Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. ledna 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Tomáš Jelínek, kancléř UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 12. prosince 2014.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK, že na UK vznikne středisko cizinecké policie. Dále informoval PRASUK o vývoji na Fakultě tělesné výchovy a sportu. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o dosavadních výsledcích projednávání Principů rozdělování příspěvků a dotací na UK pro rok 2015 a představil průběh projednávání tohoto dokumentu, který byl doposud diskutován se všemi děkany fakult a s ekonomickou komisí AS UK.


4. Předsednictvo AS UK projednalo na základě žádosti J. M. pana rektora návrh na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze, jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s., a POZIMOS, a.s., jako zhotoviteli na straně druhé, ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 dle čl. 7 odst. 13 Statutu UK. Na zasedání předsednictva AS UK byl osobně přítomen Mgr. Martin Kuthan, Ph. D., předseda Ekonomické komise AS UK, který přednesl dotazy Ekonomické komise AS UK. Po zodpovězení všech otázek kvestorkou Ing. Miroslavou Oliveriusovou, konstatoval, že Ekonomická komise AS UK doporučuje předsednictvu AS UK návrh ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo k předloženému návrhu kladné stanovisko a doporučilo jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle 15 odst. 1 písm. a) zák. 6. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.


5. Předsednictvo AS UK schválilo Mgr. Jana Chromého, Ph.D. jako řádného člena ekonomické komise AS UK, zároveň bere na vědomí jeho žádost o odstoupení z ediční komise AS UK.


6. Předsednictvo AS UK jmenuje Bc. Terezu Svobodovou, B.A. členkou Hlavní volební komise pro volby do AS UK.


7. Předsednictvo AS UK požádalo J. M. pana rektora o výpomoc Organizačního oddělení při zasedání AS UK v Modré posluchárně, které se bude konat 23. ledna 2015.


8. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 23. ledna 2015.


9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 23. ledna 2015 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. ledna 2015.pdf

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám