Zápis ze zasedání ekonomické komise ze dne 9. prosince 2014

Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Zdeněk Pressl (ÚJOP), Doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Mgr. Samuel Zajíček (FF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF)


Omluveni: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), Mgr. Martin Holý (HTF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Jakub Polách (3. LF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Danka Humlová (2. LF, tajemnice AS UK)


Program

1. Právní jednání

2. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK

3. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK1. Právní jednání


a) Schválení kupní smlouvy – Elektronová mikrosonda. Veřejná zakázka v rámci OP VaVpI – výzva 3.4


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh kupní smlouvy – Elektronová mikrosonda a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“ Počet hlasů: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.


b) Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace U Supa


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace U Supa a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” Počet hlasů: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.


c) Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor a pozemků v areálu Motol, Praha 5, uzavřené s nájemcem auto MOTOL BENI, a.s.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh na prodloužení smlouvy o nájmu – auto MOTOL BENI, a.s. a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” Počet hlasů: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.

„Ekonomická komise AS UK vznesla návrh, aby do budoucna mohl být použit tento prostor pro účely 2. LF.”


d) Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor v Archivním a depozitním středisku Lešetice s nájemcem Ing. Pavlem Lukášem

e) Návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor v Archivním a depozitním středisku Lešetice s nájemcem More & More, s.r.o.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh na prodloužení dvou smluv o nájmu - Lešetice a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” Počet hlasů: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.


f) Návrh na uzavření smlouvy se základní školou a mateřskou školou Tip - Toes, s.r.o., o nájmu nebytových prostor v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi č.p. 915


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh uzavření smlouvy – mateřská školka Tip – Toes, s.r.o. a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.” Počet hlasů: Pro 8, proti 0, zdržel se 0.


2. Návrh Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy Kolejí a menz.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala předložený návrh opatření rektora a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“ Počet hlasů: Pro 10, proti 0, zdržel se 0.


3. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK

Ing. Oliveriusová, kvestorka UK, informovala členy ekonomické komise AS UK, že UK podepsala memorandum s Prahou 6, Českou unií sportu, Olympijského výboru, MŠMT o vytvoření sportovního areálu v areálu FTVS. Sdělila, že FTVS nyní žádá o peníze mimořádného příspěvku pro započetí přípravných prací.


Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. upozornil na fakt, že současná víceúčelová hala na FTVS je v havarijním stavu. Plán na postavení nového sportoviště je i v investičním plánu UK. Řekl, že, fakulta projekt podporuje.


Návrh usnesení:

„Ekonomická komise AS UK projednala návrh na čerpání mimořádného příspěvku a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“ Počet hlasů: Pro 9, proti 0, zdržel se 0.Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UKZápis ze zasedání ekonomické komise dne 9. prosince 2014_pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám