Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK 9. listopadu 2015


Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK dne 9. listopadu 2015
Přítomní členové předsednictva:


Zuzana Červinková, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Roman Šolc, Martin Holý, František Zahálka


Přítomní hosté:


Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK


prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj UK


MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK


Ing. Ivan Mikula, Ph.D., proděkan pro rozvoj 1. LF UK


Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK
1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání, které proběhlo dne 13. října 2015.


2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou poštou.


3. Proděkan pro rozvoj fakulty 1. LF Ing. Ivan Mikula, Ph.D. informoval o průběhu veřejné zakázky a následně ubezpečil předsednictvo AS UK o ověření a konzultaci právních aspektů kupní smlouvy na Dodávku preklinického CT / PET / SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence / luminiscence / radioizotopová detekce) se společností BrukerBioSpin MRI GmbH, které budou pořizovány v rámci projektu 1. LF (OP VaVpI 3.4), s externí advokátní firmou.


4. Předsednictvo AS UK projednalo po delší debatě záměr podepsat kupní smlouvu na Dodávku preklinického CT / PET / SPECT a optického zobrazovače (RTG / fluorescence / luminiscence / radioizotopová detekce) po odmítnutí vítěze Canberra-Packard, s.r.o. s další společností v pořadí BrukerBioSpin MRI GmbH, které budou pořizovány v rámci projektu 1. LF (OP VaVpI 3.4). Materiály byly předloženy Ekonomické komisi AS UK, která prostřednictvím písemného sdělení předsedy Mgr. Martina Kuthana, Ph.D. vyjádřila kladné stanovisko a materiály doporučila předsednictvu AS UK ke schválení. Předsednictvo AS UK vyjádřilo kladné stanovisko k tomuto návrhu smlouvy.


5. Předsednictvo AS UK doporučuje k projednání ve Správní radě UK doplnit právní stanovisko externího odborníka na veřejné zakázky.


6. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 1. prosince v 17 hod. na sekretariátu AS UK.


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


předseda AS UK
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK 9. listopadu 2015 scan
Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám