Zápis z mimořádného zasedání ekonomické komise AS UK ze dne 19. října 2015Zápis ze zasedání EKONOMICKÉ komise AS UK ze dne 19. října 2015
Přítomni: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D. (PřF), ThDr. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV), doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Zuzana Moťovská (3. LF), Jan Málek (FSV), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Lukáš Kostínek (PF), prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. (PřF), ThLic. Petr Šimůnek (EO RUK)
Hosté: Ing. Miroslava Oliveriusová (kvestorka UK), Eliška Kryčerová (PedF), J.M.pan rektor Tomáš Zima, RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř)
Návrh programu:1. Návrhy vnitřních předpisů UK (Návrh dílčí změny Statutu, přílohy č. 8 Statutu, Pravidel pro správu majetku)


2. Posunutí termínu vratky mimořádného příspěvku


3. Právní jednání


4. Různé1. Návrhy vnitřních předpisů UKa) Změna Statutu UK Praze 9-0-0b) Změna Přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze 9-0-0
c) Změna Pravidel pro správu majetku Změna Pravidel hospodaření (příl. č. 8 Statutu) 9-0-0
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy na změny a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.
2. Posunutí termínu vratky mimořádného příspěvkua) Prodloužení termínu vratky mimořádného příspěvku poskytnutého fakultám na předfinancování projektů v rámci výzvy 3.4 OP VaVpI z 30. 11. 2015 na 31. 3. 2016 u FTVS, na 31. 5. 2016 u FSV a na 30. 4. 2016 u částky ve výši 5 mil. Kč u ETF.  9-0-0b) Navýšení půjčky pro FSV z původních 6 mil. Kč o dalších 1,5 mil. Kč. 9-0-0
c) Použití mimořádného příspěvku pro UK ve výši 1 187 tis. Kč na kofinancování odkupu pozemků 493/16 a 4110/3 v k. ú. Praha 8 – Libeň v souvislosti s rekonstrukcí Menzy 17. listopadu pro FHS.  6-0-3
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložené návrhy a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.
3. Právní jednánía) Kupní smlouva na převod nemovitostí UK v Brandýse nad Labem 8-0-0b) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – horkovodu Větrník- k tíži pozemků parc. č. 3540/2, 3540/3, 3610/5 a 3765/8 v k.ú. Břevnov, obec Praha ve prospěch Pražská teplárenská LPZ, a.s. 8-0-0c) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice- k tíži


pozemku parc. č. 1890, jehož součástí je objekt č.p. 478, v k.ú. Nové Město, obec Praha ve prospěch PREdistiribuce, a.s. 8-0-0d) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – trafostanice- k tíži


pozemku parc. č. 3543/6, jehož součástí je stavba bez č.p. a č.e., v k.ú. Břevnov, obec Praha ve prospěch PREdistiribuce, a.s. 8-0-0e) Smlouva o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 11645/19, 11645/23, 11645/30 a 11645/31 v k.ú. Plzeň, obec Plzeň ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 8-0-0f) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha ve prospěch P3ny Net s.r.o.   8-0-1
Návrh usnesení:


„Ekonomická komise AS UK projednala předložená právní jednání a vyjadřuje k nim kladné stanovisko.
4. RůznéNominace do kontrolní komise podle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů
Ekonomická komise se dohodla, že kandidát může být kterýkoliv člen z akademické obce a znovu vyzve emailem členy Ekonomické komise, aby psali své nominanty do 22. října 2015. ”


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. požádal o zjištění průměrné mzdy na odborech rektorátu.


Ing. Miroslava Oliveriusová uvedla podrobný výčet.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. požádal o zajištění prodlužovacích kabelů do zasedacích místností.


Ing. Miroslava Oliveriusová vyjádřila kladné stanovisko.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. se zeptal na udržitelnost projektů a kofinancování v rámci OPVV.


Ing. Miroslava Oliveriusová odpověděla, že tato věc je v řešení.


Mgr. Cyril Brom, Ph.D. se zeptal, zda bude začleněn AS UK do kofinancování.


Ing. Miroslava Oliveriusová souhlasila s tím, že se jedná o předčasnou tématiku.Zapsala:


Eliška Kryčerová, tajemnice Akademického senátu UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám