatcích Univerzita získává celkově cca 130 ml/r.


RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, zmínil, že je škoda, že zanikne OR 16/2006. Opakovaně prý žádal právní odbor, jestli se OR nedá nějak nahradit, ale uznává, že se v tomhle okamžiku nedá. Po schválení dílčí změny přílohy č. 6 Statutu UK, popř. schválení novely VŠZ, bude možná možné něco nového v tomto smyslu vymyslet.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) se zeptala, jestli u „dalších studií“ platí tzv. +1 (možnost bez poplatků za studium studovat o tok déle, než je standardní doba studia). Mgr. Miroslav Makajev (PF) odpověděl, že to platí pouze u standardní doby studia, ne u „dalších studií“.


Bc. Karel Chlouba (FHS) sdělil, že snížení 50% poplatků spojených se studiem u ZTP není motivační, ale naopak je to likvidační. Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti, navrhla, aby se tedy nechalo původních 100% snížení u ZTP.


Mgr. Jan Kříž (PřF) zmínil, že na PřF je běžné, že studenti se do nového akademického roku zapisují na začátku září a státní zkoušky probíhají většinou uprostřed září, takže pak nastává situace, kdy se student, pokud už by se na něj vztahovala povinnost platit poplatky, musí zaplatit poplatek na celý semestr. RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, odpověděl, že ovšem v době nezkumného řízení už bude dotyčný absolvent, což je reálie, kvůli které se dá prominout poplatek pro studium. Zároveň dodal, že je pravda, že současná legislativa s něčím takovým nepočítá a bylo by dobré, aby se toto opatřilo explicitně v předpisech.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK projednala materiál předložený doc. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., prorektorkou pro studijní záležitosti, bere na vědomí a doporučujeme zapracovat připomínky 1) ZTP se zachováním stavu a 2) OR 16/2006 o poskytování úlev v souvislosti s předčasným zápisem rozšířit tak, aby studenům, kteří doložili své absolvování před vydáním rozhodnutí přezkumného řízení byl poplatek plně prominut.

Počet hlasů: 10-0-0


3. Dopravní obslužnost na kolej 17. listopadu

Mgr. Marek Radecki (MFF) informoval členy sociální komise AS UK o změně trasy autobusu 112 ve směru od zastávky Zoologická zahrada – Nádraží Holešovice, kde byla zrušena zastávka Tyrolka, která byla nejbližší zastávkou pro kolej 17. listopadu. Studenti a zaměstnanci MFF musí nyní jezdit autobusem 201, která jezdí v delších intervalech a méně pravidelně.


Ladislav Láska (Kolej 17. listopadu) vysvětil, že k zrušení zastávky Tyrolka došlo z důvodu připravovaného otevření tunelu Blanka, kdy silnice, na které byla umístěna zastávka je hlavním tahem z tunelu Blanka, a není tak možné zanechat zastávku na původním stavu. Dopravní podnik slíbil zařídit speciální linku, která bude kolej 17. listopadu dopravně obsluhovat, ale ke řízení dodneška nedošlo. Autobus 201, který je v současné době jediným spojením nejezdí přesně, zastávka autobusu je dál a linka je často velmi přeplněna. Rada koleje 17. listopadu jednala s Dopravním podnikem Hl. m. Prahy i s firmou Ropid, ale doposud nebylo nic zrealizováno. Sama Rada koleje 17. listopadu vypracovala návrh na možnou trasu linky s prodloužením původní trasy o 600m a má potenciál být rychlejší než současná linka autobusu. Nyní již komunikujeme s KaM (Koleje a menzy) a s PhDr. Alicí N. Tejkalovou, Ph.D., členkou kolegia rektora.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK bere na vědomí problémy s dopravní obslužností kolejí 17. listopadu a podporuje diskuzi Rady koleje 17. listopadu s vedení Kolejí a menz a s ROPIDEM a DPP.

počet hlasů: 10-0-0


4. Studentská Unie UK (SU UK)

Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) se zeptala, proč ještě SU UK nepředložila výroční zprávu za minulý rok, když už o to byla Unie 2x žádána? Maroš Lauer, předseda SU UK a Sára Vidímová, SU UK, odpověděli, že na výroční zprávě pracují společně s bývalou Radou SUUK a jakmile bude dokončena, bude předložena sociální komisi AS UK k nahlédnutí.


Mgr. Miroslav Makajev (PF) sdělil, že v akademickém roce 2014/2015 ještě SUUK nežádala o pravidelnou finanční podporu a zmínil, že jednorázových žádostí nyní předložilo šest a zajímá ho, jestli je pro sociální komisi AS UK SUUK věrohodný partNer. Sára Vidímová, SU UK, odpověděla, že SUUK nyní pracuje na hospodářském auditu a až po výsledcích tohoto auditu bude SU UK žádat sociální komisi s SU UK o pravidelnou finanční podporu. Uvedla, že jedním z důvodů konání auditu je i fakt, že v hospodaření spolku chybí 34 tis. z doby předsednictví Markéty Havelkové. Mgr. Martin Holý (HTF) se zeptal, kdo připravuje pro SUUK tento hospodářský audit? Sára Vidímová, SU UK, odpověděla, že auditor byl vybrán bez výběrového řízení na doporučení jednoho člena rady SUUK. Jedná se o auditorskou firmu, která nabídla SUUK výhodnou cenu za vypracování auditorského posudku.


a) Letní škola Fakulty humanitních studií (jednorázová finanční žádost o 20 000 Kč)

Magdaléna Voldřichová, za studentský spolek Studenti FHS UK, představila projekt Letní školy Fakulty humanitních studií, která se koná každý rok. Akce pravidelně koná v Jinonicích, kde sídlí FHS, část FF a FSV. Také informovala členy sociální komise AS UK, že tato akce již proběhla a finance, o které spolek žádá, chce použít na zaplacení pronájmu bezbariérového areálu.


Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK, se zeptal, jestli se jedná o nefakultní akci, kolik přednášejících z jiných fakult UK se akce zúčastní a kolik studentů z jiných fakult UK je mezi účastníky? Magdaléna Voldřichová, za studentský spolek Studenti FHS UK, odpověděla, že účastníků z jiných fakult bylo na akci 10-20%.


Bc. Peter Korcsok (MFF) se zeptal, jestli o finanční pomoc požádal spolek i na jiných fakultách, které jsou v areálu Jinonice. Také se zeptal, kolik stojí účastnický poplatek na akci a jak se o akci můžou studenti dozvědět? Magdaléna Voldřichová, za studentský spolek Studenti FHS UK, odpověděla, že o finanční dotaci oslovil spolek jen svoji Fakultu humanitních studií a že účastnický poplatek byl 500,- Kč. Akce je cílená pro všechny studenty a informace o konání této akce je vždy ve výčtu letních škol, které se konají na UK na webu UK, pak samozřejmě na webech fakult, které sídlí v Jinonicách.


Bc. Karel Chlouba (FHS) sdělil, že je účastníkem letošní Letní školy a v nadcházejícím hlasování o usnesení a sociální komise AS UK se zdržuje hlasování. Také částka, o kterou spolek žádá je finanční rozdíl, který zaručuje plnou bezbariérovost akce.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK na projekt Letní školy Fakulty humanitních studií.

Počet hlasů: 8-0-1


b) festival JINOnice Jinak (jednorázová finanční žádost o 30 000 Kč)

Evelína Koptišová za festival JINOnice jinak, informovala členy sociální komise o festivalu. Festival se pro letošní ročník spojil se JINO spolkem, který pod sebe sdružuje všechny fakulty a spolky, které jsou v areálu Jinonice.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) upozornila na fakt, že festival žádá o plnou částku, ale OR podmiňuje vyhovění žádosti jen na 60% celkových nákladů. Navrhuje proto sociální komisi AS UK, aby bylo žádosti vyhověno a byla finančně podpořena v rozsahu 60% celkových nákladů tak, jak stanovuje OR 7/2013.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v ve sníženém rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK na projekt festival JINOnice jinak.

Počet hlasů: 9-0-0


c) Vzdělávací semináře pro studentské spolky (jednorázová finanční žádost o 16 000 Kč)

Sára Vidímová, SU UK, představila plán do budoucna začít pořádat v SUUK vzdělávací semináře pro studentské spolky.


Mgr. Miroslav Makajev (PF), sdělil, že přesně pro tyto vnitroorganizační chod SUUK si SUUK dávalo na komisi žádost o pravidelnou finanční podporu od UK. Doufá, že pokud projekt komise podpoří, SU UK v případné pravidelné žádosti částku, o kterou bude žádat, SU UK sníží o to, co jim bude přiděleno pro vzdělávací semináře pro studentské spolky.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu Studentské unie UK na projekt vzdělávací semináře pro studentské spolky.

Počet hlasů: 8-0-0


5. Studentský fond FF (jednorázová finanční žádost o 11 000 Kč)

Mgr. David Pavlorek za Studentský fond FF UK a Eva Marková také Studentský fond FF UK představili vzpomínkové akce při příležitosti 46. Výročí sebeupálení Jana Palacha a požádali sociální komisi o jednorázovou finanční podporu na tyto akce.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu pro Studentský fond FF.

Počet hlasů: 7-0-0


6. Debatní klub studentů a přátel UK

Tereza Vicková za Debatní klub UK představila Debatní klub studentů a přátel UK a požádala o jednorázovou finanční podporu na projekty Mikulášského debatního turnaje a Akademického mistrovství ČR a SR v debatování.

a) Mikulášský turnaj v akademickém debatování 2014 (jednorázová finanční žádost o 10 000 Kč)

b) Akademické mistrovství ČR a SR v debatování 2015 (jednorázová finanční žádost o 15 000 Kč)


Návrh usnesení:

1. Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu pro Debatní klub studentů a přátel UK na projekt Mikulášský turnaj v akademickém debatování 2014.

2. Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu pro Debatní klub studentů a přátel UK na projekt Akademické mistrovství ČR a SR v debatování 2015.


Počet hlasů: 7-0-0


7. Žádost o jednorázovou finanční podporu pro Jindřišku Vaněčkovou na výjezd na Universiádu 2015 (jednorázová finanční žádost o 50 000 Kč)

Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK, vysvětlil přítomné žadatelce, že není možné, aby o jednorázovou finanční podporu žádala fyzická osoba. Žádost byla zamítnuta.
Zapsala: Danka Humlová

Za správnost: Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK


Zápis ze zasedání sociální komise ze dne 26. listopadu 2014.pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám