Zápis ze zasedání sociální komise AS UK ze dne 8. ledna 2015

Přítomni: Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Mgr. Martin Holý (HTF), Dana Humlová (2. LF), Mgr. Roman Šolc (PřF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Miroslav Kyselica (3. LF), MUDr. Josef  Fontana (3. LF), Jan Málek (FSV), Bc. Peter Korcsok (MFF)


Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), PedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF)


Hosté: J. M. pan rektor, Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora, RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, Michaela Orlitová (1. LF), Jiří Janata (1. LF)


Program:

1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 9. října 2014 a 26. listopadu 2014

2. Novela vnitřního předpisu UK: Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK

3. Vyjádření k opatření rektora: Zásady podpory zájmové činnosti

4. IFMSA – Pro život (jednorázová žádost 35 000 tis. Kč)

5. Různé1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 9. října 2014 a 26. listopadu 2014

Schváleno tichým souhlasem.


2. Novela vnitřního předpisu UK: Pravidla podpory zájmové činnosti studentů UK

Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora, informovala sociální komisi AS UK o předkládaném dokumentu. Zmínila, že dokument bude schvalovat AS UK na svém zasedání dne 23. ledna 2015.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) se zeptala, jestli termín „spolek“ musí mít právní subjektivitu? RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, odpověděl, že ano a zmínil, že se do dokumentu zapracuje odkaz na občanský zákoník (§ 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).


Mgr. Roman Šolc (PřF) sdělil, že možnost podpory zájmové činnosti studentů vítá, ale ptá se, proč se o této podpoře má rozhodovat na centrální úrovni? Nebylo by lepší tyto finance přidělit fakultě, která by je sama rozdělila podle svých dílčích kompetencí? RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, odpověděl, že  fakulta si samozřejmě už nyní může sama vyčlenit finance na podporu zájmové činnosti. J. M. pan rektor odpověděl, že vztahy mezi spolky na fakultách jsou různé, ale komise jmenovaná mnou a AS UK je garancí, že se tyto finance na spolku dostanou.


Mgr. Jan Kříž (PřF) řekl,  že souhlasí s touto možností a vnímá ji jako další možnost k financování studentských aktivit.  Pokud chce někdo žádat o univerzitní podporu, stále platí, že účastníci musí být z více fakult? J. M. pan rektor odpověděl, že ano, ale v případě zvláštního zřetele může žádat o finanční podporu univerzitní i žadatelé, kteří nesplňují tuto podmínku. Potom bude záležet na hodnotící komisi, jestli takovou akci podpoří. Bc. Markéta Havelková (FSV/FF) sdělila, že toto pravidlo se velmi často obchází a spolek cíleně vstoupí do SU UK, aby za něj žádala finance na projekt právě tato organizace.


Mgr. Roman Šolc (PřF) upozornil na fakt, že zavedením hodnotící komise pro tyto projekty se přesouvají kompetenci z práv sociální komise AS UK. MUDr. Josef Fontana (3. LF) odpověděl, že nejde o odebírání kompetence, protože tato kompetence zde doposud nebyla, ale o rozšíření způsobu hodnocení. J. M. pan rektor odpověděl, že by se mohlo teoreticky stát, že bude sociální komise AS UK bude více naladěna humanitním či přírodovědným spolkům, zatímco hodnotící komise bude pevně složena z členů, které navrhne rektor a AS UK. RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, sdělil, že jako ochranné pravidlo nesmí být v hodnotící komisi dva členové ze stejné fakulty.


Mgr. Jan Kříž (PřF) řekl, že podle Pravidel je členství v kontrolní komise neslučitelné s členstvím v hodnotící komisi i v sociální komisi AS UK. V sociální komisi AS UK je množství lidí, kteří se této problematice věnují a byla by škoda tento pool lidí nevyužít pro účely kontrolní komise. Mgr. Roman Šolc (PřF) řekl, že neslučitelnost je žádoucí a zároveň by mělo být dbáno, aby ani žádný případný žadatel nemohl být členem. J. M. pan rektor odpověděl, že s takovým přístupen hodnotící a kontrolní komisi nelze sestavit. Můžeme říci, že ten člen, jehož spolku se bude žádost dotýkat při jednání nebude přítomen. RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, odpověděl , že to je uvedeno v etickém kodexu.


Bc. Markéta Havelková (FSV/FF) řekla, že by mělo být stanoveno, na jak dlouho budou členové do komisí nominovaní?


Tichým souhlasem bylo přijato usnesení sociální komise AS UK, že funkční období u kontrolní i hodnotící komise bude trvat 2 roky.


Mgr. Jan Kříž (PřF) navrhuje usnesení, aby odst. 6, bod. A), II. z Pravidel byl vypuštěn.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje AS UK schválit na svém zasedání dne 23. ledna 2015 dílčí změnu Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK a doporučuje, aby odst. 6, bod. A), II. z pravidel podpory byl vypuštěn.

Počet hlasů: 8-1-0


3. Vyjádření k OR: Zásady podpory zájmové činnosti

Bc. Markéta Havelková (FSV/FF) se zeptala v čl.4, odst.1, co znamená termín „hodně“ studentů? RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, odpověděl , že množství studentů, kterých se akce týká se může mezi fakultami významně měnit, proto nechce navrhovat nějaké číslo.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal na čl. 6, konkrétně na seznam spolků. Bude seznam veřejný ab bude umožněn jeho náhled? Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora, odpověděla, že seznam bude veřejný. Mgr. Jan Kříž (PřF) požádal, aby informace o zveřejnění seznamu spolků na UK byla doplněna do OR.


Mgr. Roman Šolc (PřF)  se zeptal, jestli budou na seznamu jen  spolky, které mají právní subjektivitu? RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK, odpověděl , že jen spolky s právní subjektvitou můžou uzavřít smlouvu.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje AS UK schválit na svém zasedání dne 23. ledna 2015 OR: zásady podpory zájmové činnosti a doporučuje zapracovat připomínky, které byly na komisi vzneseny.

Počet hlasů: 9-0-1


Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora, na konci jednání o návrhu OR ještě informovala sociální komisi AS UK o střednědobém plánu Kolejí a menz a o tom, že bude probíhat architektonická soutěž pro zvelebení Studentského klubu Celetná.


Mgr. David Hurný, předseda sociální komise, AS UK sdělil, že Bc. Anna Matys (FF) byla sociální komisí AS UK opakovaně vyzývána k odpovědi o Studentském klubu Celetná, ale nikdy nereagovala. Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora, odpověděla, že Bc. Anna Matys nebyla přítomna ani na jednom jednání komise pro Studentský klub Celetná. Vždy se z rodinných důvodů omluvila.


4. IFMSA – Pro život (jednorázová žádost 35 000 tis. Kč)

Michaela Orlitová (1. LF) a Jiří Janata (1. LF) představili projekt Pro život. Finance, o které IFMSA žádá budou použity na nákup resuscitačních figur. Projekt „pro život“ v současné době probíhá na čtyřech fakultách UK.


Návrh usnesení:

Sociální komise AS UK doporučuje Rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 23/2007 ve znění č. 6/2009 a 7/2013 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu IFMA – Pro život.

Počet hlasů: 8-0-0Zapsala: Danka Humlová

Za správnost: Mgr. David Hurný, předseda sociální komise AS UK


Zápis ze zasedání SOCIÁLNÍ komise AS UK ze dne 8. ledna 2015_pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám