Zápis ze zasedání Ediční komise 10. června 2015Zápis ze zasedání EDIČNÍ KOMISE ze dne 10. června 2015Přítomni: doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Bc. Tomáš Bederka (PedF), Cyril Brom, Ph.D. (MFF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), RNDr. Štěpán Bojar (ÚVT), MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (2. LF), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Mgr. Martin Holý (HTF), Mgr. Jan Kříž (PřF), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1. LF), Michal Kuk (PF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Daniel Toropila (ÚVT), František Vaňásek (1. LF)Omluveni: Ing. Zdeněk Bureš (LF HK), Jakub Polách (3. LF)Hosté: Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Mgr. Luboš Veverka (MFF), PhDr. Alena Havlíčková (MFF), Mgr. Pavlína Dvořáková (OVV), Petr Urválek (Ústřední knihovna UK), Mgr. Václav Hájek (OVV), Danka Humlová (tajemnice AS UK)Návrh programu: 1. Schválení programu na zasedání ediční komise AS UK ze dne 10. června 2015 2. Schválení zápisu ze zasedání dne 11. prosince 2015, 15. dubna 2015 a 12. května 2015 3. Informace od prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektora pro vnější vztahy 4. Finanční situace kolem nákupu elektronických informačních zdrojů 5. Různé
 1. Schválení programu na zasedání ediční komise AS UK ze dne 10. června 2015


Schváleno tichým souhlasem
 1. Schválení zápisu ze zasedání dne 11. prosince 2015, 15. dubna 2015 a 12. května 2015


Schváleno tichým souhlasem
 1. Informace od prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektora pro vnější vztahy


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy • představil aktivity OVV, které pokrývá propagaci velkého množství univerzitních akcí, včetně tiskových zpráv. Zmínil, že začaly přípravy s kalendářem UK pro nadcházející rok, který bude monotématický, hlavním tématem bude výročí Karla IV. • sdělil, že UK má účet na youtube, kde je již značné množství videí reprezentujících UK • informoval o projektu studyinprague.cz a o připravovaných zahraničních konferencích, kde se bude UK prezentovat • představil nadcházející témata kulatých stolů, např. nejbližší kulatý stůl se bude konat 23. června 2015 v 17:00 kulatý stůl na téma M. J. Hus • 16. - 19. září 2015 bude probíhat Husovská konference, UK spolupracuje s univerzitou v Kostnici • informoval o znovuobnovení ceny Karla IV., o ustavení Správní rady, cena by měla být udělována každý rok, a to vždy v den úmrtí Karla IV. 29. listopadu 2015


Prezentace UK na veletrhu Gaudeamus


Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy • sdělil, že hlavním koordinátorem a organizátorem je IPSC, OVV se stará o PR projektu • UK hledá nový návrh expozice, byli osloveni studenti architektury • rozpočet pro veletrh v Brně v loňském roce byl 1 200 tis. Kč z IPSC a 370 tis. Kč z OVV • UK se bude 6. – 8. října prezentovat na veletrhu Gaudeamus v Bratislavě • informoval o projektu Juniorská Univerzita (ak. semestr 2015/2016, cílovou skupinou jsou studenti středních škol, formou interaktivního programu by se měli studenti po celý semestr setkávat s fakultami UK, projekt je zejména směřován pro humanitní fakulty, OVV má na starosti propagaci)Mgr. Petra Kopplová, šéfredaktorka časopisu Forum UK • informovala o používání grafické šablony webu UK (pro weby fakult, pro KaM, pro cenu Karla IV.) • sdělila, že probíhá úprava webových anglických stránek, rozšiřují se překlady (zejména vnitřní předpisy a opatření rektora)


Diskuze


Mgr. Jan Kříž (PřF) se zeptal, jak se bude postupovat ve zjišťování, kdo z přijatých studentů byl účastníkem veletrhu Gaudeamus. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že budou osloveny jednotlivé fakulty a budou požádány, aby tento průzkum udělaly, budou jim nabídnuty připravené dotazníky.Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal, jestli se UK věnuje zahraničním veletrhům i jinak než skrz projekt studyinprague.cz. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že metodicky v rámci spolupráce univerzit je to studyinprague.cz, ale pracuje na tom i odbor zahraničních vztahů UK.Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) se zeptal na soutěž o nejlepší monografie. Udivilo ho, že většina knih na seznamu monografií je v českém jazyce. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, odpověděl, že seznam monografií jsou podklady, které dostává UK z jednotlivých fakult, pokud by na fakultě byly kvalitní cizojazyčné monografie, tak nepochybuje o tom, že by je fakulty poslaly.Mgr. Daniel Toropila (ÚVT) se zeptal, jak celostátní media přejímají tiskové zprávy UK. Mají o ně media zájem, sledujeme nějaké statistiky? Mgr. Václav Hájek (OVV) odpověděl, že každý den posílá skrz emaily elektronický monitoring, kde je vidět, jak se media zajímají o dění na UK. Slíbil, že monitoring bude posílat i do emailové konference pléna AS UK.Dále probíhala diskuze na téma rozdělení agendy jednotlivých odborů na UK.Usnesení Ediční komise AS UK:


„Ediční komise AS UK žádá vedení UK o výrazné navýšení finančních prostředků na propagační předměty v rámci prezentace na vzdělávacích veletrzích.“ 13-0-0

 1. Finanční situace kolem nákupu elektronických informačních zdrojů

MUDr. Jitka Feberová, Ph.D., ředitelka Ústřední knihovny UK, informovala o finanční situaci kolem nákupu elektronických informačních zdrojů. (Příloha 1 – náklady ÚKUK na elektronické informační zdroje + predikce na roky 2016 a 2017).Usnesení Ediční komise AS UK:


„Ediční komise AS UK doporučuje vedení UK zabývat se situací s financováním elektronických informačních zdrojů a přijmout taková opatření, aby byl zachován přístup k elektronickým informačních zdrojů.“ 11-0-0
 1. Různé

Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF) informoval, že v průběhu projednávání DZ UK 2016-2020 doručil AS UK své připomínky a připomínka ohledně strategickému řízení nebyla do DZ UK zapracována.


Zapsala: Danka Humlová, tajemnice AS UK

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám