Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 20. ledna 2015

Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF),Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P), prof. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D. (LF P), doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. LF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), MUDr. Jana Mašková (1. LF), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), Mgr. Zdeněk Pressl(ÚJOP), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana(3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF), Mgr. Michal Tuláček (PF), Mgr, Daniel Toropila (ÚVT), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Omluveni: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), Miroslav Kyselica(3. LF), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)


Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA (J. M. pan rektor), prof. RNDr. Jan Konvalinka, Ph.D. (prorektor), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř UK), prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor), Danka Humlová (2. LF), doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF)


Programu:

1. Principy rozdělování finančních prostředků na UK v roce 2015

2. Věcný záměr návrhu opatření rektora k programu START

3. Právní jednání

4. Zpráva o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru 2014

5. Různé1. Principy rozdělování finančních prostředků na UK v roce 2015

J. M. pan rektor informoval o průběhu projednávání Principu rozdělování finančních prostředků na UK v roce 2015. J. M. pan rektor sdělil, že dokument byl projednáván na ekonomické komisi, se všemi děkany a řediteli součástí a na kolegiu rektora. J. M. pan rektor požádal ekonomickou komisi AS UK k zasílání připomínek k tomu, co členové AS UK považují za důležité parametry kvality do 2. února 2015, a vyzval k zahájení debaty nad tím, co si orgány UK představují pod tímto pojmem.


J. M. pan rektor představil ekonomické komisi AS UK vliv změn v metodice Principů 2015 s použitím dat z roku 2014, ze kterého bylo vidět, že rozdíly v rozpočtu na fakultách budou jsou +/- 0.2 až 0.3 %. Sdělil, že by tím rád vyvrátil domněnku, že změnou v principech by došlo k rozkolísání rozpočtu (Příloha 1)


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k modifikovaným Principům rozdělování finančních prostředků na UK v roce 2015 a doporučuje je AS UK ke schválení. 13-0-4


2. Věcný záměr návrhu opatření rektora k programu START

J. M. pan rektor informoval, že od jara 2014 Kolegium rektora diskutovalo o možnosti vytvořit na UK nástroj pro podporu mladých týmů se zaměřením na kvalitní vědu. V projektu START by se jednalo o účelové financování určené jako stimul pro mladé vědecké týmy. Pokud AS UK vyjádří podporu tomuto projektu, v únoru 2015 bude připraveno opatření rektora a během jara bude projekt oficiálně vyhlášen.


Prof. RNDr. Jan Konvalinka, Ph.D., prorektor pro vědeckou činnost, sdělil, že projekt je součástí širší koncepční změny podpory vědy na UK. Sdělil, že si myslí, že UK má problém se zakládáním nových vědeckých skupin. Dále sdělil, že je důležité znovu promyslet program excelentní vědy pro střední generaci vědců a také excelentní programy pro vědce, kteří už prokázali, že jsou excelentní. Projekt START bude určen pro ty, kteří už ukázali své schopnosti a je za nimi práce, která se dá ukázat, jsou zapojeni do výuky a mají své studenty. Principy tohoto projektu byly projednány na VR UK a VR UK vyjádřila programu START podporu.


Rozprava:

V diskusi byly projednány otázky týkající se velikosti vědeckých skupin, počtu Ph.D. studentů na školitele, mateřské dovolené a zejména otázky týkající se začátku plánovaného programu START. Komise následně hlasovala o těchto návrzích:


Ekonomická komise AS UK navrhuje posunout zahájení programu START až od 1. srpna 2015. 10-5-1


Ekonomická komise AS UK navrhuje snížit objem prostředků programu START v roce 2015 se o 1/6. 8-4-3


Ekonomická komise AS UK doporučuje vedení financovat projekt START v roce 2016 i z "příspěvku" a "dotace", aby nedocházelo k jednostrannému zatížení SVV. 11-0-6


3. Právní jednání

Kupní smlouvy - Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový mikroskop a Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišeni” v rámci OP VaVpI - výzva č. 3.4.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření kupních smluv k veřejné zakázce Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 1. část veřejné zakázky s názvem „Nový transmisní elektronový mikroskopa Modernizace vybavení pro fyzikální výzkum a výuku - 8. část veřejné zakázky s názvem „NMR vysokého rozlišení” a doporučuje je AS UK ke schválení. 14-0-0


Smlouva o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni“


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala vzor Smlouvy o dílo k veřejné zakázce na stavební práce pro připravovanou akci „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni a doporučuje ji AS UK ke schválení. 15-0-0


Návrh Opatření rektora o oprávnění ředitele kolejí a menz UK


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh opatření rektora o oprávnění ředitele kolejí a menz UK ve smyslu čl. 3 odst. 7 písm. b Statutu UK a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.14-0-1


Odpis neodbytné pohledávky 1. LF UK


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh 1. LF na odpis pohledávky a na základě čl. 3 odst. 4 Pravidel pro správu majetku UK a předložených dokladů a doporučuje rektorovi udělit souhlas 1. LF s odpisem neodbytné pohledávky v celkové výši 13 824.12 EUR, po přepočtu 351 824.62 Kč. 15-0-0


4. Zpráva o plnění aktualizace Dlouhodobého záměru 2014

Schváleno tichým souhlasemZapsala:

Danka Humlová, tajemnice Akademického senátu UK


zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 20. ledna 2015_pdfPoslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám