Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 12. května 2015Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 12. května 2015
Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF),ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), Mgr. Zdeněk Pressl(ÚJOP), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Jan Horejsek(1. LF)
Omluveni: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (FF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. (LF P), prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. (FarmF), doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Jan Málek (FSV), Jakub Polách (3. LF), prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1. LF), PhD. Josef Stracený, CSc, (PedF), Ing. et Ing. Jiří Polívka (LF P), MUDr. Josef Fontana(3. LF), Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (FHS), PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV),doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF)
Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Danka Humlová (2. LF)
Návrh programu:


1. Právní jednání


2. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku


3. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK


4. Nominace do kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů


5. Různé1. Právní jednání
a) Darovací smlouva na převod pozemků v areálu SC Hostivař6-0-0b) Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo ze dne 07. 09. 2012 uzavřené mezi Univerzitou Karlovou v Praze jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Metrostav a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. jako zhotoviteli na straně druhé na výstavbu „Výukového a výzkumného centra Univerzity Karlovy v Hradci Králové6-0-0c) Smlouva o dílo v rámci veřejné zakázky "Laboratorní nábytek a digestoře" v rámci projektu BIOCEV7-0-0d) Smlouva o zřízení služebnosti užívacího práva v objektu CDMS Krystal7-0-0


Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložená právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.

2. Návrhy opatření rektora ke správě nemovitého majetku
Návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku ve vlastnictví UK v Praze do správy LFP

Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK v Praze do správy PřF


Návrh Opatření rektora o svěření nemovitostí ve vlastnictví UK v Praze do správy Kolejí a menz
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy opatření rektora a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.”7-0-0
3. Návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UKNávrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala návrh na čerpání mimořádného příspěvku pro UK a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.7-0-04. RůznéNominace do kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů
Ekonomická komise se dohodla, že o kandidátovi bude jednat na příštím zasedáním a do té doby vyzve emailem členy komise, aby psali své nominanty.


Zápis ze zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 12. května 2015Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám