Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 2. září 2015


Přítomní členové předsednictva:


Zuzana Červinková, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, František Zahálka


Přítomní hosté:


Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Tomáš Jelínek, kancléř UK

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Martin Kuthan, předseda ekonomické komise AS UK

Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK


1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání, které proběhlo dne 11. srpna 2015.


2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


3. J. M. pan rektor informoval předsednictvo AS UK o stavu novely vysokoškolského zákona. Následně J. M. pan rektor spravil předsednictvo o vydání výroční zprávy UK. V závěru J. M. pan rektor obeznámil předsednictvo se stavem projednávání principů rozpočtu na rok 2016. O termínech a podrobnostech jejich projednání v Ekonomické komisi AS UK bude členy AS UK informovat její předseda Mgr. Martin Kuthan. Ph.D.


4. Předsednictvo AS UK delegovalo Mgr. Romana Šolce, Prof. PhLic. Vojtěcha Novotného Th.D. jako členy pracovní skupiny pro aktualizaci Etického kodexu UK, která bude složena za zástupců KR, AS UK, Etické komise UK a Vědecké rady UK.


5. Předsednictvo AS UK projednalo dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 8. 2013 uzavřené mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzitou Karlovou v Praze jako objednateli na straně jedné a společnostmi Zlínstav a.s. a POZIMOS a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Biotechnologického a biomedicínského centra AV ČR a UK ve Vestci – BIOCEV“. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.


6. Předsednictvo AS UK projednalo Smlouvu o úplatném zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci projektu BIOCEV. Materiály byly předloženy Ekonomické komisi, která prostřednictvím svého předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.


7. Předsednictvo AS UK projednalo a následně schválilo termín 25. - 26. listopadu pro konání řádných voleb pro období 2016-2019 na dalších součástech UK. Předsednictvo stanovilo a schválilo složení Dílčí volební komise pro volby na dalších součástech UK do AS UK: Mgr. Martin Holý, Mgr. Roman Šolc, Petr Urválek, Mgr. Jan Ráfl a Antonie Křížová.


8. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 13. října v 16 hod. na sekretariátu AS UK.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UKZapsala: Eliška Kryčerováke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám