Zápis ze zasedání EDIČNÍ komise dne 2. října 2014

Přítomni: Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), Mgr. Marie Paráková (Ústřední knihovna UK), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Mgr. Daniel Toropila (ÚVT), Bc. Michal Tuláček (PF)


Omluveni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Bc. Anna Matys (FF), PhDr. Petr Juptner, Ph.D. (FSV), Bc. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jakub Michálek (MFF/PF), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)


Hosté: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (RUK), Mgr. Václav Hájek (OVV UK), Mgr. Petr Andreas (2. LF), Lukáš Dušek (FarmF), Martin Štěpán (FarmF), RNDr. Václav Koula (FarmF), doc. RNDr. Jak Kotek, Ph.D. (PřF), Mgr. Martin Holý (HTF), Bc. Martin Urx (ÚVT), PhDr. Irena Parry Martínková, Ph.D. (FTVS), Danka Humlová (tajemnice AS UK)


Program:

1. Vystoupení prorektora Kováře:

– nový vizuální styl UK: postup prací, diskuse

– Gaudeamus: postup přípravy

– další propagační aktivity: informace

2. Vystoupení nového ředitele ústavu vědeckých technologií kol. Urxe:

– příprava sjednocujícího designu webových portálů UK i jednotlivých fakult

3. Představení nové ředitelky Ústřední knihovny kol. Feberové

– diskuse na téma „problematika univerzitního repozitáře“

4. Schválení minulého zápisu

5. Vize komise na web AS UK

6. Diskuse o textu kol. Michálka (zaměstnanecká díla), výzva ke sběru požadavků1. Vystoupení prorektora Kováře:

nový vizuální styl UK: postup prací, diskuse

Prorektor Kovář informoval komisi, že materiál k novému vizuálnímu stylu byl odeslán na fakulty s žádostí o připomínkování do 15. září 2014. Připomínky od fakult přišly až po stanoveném termínu, v současné době jsou  zapracovávány. Po zapracování všech připomínek půjde materiál na ediční komisi AS UK, poté na Kolegium rektora, zpět k děkanům fakult, následně na předsednictvo AS UK a na podzimní zasedání pléna AS UK.


Rozprava:

Cyril Brom vznesl dotaz, kdy půjde materiál k novému vizuálnímu stylu na plénum AS UK? Na dotaz odpověděl prorektor Kovář a sdělil, že díky tomu, že připomínky dorazily až se zpožděním a teprve teď jsou postupně zapracovávány do současného materiálu, předpokládá, že až na listopadové zasedání AS UK. A jak budete řešit situaci, když některá z fakult nebude s materiálem k novému vizuálnímu stylu souhlasit? Prorektor Kovář odpověděl, že s fakultou v takovém případě bude jednat.


Dále byla položena otázka kdy bude vybráno desénové studio pro tvorbu nového vizuálního stylu? Prorektor Kovář odpověděl, že na začátku nového akademického roku.


Gaudeamus: postup přípravy (viz. připravený materiál)

Prorektor Kovář informoval komisi o probíhajících přípravách na Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který se bude konat v termínu 4. – 7. Listopadu 2014 v Brně. 


Stanislav Štípek vznesl dotaz, jestli Univerzita bude na přijímacích zkouškách jednotlivých fakult sbírat informaci, jestli se pro studium daného oboru rozhodl uchazeč návštěvou veletrhu Gaudeamus? Prorektor Kovář odpověděl, že vlastní data si sbírá IPSC na svém Orientačním dnu, který pořádají pro studenty vždy na začátku akademického roku a že některé fakulty mají u přijímacích zkouše dotazník s tímto dotazem.


Cyril Brom vznesl dotaz, jestli se před veletrhem bude konat školení pro prezentující studenty? Na dotaz odpověděl prorektor Kovář, že ano, ale v tuto chvíli ještě nemáme seznam všech prezentujících studentů. Martin Holý navázal na odpověď prorektora Kováře a vysvětlil komisi, jak probíhal výběr studentských zástupců na veletrh. V prvním kroku byli osloveni studentští místopředsedové nebo studentští členové předsednictva fakultních akademických senátů, kteří měl navrhnout své zástupce. Tímto způsobem by mělo být zajištěno, že vybraní studenti budou mít přehled o dění na fakultě a budou se orientovat mezi základními studijními obory své fakulty. Jakub Marek se ptá, jestli na veletrhu budou jen studentští zástupci? Prorektor Kovář odpověděl, že každá fakulta vysílá dva studenty, ale na veletrhu budou přítomni i pedagogové z různých fakult.


Cyril Brom prosil, aby v prezentaci, která bude na veletrhu o Univerzitě Karlově prezentována byla zmíněna i stipendia, která UK poskytuje a GA UK. Zároveň zmínil, že by bylo vhodné, aby odkaz na tuto prezentaci, byl nalinkován i na web AS UK.


další propagační aktivity: informace

Prorektor Kovář informoval ediční komisi AS UK o propagačních aktivitách, které Univerzita Karlova plánuje v blízké době a uvedl výčet akcí. Zmínil, že v úterý 7. října 2014 se  bude v Karolinu konat „kulatý stůl“ na téma „Josef Škvorecký: spisovatel a jeho duše“ k výročí jeho narození. Dále 10. prosince 2014 bude další „kulatý stůl“ o 1. Světové válce. Ve stejný den po ukončení diskuze se bude konat koncert, na kterém vystoupí sbor Piccolo coro & Piccola orchestra pod vedením sbormistra Marka Valáška. Sbor bude zpívat Mozartovo Requiem. Harmonogram oslav k výročí 17. listopadu je již vytvořený. 18. listopadu 14 se bude konat divadelní představení Zahradní slavnost od Václava Havla ve Stavovském divadle. 18. listopadu 2014 také proběhne mezinárodní den archeologie pořádaný FF UK. Univerzita Karlova znovuobnoví udělování mezinárodní ceny Karla IV., která byla naposledy udělena v roce 2005.


Usnesení: Ediční komise AS UK žádá, aby na příští zasedání ediční komise AS UK přicházely  materiály na jednání 7 dní před zasedáním komise.


2. Vystoupení nového ředitele ústavu vědeckých technologií kol. Urxe:

– příprava sjednocujícího designu webových portálů UK i jednotlivých fakult


Martin Urx představil ediční komisi AS UK plánovaný nový web Univerzity Karlovy. Základním cílem prácí na novém webu bylo zpřehlednění webu a rozpracování designu. Byla vytvořena analýza, která se ptala na navštěvovanou stránek a na to, co je na nich nejčastěji vyhledáváno a na to, jak moc je současný stav webu uživatelský příjemný. Například zmínil, že v současném designu je velikost fontu a šířka bloku taková, že vychází na 140 znaků na řádek. Optimum znaků pro danou šířku bloku je ale 80-90 znaků. Zmínil, že úkolem nebylo jen vytvořit web UK, ale i vytvořit návrhy a doporučení pro weby fakult UK.


Rozprava:

Martin Štěpán vznesl dotaz, jestli se plánuje sjednocování fakultních designů? Na dotaz odpověděl Martin Urx a sdělil, že pro fakulty platí možnost připojit se k jednotnému designu, ale není to vyžadováno. Bude nový design responsibilní? Martin Urx odpověděl, že s možností mobilního rozhraní a resbonsibility se počítá a bude to další krok po spuštění nového webu.


Cyril Brom se ptá, jaký bude další harmonogram? Martin Urx odpověděl, že v průběhu října dojde k překlopení na nový web UK. Pro fakulty potom ÚVT nabídne sadu fragmentů na dopracování šablony pro jejich weby. Dostanou se oficiálně fakultní proděkani  k těmto materiálům? Martin Urx odpověděl, že to se bude ještě projednávat s prorektorem Kovářem.


Jan Kříž vznesl dotaz na Studijní informační systém (SIS). Co bude se SISem? Plánují se i zde nějaké úpravy? Na dotaz odpověděl Martin Urx a sdělil, že budoucnost SISu bude jasnější až příští rok na jaře s otevřením nových možností evropských fondů.


3. Představení nové ředitelky Ústřední knihovny kol. Feberové

– diskuse na téma „problematika univerzitního repozitáře“


Jitka Feberová se představila ediční komisi AS UK a informovala o své agendě na pozici ředitelky ústřední knihovny UK. Do té patří například knihovnické systémy, RIV, digitalizace, správa depozitáře, repozitáře a elektronické informační materiály. Zmínila, že bude vytvořen jednotný knihovní řád, který bude platit pro celou Univerzitu. Upozornila na havarijní stav depozitáře v Lešticích. Pro systém Discovery byla vytvořena pracovní skupina, která zpracovává podmínky pro nákup Discovery. Do této skupiny budou přizvání i lidé z fakult.


4. Schválení minulého zápisu

Do zápisu ze zasedání ediční komise dne 24. června 2014 byly zapracovány připomínky. Ve chvíli schvalování zápisu z minulého zasedání byla již komise neschopná usnášení. Zápis se zapracovanými připomínkami byl rozeslán členům ediční komise a bude schválen na příštím zasedání ediční komise AS UK.


5. Vize komise na web AS UK

Cyril Brom navrhl text „Poslání a kompetence“  pro prezentaci ediční komise AS UK na webu UK (http://www.cuni.cz/UK-5777.html)


Navržená text:

Ediční komise slouží jako prostor pro diskusi nad tématy, které se týkají zejména těchto okruhů:

· nakladatelská politika UK

o vydavatelství UK

o zpřístupňování výukových materiálů UK přes Internet

o rozvoj Open Accessu na UK

o problematika autorských práv

· informační systém a ústřední knihovna UK

o repozitáře UK

o fungování knihoven na UK

o rozvoj Intranetu na UK

· vnější vztahy

o jednotný vizuální styl UK

o vnější web UK

o propagační materiály UK

o popularizační a informační akce pro veřejnost pořádané UK

o prezentace UK v médiích

o sponzoring

o spolupráce UK s komerční sférou

o vztahy s alumni


Ediční komise sbírá podněty z akademické obce týkající se těchto okruhů. Vyjadřuje se k návrhům vnitřních předpisů UK věnujících se těmto bodům. Výstup práce ediční komise slouží jako podklad pro jednání Akademického Senátu UK a také jako zpětná vazba zaměstnancům UK, kteří se dané problematice věnují.


6. Diskuse o textu kol. Michálka (zaměstnanecká díla), výzva ke sběru požadavků

Bod 6. byl odložen a bude probírán na dalším zasedání ediční komise AS UK.Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK

Za správnost: Mgr. Cyril Brom, Ph.D.


Zápis ze zasedání EDIČNÍ komise dne 2. října. 2014_pdf.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám