Zápis ze zasedání EDIČNÍ komise AS UK ze dne 15. dubna 2015

Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Cyril Brom, Ph.D. (MFF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Michal Kuk (PF)


Omluveni: doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Jakub Polách (3. LF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)


Hosté: Mgr. Petr Valo (nakladatelství Karolinum), Danka Humlová (tajemnice AS UK)


Program:

Návrh Edičního řádu UK1. Na začátku zasedání ediční komise AS UK doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, přivítal členy a hosty a informoval ediční komisi AS UK o připomínkách AS UK k DZ UK 2016-2020.  Finalizace připomínek proběhla 14. dubna 2015 na sekretariátu AS.


2. Návrh Edičního řádu UK

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) představil návrh Edičního řádu UK. Sdělil, že návrh vypracovala pracovní skupina pod vedením prof. PhDr. Jana Royta, Ph.D., prorektora pro tvůrčí a ediční činnost. Upozornil na to, že návrh se většinou týká vědecké činnosti, ale méně studijní činnosti. Navrhl, aby se v řádu pamatovala na další trend Open Access, a to Open Educational Resources (OER) podle Pařížské deklarace o otevřených vzdělávacích zdrojích z roku 2012. Také upozornil, že Open Access silně zasahuje do toku financí. Upozornil, že v návrhu není zakotvena institucionální podpora Open Access.


Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, se zeptal, jestli se na UK mluví o vytvoření fondu na pořizování elektronických časopisů. Dále se zeptal, jestli je někde dostupný seznam tzv. predátorů?  MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF a ředitelka Ústřední knihovny UK) odpověděla, že seznam tzv. predátorů je dostupný  http://knihovna.cuni.cz/open-access/chci-publikovat-open-access/zlata-cesta/predatori/


Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF) navrhl do návrhu edičního řádu UK doplnit:


Čl. 1 doplnit o odst. 4:

4. V ediční aktivitě univerzity jsou vedle osvědčených tradičních postupů nezbytně a průběžně zaváděny nové principy a metody umožněné rozvojem informačních technologií (IT). Mezi ně patří zejména podpora maximální dostupnosti publikací včetně otevřeného přístupu (Open Access, OA), a to nejen k vědeckým publikacím ve smyslu Berlínské deklarace, kterou univerzita signovala, nýbrž i k publikacím vzdělávacího charakteru. IT usnadňuje též spolupráci autorů, recenzní řízení i další nakladatelské postupy a archivaci děl.


Čl. 2 odst. 6:

Podrobnosti o uzavírání autorských smluv, včetně případů, kdy jde o elektronický publikační výstup,2 podrobnosti o zásadách financování provozu elektronických výukových systémů a o honorářích jsou stanoveny opatřením rektora.


Čl. 3 odst. 3 doplnit:

Nakladatelství Karolinum, fakulty, další součásti vykonávající ediční činnost samostatně a dále sdružení a iniciativy zabývající se elektronickým publikováním se vztahem k univerzitě vhodným způsobem zabezpečují dlouhodobou archivaci elektronických publikačních výstupů.[1]


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) upozornil na to, že UK nemůže vytvořit fond pro placení předplatných pro elektronické časopisy, protože by to bylo nesmírně nákladné. Mgr. Petr Valo, ředitel nakladatelství Karolinum, odpověděl, že fond na tato předplatné vytvořila před pár lety AV ČR. Do fondu byl vložen 1 mil. Kč a fond byl vyčerpán během jednoho dne.


Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK, navrhl v Čl. 4 odst. 2 změnu:


Ediční rada též mapuje ediční činnost na univerzitě a poskytuje doporučení pro zajištění kvality činnosti Nakladatelství Karolinum, ediční činnosti fakult a dalších součástí univerzity, činnosti Ústavu výpočetní techniky a Ústřední knihovny vztahující se k ediční činnosti i činnosti sdružení a iniciativ zabývajících se elektronickým publikováním se vztahem k univerzitě.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK projednala návrh edičního řádu UK, a doporučuje do něho zapracovat připomínky navržené prof. MUDr. Stanislavem Štípkem, DrSc. (viz. Příloha).“7-0-0


„Ediční komise AS UK se zabývala problematikou neexistence metodiky publikování formou Open Access a mechanismu jeho financování. Ediční komise AS UK doporučuje, aby se vedení UK problematikou Open Access zabývalo, a to v návaznosti na přijatou koncepci ediční politiky UK ze dne 17. června 2013.“ 7-0-0Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání EDIČNÍ KOMISE ze dne 15. dubna 2015_pdf


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám