Zápis ze zasedání sociální komise AS UK ze dne 24. března 2015

Přítomni: Bc. Peter Korcsok (MFF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Markéta Havelková (FF/FSV), Dana Humlová (2. LF), Petra Kňažeková, Bc. Karel Chlouba (FHS), Mgr. Jan Kříž (PřF), Jan Málek (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Bc. Michal Zima (PřF)


Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), PedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. (HTF), Miroslav Kyselica (3. LF), Mgr. Marek Radecki (MFF), Bc. Mikuláš Hank (FTVS), Kristýna Kučerová (1. LF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Bc. Sára Vidímová (FF)


Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), JUDr. Jan Wagner (právní odbor RUK), Richard Novotný (FotoReal), Bc. Jan Musílek (MFF), Mgr. Zbyšek Mošna (AV ČR)


Program:

1. Schválení zápisů ze zasedání sociální komise ze dne 10. prosince 2014 a 8. ledna 2015

2. Focení na promocích

3. Nominace členů hodnotící komise dle čl. 4 odst. 4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů

4. Žádost o jednorázovou finanční podporu – Albertov Slackline Festival (30 000 Kč)

5. Návrh na zřízení nové zastávky MHD v blízkosti VŠK 17. listopadu

6. Různé


1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 10. prosince 2014 a 8. ledna 2015

Schváleno tichým souhlasem.


2. Focení na promocích

Mgr. Jan Kříž (PřF) informoval o dotazníku o focení na promocích a imatriulacích UK. Výsledky dotazníku a jejich analýza byly zveřejněny Google discu sociální komise AS UK. Dotazníku se zúčastnilo přes pět set respondentů. V rámci šetření se objevilo několik zásadních témat; kvalita fotografií, chování fotografů, proces objednávky a obecně úroveň služeb. Opakovaně zaznívalo, že služby stagnují z důvodu nemožnosti výběru mezi konkurenční firmou.


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, sdělila, že si udělala neoficiální průzkum mezi vysokými školami a cena fotografií a služby nabízené firmou FotoReal jsou standardní nebo dokonce nižší. Proto pozvala zástupce firmy FotoReal, aby se s ním komise domluvila, popř. se usnesla na vypsání výběrového řízení.


Richard Novotný, FotoReal, sdělil, že vyhrál výběrové řízení v roce 1991 a od té doby jeho firma fotí na ceremoniích UK. Zmínil, že hodnotit kvalitu fotografie je komplikované a jedná se o subjektivní záležitost. Sdělil, že na promoce na Malostranském náměstí většinou dochází jeden fotograf, do Velké auly Karolina dva až tři fotografové. Všichni fotografové mají náležité vzdělání. Předložil komisi jeho vlastní celorepublikové šetření (příloha 1) a představil jeho výsledky. V dokumentu jsou porovnatelné sloupce jako cena za foto, video, za data nebo způsob objednání, prodeje, možnost archivu. Souhlasil se zveřejněním jeho materiálu v podkladových materiálech sociální komise AS UK. Zároveň souhlasím s tím, že webová aplikace firmy FotoReal pro objednávání fotek nebyla dříve úplně komfortní, ale na podzim roku 2014 bylo zprovozněno nové prostředí pro webové objednávání fotografií. Zároveň se domnívá, že služby, které poskytuje, jsou jedny z nejlepších v Česku.


Rozprava

Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal, jak probíhá focení na Masarykově Univerzitě, protože podle jeho informací to je jinak než je uvedeno v tabulce předložené panem Novotným. Richard Novotný, FotoReal, odpověděl, že pro MUNI fotí asi čtyři různé společnosti, ale bližší informace o jednotlivých fakultách nemá a v tabulce uvedl nejčastější model.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se dále zeptal na vývoj webového prostředí pro objednávání fotografií, dělal FotoReal analýzu potřeb? Richard Novotný, FotoReal, odpověděl, že zhodnocení nového webu proběhlo po spuštění nového prostředí. Mgr. Jan Kříž (PřF) reagoval, že podle jeho názoru i podle reakcí v dotazníku trpí nová verze webu www.promoce.cz stále nedostatky.


Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal, na jakých dalších školách firma fotí. Richard Novotný, FotoReal, odpověděl, že všechny školy jsou vypsány na webu FotoRealu, ale například zmínil, že fotí pro ČZU a MUP.


Bc. Michal Zima (PřF) sdělil, že cena za fotografii/video je přiměřená, ale není adekvátní danému výstupu, např. obal DVD a efekty ve videu jsou zastaralé a za cenu nestojí. Zároveň upozornil na nevhodné oblečení kameramanů a fotografů na ceremoniích.


Mgr. Zbyšek Mošna, Ph.D. (AV ČR) sdělil, že kvalita fotografií z jeho pohledu je naprosto neadekvátní.


Mgr. David Hurný (PřF) se zeptal, jaké má sociální komise AS UK možnosti řešení. Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, odpověděla, že smlouva není nevypověditelná a rozumí požadavkům komise. Focením fotografií se se zabývala a kvůli vyhovující ceně nemá důvod tuto firmu přesoutěžit. Od sociální komise AS UK ale potřebuje zadání, aby bylo jasné, co potřebuje a jaké služby vyžaduje. Smlouva s FotoRealem platí do konce července 2015.


Mgr. Jan Kříž (PřF) připomněl jím vytvořený podkladový materiál, který uvádí 4 možné varianty dalšího postupu (mimo statu quo). Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK, reagovala, že z jejího pohledu jsou schůdné varianty 1 a 2. Osobně nemá problém smlouvu přesoutěžit, pokud bude jasné zadání, čeho chceme docílit.


Richard Novotný, FotoReal, sdělil, že by rád své služby zlepšil, pokud by sociální komise AS UK navrhla nějaké požadavky na zlepšení služeb.


Bc. Markéta Havelková (FF/FSV) se zeptala, jestli existuje možnost získat video i jinak než jen na DVD? Richard Novotný, FotoReal, odpověděl, že distribuce jiného nosiče je prozatím problematická. Bc. Peter Korcsok navrhl možnost jednorázového hesla časově omezeného pro daného zájemce.


Mgr. Jan Kříž (PřF) sdělil, že navrhuje nastavit konkurenční prostředí a firmu přesoutěžit s důrazem na kvalitu.


Bc. Michal Zima (PřF) navrhl, aby komise sepsala své požadavky a pak se setkala na dalším jednání nad konkrétními požadavky.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK bere na vědomí výsledky dotazníku focení na promocích a imatrikulacích.“ 10-0-1

„Sociální komise AS UK doporučuje UK přijmout opatření vedoucí k vytvoření více konkurenčního prostředí.“ 3-0-8

„Sociální komise AS UK připraví do 10. 4. seznam připomínek, který bude poslán firmě FotoReal a na základě vyjádření formy FotoReal rozhodne o svém dalším postupu.“ 10-0-1


3. Nominace členů hodnotící komise dle čl. 4 odst. 4 Pravidel podpory zájmové činnosti studentů

MUDr. Josef Fontana (3. LF) informoval o průběhu nominace na ekonomické komisi AS UK, kde byli nominování MUDr. Josef Fontana (3. LF), Jan Málek (FSV) a Mgr. David Pavlorek (FF).


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK do hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti nominuje Mgr. Davida Hurného (PřF), Bc. Petera Korcsoka (MFF) a Bc. Karla Chloubu (FHS).“ 8-0-3


4. Žádost o jednorázovou finanční podporu – Albertov Slackline Festival (30 000 Kč)

ŽÁDOST byla stažena.


5. Návrh na zřízení nové zastávky MHD v blízkosti VŠK 17. listopadu

Bc. Jan Musílek (MFF) informoval, že Kolejní rada VŠK 17. listopadu navrhuje zřízení zastávky MHD v blízkosti VŠK 17. listopadu. Zastávka byla konzultována s firmou ROPID, DPP, městskou částí Praha 7. Žádá komisi o vyjádření podpory, aby kolejní rada mohla napsat výzvu, aby město zastávku postavilo.


Bc. Peter Korcsok (MFF) se zeptal, jestli se jedná o dočasné nebo trvalé řešení. Bc. Jan Musílek (MFF) odpověděl, že se jedná o trvalé řešení.


Mgr. David Hurný (PřF) se zeptal, jestli byl tento návrh konzultován s Radou KaM. Bc. Jan Musílek (MFF) odpověděl, že tento návrh má podporu ředitele KaM a Rada KaM o návrhu ví.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK podporuje návrh předložený Kolejní radou VŠK 17. listopadu na zřízení nové zastávky MHD v blízkosti VŠK 17.listpopadu a doporučuje, aby se tím vedení intenzivně zabývalo.“ 11-0-0


6. Různé

Bc. Karel Chlouba (FHS) navrhl, aby se komise dlouhodoběji zabývala problémy studentů se speciálními potřebami. Například navrhuje, aby se na zasedání sociální komise AS UK pozvali kontaktní osoby z jednotlivých fakult pro řešení těchto otázek.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) navrhl, aby se těchto zasedání, kde budou tato témata na programu, byla vždy pozvána i PhDr. Alice N. Tejkalová, členka kolegia rektora, která to má na starosti.


Mgr. David Hurný (PřF) požádal, aby některé z příštích zasedání komise byli pozváni zástupci Rady KaM, aby komisi informovali o své činnosti.Zapsala: Danka Humlová

Za správnost: Bc. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK
Zápis ze zasedání sociální komise AS UK ze dne 24. března 2015_pdf


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám