Zasedání Ediční komise dne 14. června 2016

Přítomni


Mgr. Jan Kříž (PřF), Mgr. David Hurný (PřF), RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF), Mgr. Tomáš Masařík (MFF), Mgr. Aleš Svoboda (FHS), František Vaňásek (1. LF), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT), MPhDr. Hana Urychová (IPSC)


Omluveni


Ing. Zdeněk Bureš (LF HK),MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. (UK)


Hosté:


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. prorektor pro vnější vztahy,Marta Chromá (PF), Irena Parry Martínková (FTVS), Václav Hájek (RUK), Libor Peltan, Martin Děcký (FSV), Luboš Veverka (MFF), Petra Köpplová (RUK) Martina Ďurdovičová (PF), Eliška Kryčerová (tajemnice AS UK)


Program


  1. Schválení zápisů z předchozího jednání

  2. Problematické paragrafy o blokování webových stránek v zákonu o hazardu

  3. Web UK a fakultní weby

  4. Sociální sítě na UK

  5. Služby poskytované RUK fakultám související s prezentací

  6. Přehled komunikačních kanálů mezi Univerzitou a zaměstnanci / studenty / veřejností.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schválila program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem.


Schválení zápisů z předchozího jednání


Na začátku zasedání Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, přivítal členy a hosty a informoval Ediční komisi o podnětech a připomínkách k zápisu z 1. června 2016. Následně dal hlasovat o návrhu tohoto zápisu z minulého zasedání Ediční komise.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK schválila zápis ze zasedání z 1. června 2016.“

Schváleno tichým souhlasem.


Problematické paragrafy o blokování webových stránek v zákonu o hazardu


Bod uvedl Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK a předal slovo Mgr. Peteru Korcsokovi (MFF).


Mgr. Peter Korcsok (MFF) prezentoval usnesení AS MFF včetně doplňujícího vysvětlení, které vedlo ke vzniku daného usnesení. viz zde


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, navrhl připojení se k nově přijatému zákonu a stanovisku AS MFF a předal slovo PhDr. Jiřímu Peterkovi, aby doplnil informace k danému zákonu.


PhDr. Jiří Peterka (ČTÚ) objasnil podrobnosti vzniku daného zákona a zákon samotný. Dále rozebíral stanovisko MFF UK a seznámil Ediční komisi s nově vzniklým hnutím „Přichází cenzor“.Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Martin Dětský (MFF) odůvodnil přesvědčení, proč by se měla Univerzita Karlova v Praze vyjádřit a podpořit stanovisko AS MFF.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF) vyjádřil nesouhlasné stanovisko k návrhu s tím, že omezení internetu by do jisté míry vhodné bylo. Má dojem, že se jedná o příliš liberální pohled na věc a nepodpořil myšlenku, aby Ediční komise vydávala nějaké stanovisko.


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF) souhlasil s tím, že je vhodné nějakým způsobem regulovat hazard na internetu, upozornil však, že současný návrh je problematický vzhledem k technikáliím a k tomu, že o blokování nerozhoduje soud.


Martin Dětský (MFF) souhlasil s docentem Dolejším, avšak upozornil na to, že je lépe se zabývat tím, jak toto omezení provést na základě občansko-právního a etického hlediska. Poukázal na problematiku tohoto zákona vzhledem k technické nedomyšlenosti navrhovaných opatření.


Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D. (FF) se dotázal, jak k tomu přistupují jiné země.


PhDr. Jiří Peterka (ČTÚ) mu odpověděl, že ve dvou zemích blokování funguje, ale bez výsledku nebo s minimálním výsledkem. V jiných zemích tento zákon neprošel. Naznačil, že se může jednat o konkurenční otázku zahraničních a českých firem.


Návrhy usnesení:

„Ediční komise AS UK vyjadřuje nesouhlas se zněním paragrafů 82 a 84 Zákona o hazardních hrách (sněmovní tisk 578).“

12-0-1 (přijato)


„Ediční komise AS UK vyzývá vedení univerzity, aby podpořilo aktivitu „přichází cenzor.“

7-1-5 (přijato)


Web UK a fakultní weby


Mgr. Jan Kříž předseda Ediční komise AS UK, uvedl bod a předal slovo prof. PhDr. Martinu Kováři, Ph.D., prorektorovi pro vnější vztahy, který prezentoval materiály k uvedené problematice a poděkoval za vstřícný přístup ze strany předsedy Ediční komise. Následně předal slovo Petře Kopplové a Danu Toropilovi.


Petra Kopplová (RUK) a RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (UVT) prezentovali uvedenou problematiku včetně vývoje v poslední době. Uvedli, že je třeba provést úpravy, se kterými souvisí implementace nové vize webu UK. Dále Petra Kopplová (RUK) zdůraznila potřebu zaměřit se na chytré telefony, ty spadají mezi nejpočetnější skupinu, která má zájem o propagaci. Byly uvedeny jednotlivé body s výčtem změn, které je třeba v propagaci provést. Petra Kopplová se zabývala dále otázkou sociálních sítí, které slouží především k pobavení publika. Uvedla, že by byl třeba monitoring a analýza, aby bylo možné plně uchopit tento mediální prostředek. Sdělila, že souhlasí, že je zde prostor pro zlepšení v této oblasti a potvrdila, že v současnosti se při publikaci jednotlivých příspěvků hlouběji nepoužívá analýza sociálních sítí. Zdůraznila, že je snaha o konzultaci s fakultami, kterým univerzita nabízí k dispozici služby fotobanky, aj. prostředky prezentace. Za úspěch považuje zisk ceny Zlatého středníku a také mimořádnou cenu Grand Prix za celkovou tiskovou kvalitu magazínu Forum.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, otevřel rozpravu.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, se dotázal na počet fakultních webů, které využívají DG klienta?


RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (UVT) mu odpověděl, že se jedná o 8 fakult, z nichž 7 využívá aktuální šablonu z roku 2014.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, se zeptal, zda-li jsou plány UK ve vztahu k fakultním webům po stránce sjednocení grafického a technického.


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, uvedl, že by byly rádi, kdyby se fakulty připojily, ale univerzita na to nemá direktivní nástroje. Dále sdělil, že to je o jednání a postupné komunikaci a že se nachází před polovinou procesu určitého sjednocení. Závěrem uvedl, že v nejbližší budoucnosti se direktivní stanovisko neočekává.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, za sebe sdělil, že logo UK je v zásadě nejdůležitější pro PR i v rámci fakult a tedy i celospolečenského vnímání fakult a součástí univerzity. Také apeloval, aby technická implementace sjednocení zůstala volitelná.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, se zeptal na situaci a plány ohledně překladu univerzitního webu do anglického jazyka.


Petra Kopplová (RUK) mu odpověděla, že došlo ke ztrátě odborníka a v současné době se za něj nenalezla adekvátní náhrada. Do konce září by se měla anglická verze webu univerzity upravit s rodilým mluvčím, který zná univerzitní prostředí.


Dále proběhla debata na téma rozličných přístupů k PR na jednotlivých fakultách, během které Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), navrhl, aby došlo ke sdílení know how mezi fakultami, především mezi těmi, které jsou si podobné.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, navrhnul aby se sdílení know-how realizovalo setkáváním - alespoň jednou ročně - osob, které na dané fakultě mají hlavní slovo v určování vize webové prezentace dané fakulty.


Návrhy usnesení:

„Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o současném stavu webů univerzity a fakult a plánech na jejich rozvoj.“

10-0-0 (přijato)


„Ediční komise AS UK doporučuje fakultám, aby se svými webovými stránkami a jejich vizuálním stylem přihlásily k jednotné vizi identity UK.“

9-0-1 (přijato)


„Ediční komise doporučuje, aby technické řešení webových stránek bylo v případě zájmu jednotlivých fakult plně v gesci jednotlivých fakult.“


9-0-1 (přijato)


„Ediční komise AS UK doporučuje uspořádání setkání lidí odpovědných za vize fakultních webů.“


10-0-0 (přijato)


prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, vyjádřil souhlasné stanovisko k návrhu Ediční komise a podpořil veškeré uvedené návrhy na změnu.Sociální sítě na UK


Bod uvedl Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, který s ohledem k tomu, že valná část problematiky byla již prezentována v předchozím bodě otevřel na toto téma rozpravu a dotázal se na personální zajištění v této oblasti správy vnějších vztahů.


Petra Kopplová (RUK) mu odpověděla, že sociální sítě spravuje sama a hledá posilu do svého týmu.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, se dotázal na spolupráci s editory sociálních sítí na jednotlivých pracovištích.


Petra Kopplová (RUK) mu odpověděla, že dříve probíhala setkání a školení, v současné době to bylo z kapacitních důvodů nereálné, avšak do září věří ve změnu k lepšímu.


Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.(PřF) se zeptal jaké sociální sítě Univerzita využívá.


Petra Kopplová (RUK) mu odpověděla, že se jedná o Facebook, Twitter a dříve i LinkedIn. Uvedla, že organické šíření je nízké a vítaný by byl kromě personální podpory i fond, který by zajistil větší dosah informací z Univerzity směrem k široké veřejnosti formou sponzorovaných (placených) příspěvků na Facebooku.


Návrhy usnesení:

„Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o současných aktivitách univerzity na sociálních sítích a plánech na jejich rozvoj.“


10-0-0 (přijato)


„Ediční komise AS UK upozorňuje, že pro kvalitní komunikaci na sociálních sítích je nutné navýšit počet pracovníků zabývajících se danou problematikou, kteří budou náležitě zaplaceni.“


10-0-0 (přijato)


Služby poskytované RUK fakultám související s prezentací


Bod uvedl Mgr. Jan Kříž, Ediční komise AS UK, který předal slovo Petře Kopplové (RUK).


Petra Kopplová (RUK) prezentovala nabídku služeb RUK poskytovanou jednotlivým fakultám. (Např - fotobanka, fotograf, vytváření webů v šabloně UK, spolupráce v rámci sociálních sítí, propagační materiály, případně další dle domluvy).


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK,se zeptal zda-li existuje nějaký (interní) seznam kontaktů na zodpovědné lidi v jednotlivých agendách na RUK a jednotlivých fakultách?


Petra Kopplová (RUK) mu odpověděla, že spolehlivý kontakt je pr@cuni.cz a dále IPSC.


Návrh usnesení:

„Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o současných aktivitách RUK ve věci podpory prezentace fakult a apeluje na dobrou komunikaci a její transparentnost, aby tyto chválihodné aktivity byly efektivně využity.“


10-0-0 (přijato)


Přehled komunikačních kanálů mezi Univerzitou a zaměstnanci/studenty/veřejností


Bod uvedl Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, který předal slovo Petře Kopplové (RUK), která představila koncept UK media v rámci odboru vnějších vztahů.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, koncept UK media podpořil s tím, že je podle něj nutné navýšení personálních kapacit OVV.


Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UK, připomněl usnesení z loňského června, které se zabývalo personálním zajištěním agendy komunikace.


Usnesení Ediční komise z 26. 6. 2015:


„Ediční komise AS UK se dále domnívá, že UK by měla mít definovanou komunikační strategii s ohledem na vnější i vnitřní komunikaci a v návaznosti na ní by mělo dojít k posílení kapacity pracoviště, které bude agendu komunikace zajišťovat.“S ohledem na předešlou související tematiku a již prezentovaná fakta proběhla debata zahrnující upřesnění rozdílů časopisu Forum a webového magazínu iForum a jejich koncepce. Dále debata zahrnovala interní a externí formy komunikace, jako jsou news lettery jejich tvorbu a využití SIS při např. hromadné propagaci či informovanosti studentů o akcích univerzity a fakult (rektorský den aj.).Návrhy usnesení:

„Ediční komise AS UK upozorňuje na zásadní důležitost vnitřní komunikace v rámci univerzity pro vytváření dobrého jména univerzity i pro efektivitu propagačních aktivit a PR.“

10-0-0 (přijato)


„Ediční komise AS UK v návaznosti na své usnesení z 26. 6. 2015 doporučuje zpracování komunikační strategie UK, která by mimo jiné stanovovala cílové skupiny komunikace a způsob jejich oslovení, kompetence jednotlivých pracovišť UK a nároky na personální zajištění s důrazem na dobrou spolupráci všech zainteresovaných, a chce být o dalších krocích průběžně informována.“

10-0-0 (přijato)


„Ediční komise AS UK podporuje koncept UK media v rámci OVV, který by zajišťoval synergii při vytváření obsahu na univerzitní úrovni, a doporučuje vyčlenit dostatečné prostředky pro fungování tohoto konceptu.“

10-0-0 (přijato)Zapsala: Eliška Kryčerová, tajemnice AS UK

Ověřil: Mgr. Jan Kříž, předseda Ediční komise AS UKUsnesení MFF a k tomu související zákony


Znění usnesení MFF ze dne 25. 5. 2016, dostupné z: http://www.mff.cuni.cz/fakulta/as/zapisy/219.pdf:


AS MFF UK chápe důležitost boje proti nelegálnímu hazardu, ale ustanovení navrhovaného zákona o hazardních hrách z roku 2016 jsou snadno zneužitelná pro potlačování svobody projevu na Internetu. AS MFF UK dále upozorňuje, že navržená ustanovení jsou technicky nesmyslná.


AS MFF UK proto vyjadřuje zásadní nesouhlas s následujícími odstavci navrhovaného zákona o hazardních hrách z roku 2016:


§82 (1) Poskytovatelé připojení k internetu na území České republiky jsou povinni zamezit v přístupu k internetovým stránkám uvedeným na seznamu internetových stránek s nepovolenými internetovými hrami.


§84 (1) Seznam nepovolených internetových her vede a o zápisu do něj rozhoduje z moci úřední ministerstvo.


AS MFF UK je toho názoru, že delegace pravomocí, které mohou být zneužity k omezení svobody slova, na zaměstnance konkrétního ministerstva, je obzvláště znepokojivá.


AS MFF UK dále konstatuje, že navrhovaná úprava přinese velmi výrazné náklady na provoz Internetu spojené s nutností filtrování blokovaného obsahu, které navíc bude absolutně neúčinné pro dosažení zamýšleného cíle legislativní úpravy (tj. potlačení nelegálního hazardu na Internetu), neboť bude snadné jej technickými prostředky obejít.


Potlačování nelegálního hazardu je vhodné provádět ekonomickými prostředky (např. blokováním plateb na účty příslušných právnických osob), nikoliv prostředky, které mohou být snadno zneužity k omezování svobody slova.

Současně AS MFF UK navrhuje děkanovi MFF UK zvážit další postup, mimo jiné aby se fakulta oficiálně připojila k iniciativě Přichází Cenzor! (https://www.prichazicenzor.cz/).

Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám