Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK 8. června 2015Přítomní členové předsednictva:


Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka
Přítomní hosté:


Tomáš Jelínek, kancléř UK


Martin Kuthan, předseda ekonomické komise AS UK


Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK
1. Předsednictvo AS UK projednalo tři kupní smlouvy k projektu BIOCEV:


a) Kupní smlouva na nákup dvoufotonového konfokálního mikroskopu s vysokou rychlostí skenování a s budícími lasery v IR a viditelné oblasti spektra mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností CARL ZEISS, spol. s r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání a zapojení mikroskopu pro centrum BIOCEV.


b) Kupní smlouva na nákup skenovacího elektronového mikroskopu s fokusovaným iontovým svazkem pro biologické aplikace mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností FEI Europe B.V., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání mikroskopu a souvisejícího příslušenství pro centrum BIOCEV.


c) Kupní smlouva na nákup super-rezoluční fluorescenční mikroskopické sestavy mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i., a Univerzitou Karlovou v Praze jako kupujícími na straně jedné a společností NIKON, spol. s r.o., jako prodávajícím na straně druhé, jejímž předmětem je dodání mikroskopické sestavy a souvisejícího příslušenství pro centrum BIOCEV.


Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která jménem předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučuje předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k oběma předloženým návrhům.2. Předsednictvo AS UK projednalo situaci a možné návrhy další existence pracovní komise předsedů akademických senátů RVŠ. Tomáš Nigrin povede jednání s předsednictvem této komise, které zformuluje návrh změn pro předsednictvo RVŠ.


ke stažení v pdf
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám