Zasedání ze sociální komise ze dne 7. prosince 2015

Přítomni:Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Miroslav Makajev (PF), Veronika Matějová (PedF), Dalibor Neckář (PedF UK), Jan Málek (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Petra Kňažeková,Mgr. Jan Kříž (PřF), Miroslav Kyselica (3. LF UK), Daniel Steindler ( PF)

                                                                                                                                             

Omluveni:PaedDr.Nataša Mazáčová, Ph. D. (HTK UK), Veronika Trtková (PF UK), Ing. Zdeněk Bureš (LF HK) ,MUDr. Barbora Fišárková,Ph.D. (2. LF UK), Mgr. David Hurný (PřF),Bc. Karel Chlouba (FHS), Lukáš Kostínek (PF UK), Kristýna Kučerová (1. LF), Jan Kukla (PřF UK)


Hosté:doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti),Ing. Jan Macoun (ředitel KaM), Doc. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Bc. Michal Zima (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF UK), Jiří Pilip (FF UK), Mgr. Samuel Zajíček (FF UK), Jakub Polách (3. LF UK), Bc. Jan Kretschmer (PřF UK), Eliška Kryčerová (PedF UK)


1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 7. října2015

2. Zapojení studentů do studentské asistence

3. Koleje a menzy

a) Volba nových delegátů do Rady KaM

b) Informace z Rady KaM

4. Žádosti o jednorázovou finanční podporu

a) Mikulášský debatní turnaj, Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy (10 000 Kč)

b) Romula sive Pentameron Romanum, LVPA (23 000 Kč)

c) Muzejní noc na Kampě, VŠEHRD (21 000 Kč)

d) Majáles (80 000 Kč)

e) Humanitární pomoc uprchlíkům v Řecku studenty Univerzity Karlovy v Praze, CommonLaw Society (30 000 nebo 60 000 Kč)

5. Různé


ad 1. Schválení zápisu ze zasedání sociální komise ze dne 7. října 2015


Schváleno tichým souhlasem.


ad 2. Zapojení studentů do studentské asistence


PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., členka kolegia rektora, odprezentovala informace k Informačnímu a poradentskému centru.


Návrh usnesení:


Sociální komise AS UK podporuje studentskou asistenci pro studenty se speciálními potřebami."


Počet hlasů: 12-0-0


ad 3. Koleje a menzy


a) Informace z Rady KaM

Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, informoval členy sociální komise AS UK, proces plánování investiční akce pro rok 2016, dále zmínil střednědobý plán na rozvoj kolejí a menz, zateplení koleje v Plzni, zavádění wifi a soutěží UVT. Dále zmínil, že v Budeči rekonstrukce. Následně informoval i novinkách v souvislosti s menzami kdy byla navázána spolupráce s pedagogickou fakultou a na právnické menze proběhne revitalizace v roce 2016. Následně se rozhovořil o prvním ročníku kuchařské soutěže, kdy je zájem pokračovat v dalším roce a posunout výše soutěž a zapojit do účasti více univerzit a vysokých škol i mimo ČR. Zájem je i zahraničí: Slovensko a Německo, kde byly navázány dobré kontakty.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, otevřel diskuzi.

Dotazy vznesl Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Josef Fontana (3. LF) a Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise. Ing. Jiří Macoun, ředitel KaM, jim na jejich dotazy odpověděl.


b) Volba nových delegátů do Rady KaM

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, informoval členy sociální komise o kandidátech a požádal o tajnou volbu.

Jan Kukla se představil jako kandidát do Rady kolejí a menz.

Michal Zima (PřF) se představil jako kandidát do Rady kolejí a menz.

Jan Musílek byl představen Mgr. Peterem Korcsokem, předsedou Sociální komise.

Mgr. Jan Švadlenka (PřF) byl představen Mgr. Peterem Korcsokem, předsedou Sociální komise.


Složení volební komise:

Dalibor Neckář (PedF)

Martin Holý (HTF)

Lukáš Kostínek (PF)

Petra Kňažeková (1LF)

Předseda volební komise

Lukáš Kostínek (PF)


Volební komise byla schválena:

10-0-3


Výsledek tajné volby:

Jan Kukla 9

Michal Zima (PřF) 8

Jan Musílek 3

Mgr. Jan Švadlenka (PřF) 2ad 4. Žádosti o jednorázovou finanční podporu


a) Mikulášský debatní turnaj, Debatní klub studentů a přátel Univerzity Karlovy (10 000 Kč)

Bedřich Bluma (PF) představili projekt Mikulášský debatní turnaj.


Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, otevřel diskuzi.

Dotazy vznesl Mgr. David Hurný (PřF) a Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise. Bedřich Bluma (PF), jim na jejich dotazy odpověděl.


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Mikulášský debatní turnaj 2015." Počet hlasů: 12-0-1


b) Romula sive PentameronRomanum, LVPA (23 000 Kč)

Martina Vaníková představila projekt Romula sive Pentameron Romanum.

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, otevřel diskuzi.

Dotazy vznesl Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise. Martina Vaníková mu na jeho dotazy odpověděla.


Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi vyhovět žádosti v plném rozsahu tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektu Romula sive Pentameron Romanum." Počet hlasů: 12-0-1


c) Majáles (80 000 Kč) Muzejní noc na Kampě, VŠEHRD (21 000 Kč)

 Jana Fryzelková (FF) představila projekt Majáles.

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, otevřel diskuzi.

Dotazy vznesl Mgr. David Hurný (PřF), Jan Málek (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF) a Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise. Bedřich Bluma (PF), Sára Vidímová (FF) jim na jejich dotazy odpověděla.


Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK vrací žádost a doporučuje k přepracování." Počet hlasů: 12-0-1


d) Muzejní noc na Kampě, VŠEHRD (21 000 Kč)

Adam Zvonař (PF) představil projekt Muzejní noc na Kampě.

Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, otevřel diskuzi.

Podnět na Adama Zvonaře (PF) vznesl, Mgr. Peter Korcsok, předseda Sociální komise, Jan Málek (FSV), Mgr. et Mgr. Martin Holý (HTF) a Lukáš Kostínek (PF). Adam Zvonař (PF) na všechny vznesené dotazy odpověděl.

Návrh podpory v omezené míře:  7-3-1


Korcsok: pro

Fontana: zdržel se

Havelka proti

Holý: proti

Hurný pro

Kostínek : pro

Kňažeková Pro

Kukla: pro

Kyselica: pro

Málek: proti

Neckář: zdržel se

Streindler: zdržel se

Zima: pro


Návrh usnesení:


 „Sociální komise AS UK doporučuje J. M. panu rektorovi vyhovět žádosti v omezeném rozsahu 65%  tak, jak umožňuje ust. čl. 3 odst. 2. a 3. Opatření o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentů č. 13/2015 a podle pravidel podpory zájmové činnosti studentů Univerzity Karlovy v Praze žádost o jednorázovou finanční podporu projektuMuzejní noc na Kampě." Za podmínky dodání listinné podoby.


Počet hlasů: 7-3-3


e) Humanitární pomoc uprchlíkům v Řecku studenty Univerzity Karlovy v Praze, Common Law Society (30 000 nebo 60 000 Kč)


Návrh usnesení:


„Sociální komise AS UK žádost neschválila."


Schváleno tichým souhlasem


ad 5. Různé


V tomto bodu nebyl otevřen žádný podnět k projednání.Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK


Za správnost: Mgr. Peter Korcsok, předseda sociální komise AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám