Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2015

UPRAVENÝ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA DNE 27. BŘEZNA 2015


Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Tomáš Jelínek, kancléř UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK

Martin Kuthan, předseda ekonomické komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. února 2015.


2. Předsednictvo AS UK předložilo J. M. panu rektorovi návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS UK a žádá jej o předložení změny k projednání.


3. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


4. Předsednictvo AS UK projednalo předložení rozpočtu UK pro rok 2015 a rozpisu dotací a příspěvků na UK v roce 2015 a zařadilo jej do programu na zasedání pléna AS UK dne 27. března 2015.


5. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o novele vysokoškolského zákona, kterou bude dne 23. března 2015 projednávat Vláda ČR. Dále sdělil, že po únorovém uzavření přihlášek na vysoké školy dosáhla UK dobrého počtu, pokles je zhruba o 3 %. J. M. pan rektor na závěr oznámil, že na zasedání AS UK bude prezentovat přehled investičních akcí na UK.


6. Předsednictvo AS UK projednalo harmonogram schvalování Dlouhodobého záměru UK 2016-2020 a jednalo o společné debatě AS UK a akademických senátu fakult dne 26. května 2015 na Právnické fakultě.


7. Předsednictvo AS UK projednalo možné nominace do Dozorčí rady Grantové agentury UK. Předsednictvo AS UK se na návrhu definitivně usnese na svém zasedání dne 27. března 2015.


8. Předsednictvo AS UK projednalo možné nominace do hodnotící komise a kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů. S ohledem na neslučitelnost zástupců z jedné fakulty vyčká až ekonomická a sociální komise AS UK nominují své zástupce a podle toho předsednictvo AS UK nominuje svého zástupce na svém zasedání 27. března 2015.


9. Předsednictvo AS UK se zabýval projednáváním dokumentu a podkladů konkrétně nepříslušejících pracovní komisi AS UK s tím, že předsednictvo AS UK pověří předsedu určité komise k projednání.


10. Předsednictvo AS UK žádá Hlavní volební komisi o povolání Mgr. Jiřího Šamšuly za senátora Mgr. Tomáše Živného (ETF).


11. Předsednictvo AS UK žádá Hlavní volební komisi o povolání PhDr. Libora Flemra, Ph.D. za senátora doc. PhDr. Vladimíra Süsse, Ph.D. (FTVS).


12. Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňující volby na MFF.


13. Předsednictvo AS UK jednalo o mechanismu nominací extramurálních členů do pracovních komisí AS UK. S ohledem na akceschopnost jednání ekonomické komise AS UK bude počet extramurálních členů omezen na jednoho člena za každou fakultu. Předsednictvo AS UK se rozhodlo, že bude nominovat pouze členy akademické obce, vyjma pracovníků ekonomického oddělení rektorátu. Předsednictvo AS UK na návrh Mgr. Martina Kuthana, Ph.D., předsedy ekonomické komise AS UK, schválilo MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) a Jana Horejska (1. LF) jako extramurální členy ekonomické komise AS UK.


14. Předsednictvo AS UK schválilo Jana Málka (FSV) za řádného člena sociální komise AS UK.


15. Předsednictvo AS UK po dohodě s Bc. Petrem Korcsokem, předsedou sociální komise AS UK, schválilo Kristýnu Kučerovou (1. LF), Mgr. Miroslava Makajeva (PF), Mgr. Marka Radeckého (MFF), a Sáru Vidímovou (FF/FSV) jako extramurální členy sociální komise AS UK a žádá o doplnění písemného představení svého působení Danielu Čechovou (PedF), Mgr. Jana Kuklu (PřF), Veroniku Matějovou (PedF) a Mgr. Tomáše Masaříka (MFF).


16. Předsednictvo AS UK na návrh Mgr. Davida Hurného, předsedy studijní komise AS UK, schválilo Bc. Michala Zimu (PřF) a Bc. Markétu Havelkovou (FF/FSV) jako extramurální členy studijní komise AS UK.


17. Předsednictvo AS UK na návrh doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D., předsedy ediční komise AS UK, schválilo MUDr. Josefa Fontanu (3. LF) jako extramurálního člena ediční komise AS UK.


18. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 27. března 2015.


19. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v pátek 27. března 2015 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2015_scan


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám