Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 11. srpna 2015


Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Tomáš Jelínek, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK


1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


2. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o stavu novely vysokoškolského zákona, tzv. technické novely zákona o vědě, o nové výzvě k evropským projektům, o prodloužení stávající výzvy týkající se rekonstrukcí objektů do roku 2019 a o zřízení nové pobočky cizinecké policie pro zahraniční studenty UK v prostorách koleje Komenského. V kolegiu rektora byly diskutovány například juniorská univerzita nebo přerozdělení gescí jednotlivých jeho členů po odchodu prorektora prof. Štecha. Novou členkou kolegia se stala prof. Wildová, která bude mít na starost koncepci studia, kvalitu vzdělávání a akreditace. Problematiku SISu převezme doc. Králíčková. Vzhledem k vytížení Dr. Němcové Tejkalové na fakultě převezme část její agendy týkající se Kolejí a menz prof. Lášek a agendu týkající se e-learningu a spolků MUDr. Fontana. Dr. Němcová Tejkalová bude mít nadále na starost záležitosti studentů se specifickými potřebami. Dále J. M. pan rektor sdělil předsednictvu, že se pracuje na compliance programu UK, s čímž souvisí možná dílčí aktualizace Etického kodexu UK, kterou bude mít na starost pracovní skupina složená ze zástupců KR, AS UK, Etické komise a Vědecké rady.


3. Předsednictvo AS UK osloví senátorky a senátory AS UK s nabídkou účasti v pracovní skupině k možné aktualizaci Etického kodexu UK. Ze zájemců vybere Předsednictvo AS UK na svém zasedání dne 2. září 2015 dva členy komise.


4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti práva cesty k tíži pozemků parc. č. 493/47 a parc. č. 493/48, k. ú. Libeň, obec Praha, ve prospěch Ing. Jany Soběslavské. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím písemného sdělení předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.


5. Předsednictvo AS UK projednalo Smlouvu o dílo na stavební práce pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „UK – Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni“. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím písemného sdělení předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.


6. Předsednictvo AS UK odvolalo k 31. srpnu 2015 Terezu Svobodovou z funkce tajemnice AS UK a jmenovalo k 1. září 2015 do funkce tajemnice AS UK Elišku Kryčerovou. Předsednictvo AS UK děkuje Tereze Svobodové za její dosavadní činnost.


7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena legislativní komise AS UK Jakuba Horkého.


8. Předsednictvo AS UK schválilo Lukáše Kostínka řádným členem legislativní, studijní, ekonomické, sociální, ediční a petiční komise AS UK.


9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 2. září v 16 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Tereza Svobodová
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám