• Zaměstnanci
  • Prohlášení k zákonu o trestní odpovědnosti

Prohlášení k zákonu o trestní odpovědnosti

PROHLÁŠENÍ K ZÁKONU O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
 


V zájmu Univerzity Karlovy v Praze, jejích zaměstnanců a všech členů akademické obce jako hrdých nositelů hodnot a tradic této instituce, ve snaze rozvíjet Univerzitu Karlovu v Praze jako centrum vědy a vzdělanosti střední Evropy a v souvislosti s budováním trestněprávního compliance systému vydávám toto
p r o h l á š e n í :


Čl. 1


                                                           Základní prohlášení                      


1. Univerzita Karlova v Praze (dále též jen „univerzita“) netoleruje jakoukoli formu trestné činnosti. Snaha o předcházení trestní odpovědnosti univerzity je nedílnou součástí akademických hodnot, vytvářejících důstojné univerzitní prostředí.


2. Univerzita přijímá program ochrany před trestní odpovědností (trestněprávní compliance systém), jehož součástí je přijetí nových vnitřních opatření univerzity a dalších kroků především preventivního charakteru.


Čl. 2


Trestněprávní compliance systém


1. Trestněprávní compliance systém (dále též jen „compliance systém“) univerzity byl vytvořen zejména k předcházení trestné činnosti, a dále k podpoře fungující kontroly nad dodržováním povinností všech členů akademické obce. V rámci compliance systému byly provedeny i kroky k zamezení nebo minimalizaci případných následků spáchané trestné činnosti. Univerzita vypracovala svůj compliance systém ve spolupráci s odborníky tak, aby byly v co nejvyšší míře naplněny požadavky na nezávislost, odbornost a specializaci.


2. Compliance systém jako soubor opatření k předcházení trestní odpovědnosti univerzity není pouze jednorázovým krokem, ale systémem pro kontinuální snahu o ochranu univerzity před její trestní odpovědností.


3. Východiskem compliance systému je Etický kodex. Na Etický kodex bezprostředně navazují další vnitřní opatření a dokumenty, zejména „Zásady proti korupčnímu jednání“ a „Základní principy zadávání veřejných zakázek“. Zárukou aktualizace compliance systému, garantujícího systematickou ochranu univerzity před trestní odpovědností, je dokument s názvem „Compliance program.“


4. Compliance systém univerzity byl vytvořen s ohledem na specifika univerzity jako právnické osoby veřejnoprávního charakteru, tvořící duševní hodnoty a vzdělávající a vychovávající nejnadanější členy společnosti.
Čl. 3


Základní principy předcházení trestní odpovědnosti


1. Představitelé univerzity, její zaměstnanci i studenti a osoby v obdobném postavení jednají poctivě a vyvíjejí veškerou snahu, kterou lze po nich spravedlivě požadovat, k předcházení trestného jednání fyzických osob, které by se mohlo univerzitě přičítat ve smyslu ustanovení § 8 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.


2. Univerzita bude nadále vykonávat veškerou svou činnost ve veřejném zájmu a v souladu s právními předpisy České republiky a podporovat zejména rozvoj a upevňování základních práv a svobod. Univerzita jako právnická osoba veřejného práva může svou pravomoc uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví, a zároveň musí respektovat právo každého člověka, kterému lze něco zakázat nebo přikázat jen zákonem.


3. Compliance systém univerzity musí být založen na jeho dlouhodobém budování při dodržení požadavku srozumitelnosti norem a adekvátnosti ve vztahu k reálně hrozícímu riziku vzniku trestní odpovědnosti.


4. Jako základ prevence chápe univerzita kvalitní personální politiku. Univerzita proto například podporuje slušné pracovní prostředí svých zaměstnanců, organizuje pravidelná školení a podporuje zvyšování odborné kvalifikace a morální integrity představitelů univerzity a zaměstnanců, včetně osob v obdobném postavení.


Čl. 4


Kontrola a řízení rizik


1. Univerzita podporuje otevřenou a rychlou komunikaci na všech úrovních, aby mohlo docházet k včasné identifikaci a následnému řešení případných trestněprávních a jiných problémů. Zaměstnanci nebo osoby v obdobném postavení by měli svým nadřízeným oznamovat všechna zjištění, která mohou o takových problémech svědčit. Se svými podněty se mohou obracet i přímo na právní odbor rektorátu univerzity.            V Praze dne 18. září 2015

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


rektor Univerzity Karlovy
Poslední změna: 22. leden 2018 00:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám