Zápis ze zasedání EDIČNÍ KOMISE ze dne 12. května 2015

Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS)


Omluveni: MUDr. Josef Fontana (3. LF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Bc. Peter Korcsok (MFF), Jakub Polách (3. LF), Michal Kuk (PF), Mgr. Daniel Toropila (ÚVT)


Hosté: Mgr. Marco Stella (Hrdličkovo muzeum PřF UK), prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost)


Program

1. Univerzitní sbírky

2. Zaměstnanecká díla
1. Univerzitní sbírky

Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost)


a. Nová expozice dějin UK

- 7. dubna 2015 byla otevřena nově zrekonstruovaná expozice historie UK (bylo by ji vhodné obnovovat po 10-15 ti letech)

- expozici je možno doplňovat, bude doplňována audiovizuálními prvky

- je zde limitace prostorem

- expozice historie UK vyšla na 3,5 mil. Kč

- je otázkou, zda má být expozice zdarma, bude otevřeno soboty a neděle, problém je se vstupem a ostrahou

- výstavu vytvářel architekt Jiří Javůrek

- k výstavě bude publikace a skládačky

- bude i dětský program

- na výstavu je problematický přístup pro tělesně postižené a chybí informace pro osoby se zrakovým postižením


b. Katalogizace univerzitních sbírek

- fakulty mají sbírky, o jejich složení nemá RUK téměř žádné informace

- tyto sbírky by bylo dobré prezentovat, na fakulty bude směřována výzva, aby na rektorát zaslaly základní seznamy svých sbírek, předběžný termín pro odevzdání bude patrně říjen nebo listopad 2015

- prof. Royt má plán, aby se 2x za rok realizovaly v Křížové chodbě Karolina výstavy těchto fakultních sbírek -> nejdříve pedagogická fakulta a dále lékařské fakulty

- Ekonomické oddělení RUK chce fakultám účtovat nájem za výstavní prostory, nemělo by to být

- zahraniční univerzity mají univerzitní muzea se sbírkami z darů bohatých dárců, u nás jde většinou o méně hodnotné dary, i tak existuje předpoklad vytvoření univerzitního muzea, jehož obsah by také vyplynul z katalogizace sbírek a jednotlivých „fakultních“ výstav, patrně by šlo o sbírku „šedévrů“; je otázka, která z budov UK by byla pro muzeum vhodná;

- z expozice NG (Nostický palác) byly vyřazeny exponáty, z nichž část je i z UK (např. FF UK), hledá se možnost dočasné prezentace této sbírky

- např. v Národním muzeu je deponována sbírka mincí UK, bude zapotřebí řádně podchytit i tyto sbírky

- v příštím roce výstava Karel IV a jeho druhý život (reflexe v umění), možná bude vystaven zlatý plášť Karla IV.


Diskuse

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) se zeptal, jaká bude podpora RUK ohledně fungování jednotlivých fakultních sbírek? Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. odpověděl, že pro expozice existují projekty NAKI jinak se bude RUK snažit rozvoj a fungování sbírek finančně podpořit.


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS) řekl, že na UK chybí vizuální otevřenost, chybí odezva v mediální, internetovém prostoru a Karolinum zatím není otevřeným prostorem pro setkáván. Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. souhlasí a zmínil, že v souvislosti s univerzitními sbírkami problém využití kostel Archanděla Michaela, kde jsou pohřbeni rektoři UK, nyní je tento prostor nejspíše pračkou peněz, chtěl by, aby UK měla na jeho využití (větší) vliv


c. Hrdličkovo muzeum PřF UK – na výzvu doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) Mgr. Marco Stella představil sbírku Hrdličkova muzea PřF UK a také způsob jeho práce. Provoz sbírky je financován ze vstupného 40 Kč, pro studenty zaměstnance UK je vstupné dobrovolné, z 90% přicházejí organizované skupiny, chodí sem většina (základních) škol, které problematiku expozice Hrdličkova muzea vyučují, přes portál Přírodovědci.cz navštívilo muzeum 20% návštěvníků, fakultní školy mají vstup zadarmo, pracovníci dělají doplňkovou činnost – kurzy pro různé skupiny.Diskuse

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) se zeptal, kolik je na UK veřejně přístupných sbírek a muzeí? Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. odpověděl, že Hrdličkovo muzeum je asi jediná veřejně přístupná sbírka UK.


Mgr. Jan Kříž (PřF) i v reakci na příspěvek kol. Marka upozornil, že Přírodovědecká fakulta má banner Hrdličkova muzea a sbírky na svém webu – mělo by být stejně i na webu UK v souvislosti s expozicí o dějinách UK.


Z diskuse vyplynulo, že by bylo vhodné zavést systém událostí – tématicky zaměřených.


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. řekl, že Karolinum je otevřeno pro veřejnost 1x za rok.


2.  Zaměstnanecká díla a Ediční řád

Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. (prorektor pro tvůrčí a ediční činnost):

- k Edičnímu řádu UK byla řada připomínek, takže byl sepsán nový

- UK se přihlásila se k Berlínské deklaraci OA

- analýza Open Access a zaměstnaneckých děl v komisi (p. Dobřichovský, Srstka, Michálek) – komise vypracovala doporučení

- existují různé příklady implementace OA – materiál poskytne pan prof. RoytMgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, jak bude řešena otázka financování publikování v OA na UK.

- jak se bude platit Zelená cesta – otázka pro Radu vlády

- peníze na OA lze vyhradit pouze u rámcových programů, z projektů v ČR hradit nelze, mělo by se řešit na vyšší úrovni


Prof. PhDr. Jan Royt, Ph.D. řekl, že hodnocení 2. pilíře nebude.

- pokud někdo vydá knihu u externího nakladatelství a dostane za to zaplaceno, není to protiprávní

- jakmile někdo vydá knihu v rámci své práce, je to zaměstnanecké dílo


Mgr. Jan Kříž (PřF) řekl, že na MUNI je rozhodnutí na autorovi.

- na UK chybí předpis, který by otázku zaměstnaneckých děl upravoval

- nejlepší by bylo mít na vše smlouvu


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) zdůraznil, že do edičního řádu nebyly zapracovány všechny připomínky, na základě této poznámky bylo přijato 2. usnesení EDASUK (viz dále)Ediční komise přijala tato usnesení:


„Ediční komise doporučuje vedení univerzity zabývat se problematikou zaměstnaneckých a studentských děl ve smyslu vyjasnění vztahu autorů a univerzity s možným řešením například vnitřním předpisem UK, který by poskytl autorům právní jistotu při nakládání se svými díly." 8 členů komise pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasování


„Ediční komise AS UK se domnívá, že nebyly řádně zapracovány připomínky fakult a členů AS UK k novému Edičnímu řádu UK, a navrhuje odložit projednávání nového Edičního řádu UK do zasedání AS 26. 6. 2015 a do té doby vypořádat připomínky.“ 8 členů komise pro, 0 proti, nikdo se nezdržel hlasováníZapsala:

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D.


Doplnil:

Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D., předseda ediční komise AS UK


Zápis za zasedání EDIČNÍ komise AS UK ze dne 12. května 2015_pdf


Poslední změna: 21. leden 2018 23:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám