Zápis ze zasedání sociální komise 7. října 2016Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 7. října 2015
Přítomni: Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Veronika Matějová (PedF), Dalibor Neckář (PedF), Daniela Čechová (PedF), Jan Málek (FSV), Bc. Tomáš Bederka (PedF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Petra Kňažeková (1. LF), Mgr. Jan Kříž (PřF), Miroslav Kyselica (3. LF), Daniel Steindler (PF)


                                                                                                                                             


Omluveni: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph. D. (HTF), Veronika Trtková (PF), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), MUDr. Barbora Fišárková,Ph.D. (2. LF), Mgr. David Hurný (PřF), Bc. Karel Chlouba (FHS), Lukáš Kostínek (PF), Kristýna Kučerová (1. LF), Jan Kukla (PřF), PhDr. Alice N. Tejkalová, Ph.D. (členka KR)
Hosté: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (J.M. pan rektor), RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř), doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Ing. Jan Macoun (ředitel KaM), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), Jiří Pilip (FF), Mgr. Samuel Zajíček (FF), Jakub Polách (3. LF), Bc. Jan Kretschmer (PřF), Eliška Kryčerová (PedF)

1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 19. června 2015


2. Vymáhání poplatků za studium


3. Koleje a menzy


a) Ceny za služby dle OŘ 17/2015


b) Informace z Rady KaM


1. Zapojení studentů do studentské asistence


2. Žádost o pravidelnou finanční podporu


a) Studentská unie UK (172 000 Kč)


1. Žádosti o jednorázovou finanční podporu


a) Studentský Jarmark (120 000 Kč)


b) AlbertOFF Open Air 2015 (70 000 Kč)


1. Různé


a) OR – statut stipendia Václava Havla


b) OR- Vybírání úhrad za úkony


c) Stipendia pro dobrovolníky pomáhající na Balkáně

1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 19. června 2015


Schváleno tichým souhlasem.
2. Vymáhání poplatků za studiumMgr. Samuel Zajíček (FF) informoval sociální komisi o průběhu komunikace a stanovisku AS FF UK.
J.M. pan rektor prezentoval v této souvislosti materiály o současném stavu vymáhání poplatků od studentů.
Mgr. Samuel Zajíček (FF) poukázal na  fakt, že se již v této době dlužné částky vymáhají.
J.M. pan rektor prokázal nižší účinnost dosavadního způsobu, podtrhl nadměrnou administrativní zátěž pro UK a zdůraznil potřebu kvalitních materiálů od jednotlivých fakult, včetně vstřícného postupu ze strany UK ve věci prominutí či splátkového kalendáře.
Mgr. Samuel Zajíček (FF) souhlasil a rozvedl problematiku dat v SISu z roku 2006, která se již řeší. J.M. pan rektor zmínil potřebu dohledatelnosti co nejvíce informací vzhledem k povinnému archivování 50 let.
Mgr. Samuel Zajíček (FF) vyjádřil obavy nad údaji uvedenými v papírové a elektronické podobě. J.M. pan rektor konstatoval, že tato skutečnost je primárně v rukou jednotlivých fakult a tato tématika bude probrána blíže na dalším zasedání AS UK, které proběhne 23. října 2015.
Mgr. Miroslav Makajev (PF) provedl souhrnný výčet pozitivních a negativních faktorů stávajícího a navrhovaného vymáhání poplatků za studium. Následně se dotázal zda-li je to pro univerzitu skutečně tak velký přínos. J.M. pan rektor uvedl souhrn kladných argumentů, které vedou především skrze vyšší efektivitu a úbytku administrativní zátěže pro univerzitu, která je nákladná po časové i finanční stránce. Dále zdůraznil,  že tímto způsobem vymáhají již i jiné školy.
Mgr. Miroslav Makajev (PF) se dotázal zda jsou ve smlouvě řešeny i postupy v případě, že to bude nevymahatelné. Doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti) odpověděla, že je znění upraveno tak, aby nebyly žádné nároky ze strany univerzity.
Mgr. Samuel Zajíček (FF) se zeptal na časovou prodlevu mezi jednotlivými výzvami. J.M. pan rektor uvedl, že se jedná o vlastní proceduru 4 dopisů. Od prvního dopisu se stanoveným poplatkem by se mělo jednat o 3-9 měsíců. V případě vyskytnutí se sociálního problému, je univerzita ochotna vyjít vstříc a postupovat lidsky. RNDr. Tomáš Jelínek (kancléř) doplnil, že student má dostatek času k prokázání.
Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK bere na vědomí informace J.M. pana rektora ve věci vymáhání poplatků za studium."


Počet hlasů: 9-0-1
3. Koleje a menzy
a) Ceny za služby dle OŘ 17/2015


Předseda Sociální komise AS UK Mgr. Peter Korcsok (MFF) informoval členy Sociální komise o nespokojenosti KR 17. listopadu s Opatřením ředitele č. 17/2015: Ceny za služby a požádal o výklad Ing. Jiřího Macouna, ředitele  KaM.Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, popsal členům Sociální komise AS UK proces komunikace mezi Kolejemi a menzami a Grémiem předsedů KR. Konstatoval, že se jednalo o nedorozumění, přičemž Koleje a menzy učinily ze své strany kroky i nad rámec svých uložených povinností. V závěru podotkl, že je ochota dojít k dohodě.Mgr. Miroslav Makajev (PF) doplnil a blíže rozvedl problematiku veřejné podpory.
b) Informace z Rady KaM


Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, informoval členy Sociální komise AS UK  o průběhu a výsledku soutěže kuchařů KaM. Zvítězila menza Arnošta z Pardubic. Dále nastínil snahu o vytvoření tradice této soutěže. V otázce na projekt pokrytí prostor kolejí a menz sítí eduroam uvedl, že je v procesu veřejná zakázka, která by měla být zrealizována do konce roku.
Mgr. Miroslav Makajev (PF), delegát SK v Radě KaM, informoval sociální komisi AS UK o vývoji rekonstrukce a úpravy studentské koleje Hvězda. V současné době se nenašel jediný subjekt, který by řádně splňoval formální a obsahové podmínky, pročež proběhne příprava nového výběrového řízení, a o dalším vývoji bude Sociální komisi AS UK informovat.


4. Zapojení studentů do studentské asistence
Předseda Sociální komise AS UK Mgr. Peter Korcsok (MFF) informoval o dopisu PhDr. Alice N. Tejkalové, Ph.D. člence kolegia rektora a navrhl přeřadit tento bod z důvodu její nepřítomnosti na následující jednání na vlastní žádost PhDr. Alice N. Tejkalové, Ph.D. 


Schváleno tichým souhlasem.5. Žádost o pravidelnou finanční podporua) Studentská unie UK (172 000 Kč)
Daniel Steindler (PF) informoval Sociální komisi AS UK o průběhu zaslání žádosti o pravidelnou finanční podporu. Dále prezentoval přehled jednotlivých položek z předloženého rozpočtu Studentské unie UK v rámci žádosti o pravidelnou finanční podporu.


Předseda Sociální komise AS UK Mgr. Peter Korcsok (MFF) upozornil, že lze poskytnout takto podanou žádost o pravidelnou finanční podporu pouze v případě přesahuje-li předpokládaný počet členů 250.
Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK žádá AS UK o výklad čl. 2 odst. 2 Opatření rektora č. 13/2015 (Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů), konkrétně o zodpovězení otázky, zda se v případě, kdy členem žadatele je jiný spolek, jako "členové" pro účely tohoto článku počítají rovněž členové členského spolku žadatele."


Počet hlasů: 9-0-1
Mgr. Miroslav Makajev (PF) se dotázal se na smysl Studentské unie UK. Daniel Steindler (PF) rozvinul myšlenku unifikace spolků působících napříč celou Univerzitou Karlovou, jejich výrazně vyšší šance při snaze dosáhnout lepších možností realizace, získávání podpory a prezentace díky Studentské unii UK. Poukázal, že Studentská unie je schopna fungovat i jako platforma, která snáze nachází různé možnosti řešení problémů a kompromisů zásluhou různorodosti zastoupených spolků a otvírá tak nové možnosti.
Jiří Pilip (FF) v této souvislosti prezentoval projekt Daruj krev, poukázal na další mimopražské projekty spojené se Studentskou unii UK, která tak funguje i celorepublikově. Zdůraznil, že Studentská unie provedla novelizaci ve svých stanovách a možnosti pomoct jednotlivým spolkům i s legislativní problematikou. Upřesnil, že v souvislosti s novým vedením vstoupily do Studentské unie nové spolky a další se chystají vstoupit v dohledné době. Dodal, že současný počet členských spolků činí 32.
Jan Málek (FSV) se dotázal, co lze očekávat od informační brožury, kterou chce Studentská unie UK zrealizovat. Daniel Steindler (PF) blíže specifikoval obsah, který bude zahrnovat široké možnosti prezentace jednotlivých členských spolků a Univerzity Karlovy.
David Pavlorek (FF) doplnil na příkladech dosavadní prezentaci UK na jednotlivých akcí, kterých se Studentská unie UK zúčastnila, a podtrhl, že je žádáno, aby Studentská unie UK byla do jisté míry i tváří univerzity. Dále uvedl, že propagační materiály jsou nedostačující a v současné době zastaralé, a proto je potřeba je aktualizovat.
Jan Málek (FSV) se dále dotázal na důvod pozastavení financování v minulém roce. David Pavlorek (FF) konstatoval, že na žádost paní kvestorky měla být provedena kontrola dvou historických projektů, přičemž prodleva dodání podkladů o hospodaření z těchto projektů, byla důvodem, jež vedla k pozastavení. Dodal, že veškeré materiály nicméně dodány byly a žádosti byly řádně proplaceny.
MUDr. Josef Fontana (3. LF) upozornil na potřebu doložitelného hospodaření. David Pavlorek (FF) souhlasil, zmínil audit a poukázal na problematiku zpětného dohledávání dokumentů, od kterých uběhlo vícero let.
Jan Málek (FSV) se zeptal, jaké kroky budou podniknuty k tomu, aby Studentská unie UK zabránila fluktuaci ve vedení. Daniel Steindler (PF) uvedl, že takové kroky byly již učiněny a na dalších jsou již v procesu. Uvedl, že hodlá přenést pozitivní zkušeností ze studentského spolku VŠEHRD, dále znovu zmínil fakt o vstoupení a znovu vstoupení dalších spolků do unie v dohledné době. Celkově zakončil svůj projev zmínkou o pozvednutí důvěry Studentské unie UK, ke kterému postupně dochází.
Jiří Pilip (FF) doplnil blíže, že důvěru podněcuje Studentská unie UK maximální snahou o vytvoření funkčnosti a transparentnosti, komunikací s jednotlivými studentskými spolky a konsensuální podporou spolků.
David Pavlorek (FF) deklaroval dále změny i na nových stanovách odhlasovaných v červnu 2015 včetně kladného stanoviska k tomuto kroku od J.M. pana rektora. Zároveň uvedl garanci parity ve smyslu zastoupení různých fakult v Radě Studentské unie UK. Kontrolu univerzitou, kdy v říjnu po konzultaci se senátem, budou jmenováni 2 členi z AS UK do Kontrolní komise pro SUUK. Mgr. Miroslav Makajev (PF) upozornil, že dle jeho názoru je to v rozporu s povahou studentského spolku a dále se zeptal, zda tyto kroky byly řádně posouzeny.
David Pavlorek (FF) vyzvedl v této souvislosti snahu o posílení vzájemné vazby vůči univerzitě, dále uvedl, že tyto kroky byly projednávány se spolky v dostatečně dlouhém časovém období a dospělo se k názoru, že to je to řešení, které je zapotřebí a které povede k lepší transparentnosti a považuje jej za legitimní právo univerzity.
Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi vyhovět žádosti SUUK o pravidelnou finanční podporu v nejvyšším možném rozsahu tak, jak to umožňuje ust. čl. 2 odst. 1. a 2. Opatření rektora č. 13/2015 (Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů) a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze podle následného výkladu AS UK."


Počet hlasů: 9-0-11. Žádosti o jednorázovou finanční podporua) Studentský Jarmark (120 000 Kč)


Daniel Steindler (PF) společně s Jiřím Pilipem (FF) představili projekt Studentský Jarmark.


MUDr. Josef Fontana (3. LF) požádal o upřesnění množiny lidí, na kterou je tento projekt cílený. Jiří Pilip (FF) jasně uvedl množství přesahující 1000 lidí včetně znevýhodněných osob. Bc. Tomáš Bederka (PedF) upozornil, že i přes letošní nepřízeň počasí uvedené skutečnosti Jiřího Pilipa jsou adekvátní běžným reáliím této akce.
Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu projektu Studentský Jarmark v plném rozsahu tak, jak to umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření rektora č. 13/2015 (Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů) a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze."


Počet hlasů: 8-0-2
b) AlbertOFF Open Air 2015 (70 000 Kč)


Bc. Jan Kretschmer (PřF) společně s Jakubem Poláchem (3. LF) představili projekt AlbertOFF Open Air 2015.
Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi vyhovět žádosti o jednorázovou finanční podporu projektu AlbertOFF Open Air 2015 v plném rozsahu tak, jak to umožňuje ust. čl. 3 odst. 1. Opatření rektora č. 13/2015 (Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů) a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze."


Počet hlasů:  9-0-11. Různé
a) OR – statut stipendia Václava Havla


J.M. pan rektor představil Sociální komisi AS UK statut stipendia Václava Havla.


Mgr. Miroslav Makajev (PF) navrhl připojit doplnění s popisem obsahu žádosti. J.M. pan rektor podpořil návrh Mgr. Miroslava Makajeva. RNDr. Tomáš Jenínek (kancléř) se přiklonil ke stanovisku Mgr. Miroslava Makajeva a věc doplní.
Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko ve věci opatření rektora Statut stipendia Václava Havla ve znění projednané modifikace."


Počet hlasů: 9-0-1
b) OR – Vybírání úhrad za úkony
J.M. pan rektor informoval Sociální komisi AS UK o prováděných úpravách ve věcném záměru opatření rektora v čl. 34 Úhrada vybíraná za některé úkony od studentů ve věci Vybírání úhrad za úkony od studentů Univerzity Karlovy v Praze ve prospěch studentů.
Mgr. Miroslav Makajev (PF) se dotázal na existenci poplatku za vystavení náhradního dokladu o studiu přičemž uvedl paralelu s občanským průkazem. Považuje za logické, aby tam byl. RNDr. Tomáš Jenínek (kancléř) uvedl, že v této souvislosti je první vydání náhradního dokladu zdarma.
Mgr. Miroslav Makajev (PF) navrhl v souvislosti s problematikou správního soudu, aby bylo zváženo postupovat obdobně i ve vydávání těchto studentských průkazů.
Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko ve věci opatření rektora čl. 34 Úhrada vybíraná za některé úkony od studentů."


Počet hlasů: 7-0-3c) Stipendia pro dobrovolníky pomáhající na BalkáněPředseda Sociální komise AS UK Mgr. Peter Korcsok (MFF) informoval o dopisu Mgr. Jana Kundráta (MFF), kde se dotázal, zda má UK má zájem projevit vůči dobrovolníkům na Balkáně stejně vstřícný přístup jako na Masarykově univerzitě v Brně.
J.M. pan rektor odpověděl, že na rozdíl od MU v Brně, kde jsou prostředky centralizovány na rektorátu, na Univerzitě Karlově v Praze mají tyto skutečnosti ve své kompetenci jednotlivé fakulty a je tedy rozhodnutím jejich děkanů, zda studentům vyjdou formou mimořádných stipendií vstříc. Nicméně zdůraznil ochotu zaslat dopis jednotlivým děkanům s žádostí, aby vyšli v této věci vstříc.
Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Mgr. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám