Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 6. ledna 2015

Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF),Mgr. Vilém Anzenbacher(PF),Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), PhDr. Mgr. Jakub Jeřábek (FSV), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), MUDr. Jana Mašková (1. LF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Zdeněk Pressl(ÚJOP), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. Josef Stracený, CSc. (PedF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana(3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Omluveni: MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF Plzeň), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Miroslav Kyselica (3. LF), Ing. et Ing. Jiří polívka (LF P)


Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA (J. M. pan rektor), Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor), Danka Humlová (2. LF)


Program:

1. Principy rozdělování finančních prostředků na UK v roce 2015

2. Projekt START1. Principy rozdělování finančních prostředků na UK v roce 2015

J. M. pan rektor informoval členy ekonomické komise AS UK, že dbá na to, aby budoucí rozpočet kopíroval to, jak finance z MŠMT na UK přicházejí, ale dodal, že UK má samozřejmě své priority, zejména kvalitu výuky. Tvorba MŠMT metodiky, podle které se rozdělují finance pro vysoké školy, probíhala ve dvou kolech, poslední jednání proběhlo v prosinci 2014, kde byly koeficienty naposledy upraveny a modifikovány. V minulosti platilo, že metodika MŠMT zahrnovala i počet absolventů, což se podle současné metodiky již neděje. J. M. pan rektor nyní navrhuje zachovat váhu tohoto faktoru na úrovni přibližně 14 % a do budoucna tento faktor zahrnout v koeficientu kvality.


Dalším tématem principů, kterému se J. M. pan rektor věnoval, byly zdroje na odpisy dlouhodobého majetku fakult. J. M. pan rektor navrhl zrušení tvorby tohoto zdroje a naopak navrhl zřízení fondu obnovy majetku na UK s tím, že rozdělení mezi fakulty bude realizováno mimo jiné podle plochy, kterou jednotlivé fakulty spravují.


J. M. pan rektor konstatoval, že MŠMT zrušilo bonifikaci za mezinárodní granty, údajně z důvodu, že jednotlivé vysoké školy uvádějí nesouměřitelné parametry.


J. M. pan rektor sdělil, že bude v budoucnu mírně stimulovat fakulty, které se věnují aplikovanému výzkumu a odkázal se na data z jednání o rozpočtu vysokých škol, kde UK vykazuje nižší výkon v rozpočtovém pilíři 3, který hodnotí aplikovaný výzkum na vysokých školách.


J. M. pan rektor dále komentoval Principy rozpočtu a konstatoval, že v rozpočtu bude i nadále zachován příspěvek 100 tisíc Kč na absolventa, který absolvoval ve standardní době studia navýšené o jeden rok. Naopak bude upraveno financování centrální činnosti UK. Rektorát rozšířil svoji činnost, zde se počítá s nárůstem prostředků, zejména v odboru vědy, právního odboru a v odboru strategie a veřejné zakázky. Naopak u tří součástí dojde ke snížení příspěvků (ÚJOP, nakladatelství Karolinum a správa budov).


J. M. pan rektor požádal členy ekonomické komise o vyjádření k následujícím návrhům:

a) návrh, aby byly prostředky z příspěvku na vzdělávací činnost rozděleny na fakulty podle KEN z 95% a zbývajících 5% solidárně bez použití koeficientu (z původního 92,5% dle KEN a 7,5% bez koeficientu).

V obsáhlé diskusi byly zodpovězeny otázky členů komise a projednány argumenty podporující jak nově navrženou variantu, tak variantu stávající. Komise nakonec v této záležitosti nedospěla k jednoznačnému závěru a předkladatel J. M. pan rektor navrhl zachovat stávající stav.


b) návrh na zrušení tzv. zdrojů na odpisy v principech rozdělování finančních prostředků na UK.

V diskusi zazněla polemika o tom, nepovede-li zrušení "odpisů" k rezignaci fakult na vlastní investiční rozvoj a ke zbytečnému rozpuštění těchto prostředků do provozních výdajů. Nakonec byla navržena kompromisní varianta spočívající ve zřízení fondu obnovy majetku ve výši přibližně ½ stávajících zdrojů na odpisy v celkové výši 150 mil. Kč.  


c) návrh na zachování ukazatele "mezinárodní granty" v parametru K.

Komise se shodla na tom, že ukazatel mezinárodní granty je ukazatelem kvality, a i když jde o odklon od metodiky MŠMT, souhlasí s jeho zachováním v parametru K. Pro nalezení zdrojů financování doporučila ekonomická komise snížit váhy ukazatelů "absolventi" a "vyslaní v rámci mobilitních programů" o 0,5 %.


2. Projekt START


J. M. pan rektor informoval o návrhu projektu START, který má sloužit jako nástroj pro podporu mladých týmů se zaměřením na kvalitní výzkum. Tento typ podpory v ČR úplně chybí;  GAUK je určen zejména pro pre- a postgraduální studenty. V projektu START by se jednalo o účelové financování určené jako stimul pro mladé vědecké týmy. V následné diskusi zazněl názor, že by bylo vhodné využít v příštích letech financování tohoto projektu z operačního programu pro výzkum, vědu a vzdělávání (OP VVV).Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice Akademického senátu UK


Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 6. ledna 2015_pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám