Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 16. června 2015

Přítomní členové předsednictva:

Prof. MUDr. Zuzana Červinková, CSc., Mgr. Martin Holý, PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., doc. Ing. František Zahálka, Ph.D.


Přítomní hosté:

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., J. M. pan rektor

Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Prof. PhDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ

Bc. Michal Zima, delegát UK ve Studentské komoře RVŠ

Jakub Polách, náhradník delegáta UK ve Studentské komoře RVŠ

MUDr. Josef Fontana, člen Kolegia rektora

Veronika Trtková, členka Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

MUDr. Danka Humlová, tajemnice AS UK

Bc. Tereza Svobodová, B.A., tajemnice legislativní komise AS UK
1. Zasedání předsednictva AS UK se zúčastnili pozvaní delegáti z komisí a dalších těles UK: prof. PhDr. Jan Hála, DrSc., delegát UK v RVŠ, Bc. Michal Zima, delegát UK ve Studentské komoře RVŠ, Jakub Polách, náhradník delegáta UK ve Studentské komoře RVŠ, MUDr. Josef Fontana, člen Kolegia rektora, Veronika Trtková, členka Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK. Delegáti informovali předsednictvo AS UK o své činnosti za uplynulé období. Delegáti M. Zima aj. Polách zpracovali písemnou zprávu o své činnosti, která je přílohou tohoto zápisu. Předsednictvo AS UK děkuje za jejich návštěvu na zasedání a za jejich působení.


2. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK, že rozpočet vysokých škol pro následující rok bude s největší pravděpodobností zafixován na úrovni roku 2015.


3. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., předseda AS UK, informoval předsednictvo AS UK o tom, že pracovní komise RVŠ předsedové akademických senátů vysokých škol nebyla na květnové zasedání sněmu RVŠ předsedou RVŠ svolána. Předsednictvo pracovní komise se sešlo na začátku června 2015 a jednalo o další podobě této komise. Navrhlo, aby se komise přeměnila na Fórum předsedů akademických senátů a RVŠ ji přijalo jako orgán RVŠ. T. Nigrin v tomto smyslu spolu se členy předsednictva AS UK formuluje možné návrhy a projedná s Předsedou RVŠ.


4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí, že tajemnice AS UK MUDr. Danka Humlová úspěšně absolvovala studium na 2. LF UK a děkuje jí za její činnost. Funkcí tajemnice AS UK pověřilo Bc. Terezu Svobodovou, B. A. Předsednictvo AS UK hledá kandidáta/kandidátku na pozici tajemníka/tajemnice AS UK, který/která by měl/měla nastoupit do funkce 1. září 2015. Členové AS UK budou podrobněji informováni v dopise v dalších dnech.


5. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. května a z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 8. června 2015.


6. Předsednictvo AS UK projednalo korespondenci doručenou senátu. Petici studentů z Ústavu bohemistických studií FF UK ze dne 20. května 2015 předsednictvo AS UK postoupilo k projednání petiční komisi AS UK.


7. Předsednictvo AS UK pověřilo místopředsedu Mgr. Martina Holého projednáním nominace člena výboru Ceny Jana Opletala RVŠ ve studentské části AS UK a o zprostředkování této informace RVŠ.


8. Předsednictvo AS UK se rozhodlo, že od 1. října 2015 bude fungovat e-mailová konference AS UK pouze na platformě Google, kterou bude mít ve správě sekretariát AS UK.


9. Předsednictvo AS UK vyjádřilo znepokojení nad množstvím materiálů předkládaných Radou BIOCEV J. M. panu rektorovi mimo předem ohlášené termíny zasedání orgánů UK. Předsednictvo AS UK proto vznese v bodě Různé na zasedání AS UK v pátek 26. června 2015 dotaz plénu, zda se mají tyto materiály dále projednávat mechanismem per rollam dle novely Volebního a jednacího řádu AS UK. J. M. pan rektor informoval PRASUK, že na jednání pléna AS UK 26. června 2015 bude předložen přehled očekávaných bodů k projednání v letních měsících.


10. Předsednictvo AS UK na návrh doc. Mgr. Jaromíra Krejčího, Ph.D., předsedy ediční komise AS UK, schválilo PhDr. Hanu Urychovou za extramurální členku ediční komise AS UK.


11. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Jana Tučka (FHS) podanou dne 15. května 2015. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


12. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci, že Mgr. Věra Ježková (FarmF) ukončila studium. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


13. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci, že MUDr. Danka Humlová (2. LF) ukončila studium. Předsednictvo AS UK žádá hlavní volební komisi o povolání náhradníka.


14. Předsednictvo AS UK projednalo časový plán zasedání pléna AS UK v zimním semestru 2015/2016. Schválení jeho konečné podoby se předpokládá na svém ranním zasedání dne 26. června 2015.


15. Předsednictvo AS UK projednalo program zasedání AS UK, které se bude konat v pátek 26. června 2015.


16. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v období letních prázdnin. Zasedání se bude konat v úterý 11. srpna 2015 od 16.00 a ve středu 2. září od 16.00 v kanceláři AS UK.


17. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat v pátek 26. června 2015 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

MUDr. Danka Humlová


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. června 2016_scan


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám