Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. května 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. dubna 2015.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK projednalo možné ukončení činnosti Danky Humlové k 15. červnu 2015 na pozici tajemnice AS UK kvůli dokončení studia. Předsednictvo AS UK vysoce oceňuje její práci a děkuje jí za vynaložené úsilí. Dne 16. června 2015 bude vyhlášeno výběrové řízení na pozici tajemnice/tajemníka AS UK s plánovaným projednáním v srpnu 2015 a nástupem od 1. září 2015. V období po 15. červnu 2015 jmenuje předsednictvo AS UK do funkce tajemnice Akademického senátu Terezu Svobodovou, která ve funkci setrvá do nástupu nové/ho tajemnice/tajemníka AS UK.


4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mikuláše Ferjenčíka (FHS) podanou dne 10. dubna 2015. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Michala Tuláčka (PF) podanou dne 27. dubna 2015. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


6. Předsednictvo AS UK na návrh doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D., předsedy ediční komise AS UK, schválilo Mgr. Michala Tuláčka (PF) za extramurálního člena ediční komise AS UK.


7. Předsednictvo AS UK na návrh Mgr. Davida Hurného, předsedy studijní komise AS UK, schválilo Mgr. Michala Tuláčka (PF) za extramurálního člena studijní komise AS UK.


8. Předsednictvo AS UK projednalo připomínky ediční komise AS UK k návrhu Edičního řádu UK a rozhodlo se postoupit je předkladateli.


9. Předsednictvo AS UK nominovalo doc. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) jako zástupce AS UK do Komise pro přidělování startovacích bytů. Předsednictvo AS UK žádá sociální komisi AS UK o nominaci zástupce AS UK do této Komise do 14. května 2015.


10. Předsednictvo AS UK žádá předsedy pracovních komisí AS UK o pozvání delegátů AS UK v komisích a dalších tělesech na jednání pracovních komisí AS UK před zasedáním 26. června 2015. Seznam příslušných delegátů rozešle předsedům pracovních komisí tajemnice AS UK Danka Humlová do 15. května 2015. Předpokládá se krátká informace delegátů o jejich činnosti. Předsedové pracovních komisí AS UK podají o tomto projednání zprávu na jednání AS UK dne 26. června 2015.


11. Předsednictvo AS UK vyhlásilo volby do Akademického senátu UK pro období 2016 – 2019 na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu podle Přílohy č. 3 Statutu Univerzity Karlovy v Praze přidělené do I. části:


- Lékařská fakulta v Plzni

- Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

- Evangelická teologická fakulta

- Fakulta sociálních věd

- Přírodovědecká fakulta

- Fakulta humanitních studií

- další součásti UK


12. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v úterý 15. května 2015 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 5. května 2015_scan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám