Úkoly kontaktní osoby

 • monitorují oblast podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami a činností s ní souvisejících a informují o jejím stavu Kancelář,


 • koordinují činnosti spojené s evidencí studentů se speciálními potřebami,


 • poskytují, organizačně zajišťují nebo zprostředkovávají služby nabízené fakultou,


 • navazují kontakt s uchazečem za účelem projednání a přípravy modifikovaného přijímacího řízení, přičemž obecně platí, že navrhovaná úprava by se měla odchylovat od běžného postupu v co nejmenší možné míře (modifikace nemůže měnit úroveň požadavků),


 • informují studenty se speciálními potřebami o službách poskytovaných Univerzitou a fakultou a průběžně aktualizují informace pro studenty a uchazeče o studium na webových stránkách fakulty,


 • aktivně se zasazují o řešení individuálních studijních záležitostí studentů se speciálními potřebami a zajišťují modifikace studijních podmínek a prostředí,


 • ve své činnosti spolupracují s relevantními pracovišti v rámci fakulty a Univerzity (např. Kancelář, katedry, ústavy a speciální pracoviště),


 • rozvíjejí činnosti směřující ke zvyšování informovanosti zaměstnanců fakult v problematice studentů se speciálními potřebami, usilují o formování takového akademického prostředí, které bude přátelské vůči studentům se speciálními potřebami,


 • po dohodě se studentem se speciálními potřebami informují vyučující o účasti studenta na jejich výuce, a o tom, jakým způsobem bude jejich účast ovlivňovat výuku a přípravu na ni (např. poskytování podkladů pro tlumočníky a přepisovatele, spolupráce se zapisovateli, nadstandardní konzultace se studentem, popř. jeho individuální výuka, volba organizačních forem výuky, technických pomůcek),


 • po dohodě a ve spolupráci s vyučujícím a studentem se speciálními potřebami zajišťují tlumočníky do/z českého znakového jazyka, přepisovatelské a zapisovatelské služby, případně nahrávání kurzu na zvukový resp. audiovizuální nosič,


 • spolupracují s příslušnými katedrami, ústavy a speciálními pracovišti na převádění studijních materiálů do formy přístupné pro studenta se speciálními potřebami,


 • přijímají, konzultují a případně realizují návrhy studentů na zlepšení přístupnosti učebních materiálů, budov a ostatních prostor Univerzity,


 • seznamují absolventy fakult s informačními zdroji týkajícími se zaměstnávání osob se speciálními potřebami a monitorují jejich vstup na trh práce,


 • vedou dokumentaci své činnosti,


 • jsou povinny se systematicky vzdělávat v oblasti vzdělávání osob se zdravotním postižením.


 • neprodleně po přijetí přihlášek předávají informace o uchazečích se speciálními potřebami kontaktní osobě pro zajištění modifikace přijímacího řízení,


 • po rozhodnutí o přijetí ke studiu provádějí registraci studentů se speciálními potřebami a zprostředkovávají provedení funkční diagnostiky.Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám